Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 31. august 2015
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

175. Sunds Hovedgade 70 - Ændring af tagkonstruktion på garage

Sagsnr.: 02.34.02-P19-315-15 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Sunds Hovedgade 70 - Ændring af tagkonstruktion på garage

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der søges om tilladelse til overskridelse af byggeretten på Sunds Hovedgade 70, Sunds med hensyn til bygningshøjde i skelbræmmen mod naboejendom i forbindelse med ændring af tagkonstruktion på eksisterende garage.

 

Forvaltningen anbefaler, at det ud fra en helhedsvurdering tillades, at tagkonstruktionen ændres til 45° taghældning, som den forreste del af bebyggelsen.

Sagsfremstilling

Der ansøges i forbindelse med en forestående renovering og ombygning af eksisterende 2-familiebolig med garage, om ændring af bagbygningens tagkonstruktion. Nuværende bebyggelse består af en boligbebyggelse med høj rejsning. Garagen, der er sammenbygget hermed, har en lavere taghældning.

 

Ansøger ønsker, at den samlede bebyggelse får en helt ny tagbeklædning i sort tegltagsten og med samme taghældning på 45°. Dette vil ifølge ansøger give den samlede bebyggelse et mere ensartet og harmonisk udtryk. Bygningen er beliggende 1 m fra skel til nabo og dermed beliggende i skelbremmen.(2,5 m fra skel). Byggeriet overskrider byggeretten i BR-10, kap. 2.2.6, stk 2, 1): Ingen del af bygningens ydervægge eller tag må inden for en afstand af 2,5 m fra skel være højere end 2,5 m over terræn.

 

Ved ændring af tagkonstruktionen vil en del af tagfladen i skelbræmmen blive mere end 2,5 m høj, mens kippen på bygningen, der med en totalhøjde på 6 m ligger parallelt med skel, ligger inden for byggeretten og derfor overholder det skrå højdegrænseplan (se vedlagte bilag med skitse, hvor det område, der ligger uden for byggeretten er skraveret ind). Den nuværende garagebygning har en kiphøjde på ca. 3,2 m, mens beboelsesdelen af samme bygning allerede har 6 m til kip.

 

Idet kippen på bygningen ligger inden for byggeretten, ville man inden for byggeretten kunne bygge en bygning med en anden udformning, som i princippet ville give samme skyggegener for naboen, som den tagkonstruktion, der søges om tilladelse til. I følge BR10 vil der inden for byggeretten og inden for det skrå højdegrænseplan, kunne tillades byggeri op til 8,5 m i højden.

 

Naboen, Sunds Hovedgade 72, som ligger nord for skellet, bemærker, at man frygter, at få en øget skyggevirkning fra den højere tagkonstruktion. Det påpeges, at der ud for den ønskede tagkonstruktion, med en afstand på 6,95 m fra skel mod naboen, og dermed 7,95 m fra den aktuelle garagebygning, er opført en udestue, som i forårs- og sommermånederne er det primære opholdsareal i deres bolig. De er bekymret for, om de kommer til at mangle lys og bliver "klemt" inde, ved opførelse af et sort tegltag med 6 m højde til kip. Naboen er desuden bekymret for, om tagkonstruktionen vil kunne påvirke handelsprisen på deres ejendom negativt, idet de også fra terrassen udenfor havestuen vil føle sig klemt inde.

 

Vurdering

Forvaltningen vurderer, at naboen ikke vil få større skyggevirkning ved den ønskede tagkonstruktion, end hvis der opførtes en anden bygning inden for byggeretten på samme sted. Der er 7,95 m afstand fra naboens udestue til garagen, og derfor god plads mellem de 2 bygninger. Bygningen opføres med en totalhøjde på 6 m mod de tilladelige 8,5 m inden for byggeretten i området. Forvaltningen vurderer, at garagen kan ændres uden væsentlig større gene for naboen.

Forhold der omhandler eventuel værdiforringelse af en ejendom som følge af dispensation eller tilsvarende, ligger uden for det kommunale ansvarsområde.

Økonomi

Ingen økonomi

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at garagen ud fra en helhedsvurdering tillades ændret til 45° taghældning, som den forreste del af bygningen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag
  • Oversigtskort
  • Tegninger
  • Skrå højdegrænseplan
  • Sagsnr. 02.34.02-P19-315-15