Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

124. Kløvermarken 5, Vildbjerg - Dispensation til etageantal

Sagsnr.: 02.00.00-P19-124-16 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Kløvermarken 5, Vildbjerg - Dispensation til etageantal

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Kløvermarken 5, 7480 Vildbjerg (den gamle skolehal) ansøger om dispensation til lokalplanen for at kunne opføre bebyggelse i én etage på hele grunden.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives dispensation til lokalplanen for det ansøgte projekt.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter opførelse af 8 etplansboliger på mellem 91 og 140 m². Boligerne opføres som en samlet bebyggelse med et ensartet udtryk. (Se visualisering i bilag)

 

Ejendommen er beliggende i et område, der er omfattet af lokalplan nr. 81.BL5.1, delområde VI og VII. Ifølge lokalplanen kan området bruges til boliger, som i delområde VI maksimalt må opføres i 2 etager. Dette overholdes med det fremsendte projekt.

 

I delområde VII skal nyt byggeri opføres i minimum 2 og maksimum 4 etager. Ansøger ønsker at opføre hele bebyggelsen i én etage, så der skabes en sammenhængende bebyggelse.

Det er ansøgers vurdering, at det er denne boligtype i et plan med uproblematiske adgangsforhold der er efterspørgsel på i Vildbjerg.

Princip for placering af boligerne fremgår af bilag.

 

Området nord og vest for bebyggelsen består hovedsageligt af enfamiliehuse og en enkelt rækkehusbebyggelse.

Mod øst ligger Vildbjerg Kirkecenter som er opført i 3 etager, Den Gule Bygning (Vildbjerg Gl. Skole) som er i 2 etager og mod syd ligger en etagebebyggelse i 3 etager.

 

 

Forvaltningen vurderer, at en bebyggelse i én etage vil passe fint ind i området, som i forvejen fortrinsvis er boliger af denne type.

En bebyggelse i et plan vil desuden give færre skygge- og indbliksgener for de omkringliggende boliger end byggeri i 2-4 etager.

 

Projektet er sendt ud til naboorientering i lokalplanområdet med indsigelsesfrist den 17. maj 2016. Hvis der kommer bemærkninger til projektet vil disse blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 81.BL5.1, for opførelse af boliger i én etage i delområde VII.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Visualisering
  • Kortbilag til naboorientering
  • Høring