Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

131. Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2017

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Herning Lufthavn S/I - Budgetforslag 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Bestyrelsen for den selvejende institution Herning Lufthavn fremsender forslag til driftsbudget for 2017 til behandling.

 

Forslaget fremsendes til behandling i udvalget, idet det ansøgte driftstilskud overstiger rammen til tilskuddet.

 

Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn S/I, der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2017.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Herning Lufthavn S/I har stadig en forventning om, at få GPS anflyvningsprocedure godkendt, forhåbentlig i 2016, hvilket vil gøre det muligt at få øget erhvervsflyvningen med jetfly fra udlandet. En GPS anflyvning forventes at kræve en øget teknisk standard på lufthavnen. Denne investering er beregnet til mellem 300.000 og 400.000 kr. Der er derfor i regnskabsårene fra 2012 til 2015 hensat i alt 380.000 kr. til dette formål.

 

Der er en forventning om, at der i 2016 og 2017 vil ske en fremgang for erhvervsflyvning, såfremt det lykkes at skaffe beflyvning med mindre jetfly med messegæster til MCH. Dette forudsætter godkendelse af pladsen til GPS anflyvninger. Når GPS anflyvningen er etableret ses der potentiale til øget indtjening. Hvis denne øgede indtjening ikke manifesterer sig, vil eneste anden måde at inddække det budgetterede underskud være at lukke lufthavnen i perioder.

 

Herning Lufthavn S/I har i 2013 modtaget et lån på 300.000 kr. til etablering af nyt tankanlæg fra Herning Kommune. Pengene er videre-udlånt til Herning Lufthavn ApS, der forestår den samlede ydelse på lånet. På den baggrund er lånet udgiftsneutralt for Herning Lufthavn S/I, hvorfor det ikke optræder i budgettet. Forpligtelsen påfalder stadig Herning Lufthavn S/I, hvilket også påpeges i det af Partner Revisions godkendte Årsrapport 2013 for Herning Lufthavn S/I.

 

 

 

 

Konsekvenser i forhold til det nedjusterede budget:

Det viser sig, at Herning Lufthavn S/I med det nedjusterede budget ikke vil kunne køre rundt i længere tid, hvis der hverken er afsat midler til vedligeholdelse eller investering i tekniske anlæg og installationer.

Derfor er bestyrelsen i S/I Herning Lufthavn og bestyrelsen for Herning Lufthavn ApS i gang med et oplæg til sammenlægning af driften på Herning Lufthavn. Der vil kunne opnås besparelser herved. Herning Lufthavn ApS har til formål at udvikle erhvervsmæssig flyvning på Herning Lufthavn. Det vil derfor være en fordel at samle driften i et selskab under forudsætning af, at det nye selskab vil kunne opnå de samme vilkår og tilskud til driften som det nuværende S/I.

Økonomi

Driftsbudgettets resultat for 2017 (før kommunalt driftstilskud) udviser en nettoudgift på 486.750 kr. Løn til flyvepladslederen 440.000 kr. inkl. ferietillæg samt løn til flyvepladsassistent 36.000 kr. Total 476.000 kr.

 

Herning Kommune har i rammen for 2017 afsat et kommunalt driftstilskud på 469.000 kr. i 2016 priser.

 

Herning Kommune har hidtil givet tilsagn om at indestå for lønudgiftsbetalinger på Herning Lufthavn S/I, således at man har sikkerhed for, at status som offentligt godkendt flyveplads med flyvepladsleder kan opretholdes. Lønudbetalingen overstiger det af Herning Kommune afsatte driftstilskud til Herning Lufthavn.

 

Der er i driftsbudgettet budgetteret med et underskud på 20.750 kr. i forhold til budget 2016.

 

Der er afsat 5 timers ekstra lønning ugentligt, så lufthavnen kan holde åbent om lørdagen i sommerhalvåret.

 

For at opnå en besparelse i budgettet på 200.000 kr. er der afsat 0 kr. til anskaffelser til tekniske anlæg og installationer i 2016 og 2017. Til vedligeholdelse af baneanlæg er ligeledes afsat 0 kr. i 2016 og 2017.

 

Fladskærmscentret, der blev oprettet på Herning Lufthavn i 2015 vil køre videre i 2016 og 2017. Dette betyder øget aktivitet på lufthavnen og derved også stigende indtægter for lufthavnen.

 

Forvaltningen anbefaler, at udvalget beslutter, hvilket driftstilskud til Herning Lufthavn der skal indgå i den kommunale budgetlægning for 2017, som vil blive afsluttet medio 2016, hvorefter bestyrelsen vil blive underrettet om størrelsen af det kommunale driftstilskud for 2017.   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgettet godkendes, dog således at forslaget om forhøjelse af driftstilskud til Herning Lufthavn S/I med 20.750 kr. ikke imødekommes, hvorved den nævnte ramme for tilskuddet indgår uændret i den kommunale budgetlægning for 2017.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning Lufthavn - Driftsbudget 2017