Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

120. Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Endelig vedtagelse af tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedr. Ørnhøj

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Tillæg 1 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes på baggrund af følgende: 

  • Lokalplan for området ved Halkjærvej i Ørnhøj, der skal anvendes til varmeværk og solfangeranlæg.
  • Planoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, der i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl er udlagt til nedsivning af regnvand. Disse planoplande udlægges med dette tillæg til separatkloak med afledning af regnvand til Herning Vand A/S´ kloakledning.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 endelig vedtages. 

Sagsfremstilling

Med lokalplan 84.T1.2, hvor forslag til planen netop er udsendt i offentlig høring, bliver det muligt at etablere varmeværk og solfangeranlæg på ny placering i nordkanten af Ørnhøj By.

 

  Placering af lokalplan 84.T1.2 i Ørnhøj

 

Spildevandsplan for varmeværket

En forudsætning for etablering af varmeværk og solfangeranlæg i lokalplanområdet, er at området optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages lokalplanområdet i spildevandsplanen. Forslag til tillægget er vedhæftet dagsordenpunktet som bilag 4. Oplandskort og skemaer som bilag 1 - 3. Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem.

 

Afledning af spildevand skal ske til Grønbjerg Renseanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Indtil separering af kloaksystemet i Ørnhøj By der vil ske inden 2023, vil regnvand fra tage og befæstede arealer blive ledt til forsinkelse i nyt, midlertidigt regnvandsbassin ved varmeværket og videre til den eksisterende regnvandsledning til Halkær Bæk.

 

Etablering af midlertidigt bassin ved varmeværket

Den centrale del af Ørnhøj By skal i henhold til spildevandsplan 2015 - 2025 separere spildevand og regnvand inden 2023. I den forbindelse bliver der etableret nyt regnvandsbassin i nordkanten af byen, hvorpå regnvand fra befæstede arealer fra varmeværket skal kobles. Udløb og bassiner for denne ændring af byens kloaksystem er allerede medtaget i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2025.

 

Idet Herning Vand A/S´ kloaksystem p.t. ikke har kapacitet til den øgede mængde regnvand fra varmeværket, uden at der vil ske oversvømmelse (bl.a. på varmeværksgrunden), skal der etableres en midlertidig forsinkelse af regnvand fra værket inden tilledning til det eksisterende kloaksystem. Dette vil ske ved et simpelt bassin, som Herning Vand A/S etablerer og drifter på varmeværkets ejendom.

  

Recipient for regnvand fra befæstede arealer

Recipient for udledning af regnvand fra lokalplanen er Halkær Bæk. Det vurderes, at den øgede regnvandsudledning fra varmeværket til Halkær Bæk ikke vil give anledning til væsentlig øgede vandmængder og hydraulisk belastning af vandløbet.

 

Ændring af kloakeringstype for planoplande i Ørnhøj

Planoplandene Ø02P, Ø14P og Ø22P i Ørnhøj, er i spildevandsplan 2015 – 2025 ved en fejl blevet udlagt til nedsivning af regnvand fra befæstede arealer. I henhold til spildevandsplanens nedsivningskort er områderne placeret, hvor det ikke vurderes muligt at nedsive regnvand. Disse områder skal i henhold Herning Kommunes spildevandsplan 2015 – 2025 udlægges til separatkloak med afledning af regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S´ kloaksystem. Med dette tillæg til spildevandsplan 2015 – 2025 ændres betegnelsen for kloakoplande Ø02P, Ø14P og Ø22P til Ø14P, med afledning af regnvand til separatkloak via Herning Vand A/S´ kloaksystem. 


Offentlig høring

Forslag til tillæg 1 har været i offentlig høring i 8 uger indtil den 4. maj 2016 og der er ikke indkommet bemærkninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 1 til Herning Kommunes spildevandsplan endelig vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort for Ørnhøj
  • Bilag 2. Udløbsskema for Ørnhøj
  • Bilag 3. Oplandsskema for Ørnhøj
  • Bilag 4. Tillæg 1 vedr. Ørnhøj til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 - endelig vedtagelse-