Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

130. Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2015

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1793-07 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Herning Lufthavn S/I - Regnskab 2015

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: - Jonna Sørensen

Sagsresume

Den selvejende institution Herning Lufthavn S/I fremsender årsrapport for 2015 til behandling og godkendelse.

 

Forvaltningen anbefaler, at årsrapporten for 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

 

Sagsfremstilling

Årsrapporten er aflagt efter samme retningslinjer som hidtil.

 

Selskabets revisor anfører i sin påtegning, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til bemærkninger.

 

Årsrapporten er godkendt af bestyrelsen den 25. februar 2016.

 

Årets resultat er 117.510 kr. Der er overført 37.510 kr. til næste år og hensat 80.000 kr. til GPS-anflyvning m.v.

 

Bestyrelsen har i sin beretning konkluderet, at resultatet anses for mindre tilfredsstillende, idet der har været en væsentlig tilbagegang i erhvervsflyvning fra udlandet. Årets økonomiske resultat på startafgifter anses også for mindre tilfredsstillende, der har dog været en stigning i startafgifter for skoleflyvning i 2015. Der har også været en lille fremgang på årskort. Der er dog konstateret en tilbagegang på startafgifter i 2015 på ca. 12.000 kr. = 10% i forhold til 2014. Og væsentligt mindre end det budgetterede for 2015.

 

I regnskab 2015 fremgår det af balancen, at der er hensat i alt 60.000 kr. til reparation af startbane samt 380.000 kr. til vejrstation/GPS-anflyvning (den samlede investering vil beløbe sig til 300.000 - 400.000 kr.)

 

Udbygningen skal muliggøre GPS anflyvninger, hvorved muligheden for tiltrækning af erhvervsflyvninger vil blive forøget.

 

Langsigtet gældsforpligtelse på 463.863 kr. Gældsforpligtelsen består af lån fra Herning Kommune til lysanlæg 220.000 kr. samt 243.863 kr., der er lånt af Herning Kommune og videre udlånt til Herning Lufthavn ApS vedr. tankanlæg.

 

Der er i 2015 afskrevet 20.000 kr. på en traktor, der i 2014 blev udskiftet med en væsentlig større traktor.

 

Det positive resultat begrundes med tilbageholdenhed med vedligeholdelse i øvrigt. Der har været øgede udgifter til flyvepladsafløser, hvilket har medført en øget udgift på lønningerne på 57.000 kr. i forhold til 2014.

 

Egenkapitalen er forbedret i forhold til 2014, således at den er positiv med 142.962 kr.

 

På det foreliggende grundlag anbefaler forvaltningen, at årsrapporten for 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at årsrapport 2015 for Herning Lufthavn S/I godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Herning Lufthavn - Årsrapport 2015