Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

125. Ikastvej 48, Sunds - Placering af gyllebeholder i det åbne land

Sagsnr.: 02.34.04-P19-177-15 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Ikastvej 48, Sunds - Placering af gyllebeholder i det åbne land

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder i det åbne land på ejendommen Ikastvej 48, Herning.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til det ansøgte mod at der etableres skærmende beplantning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny gyllebeholder i det åbne land ved siden af eksisterende gyllebeholder

 

Herning Kommune meddelte i 2012 landzonetilladelse til opførelse af gyllebeholder på 3000 m3, der er placeret ca. 300 m fra bygningerne på ejendommen.

Ejeren redegjorde dengang skriftligt for placeringen, og begrundede den med, at bygningerne på ejendommen skulle stykkes fra, og at ejendommen med gyllebeholderen således skulle henligge uden bygninger. Forvaltningens tilladelse til beholderen tog derfor udgangspunkt i disse oplysninger fra ejeren, således at der faktisk blev givet tilladelse til en beholder i det åben land og uden tilknytning til en bygningsmasse.

 

Det fremgår nu efter kommunens tilgængelige registre, at der ikke er sket udstykning af alle bygninger som ellers redegjort for i brev til kommunen af 15. maj 2012. Ejer fortæller i telefonsamtale, at meddelelsen om at bygningerne skulle frastykkes, kun omfattede nogle driftsbygninger i ejendommens nordlige ende. Den resterende beboelsesbygning er ikke planlagt at skulle frastykkes ejendommen.

 

I ny ansøgning ønskes tilsvarende beholder på 3000 m3 placeret i umiddelbar nærhed af eksisterende gyllebeholder.

 

Forvaltningen sendte den 1. april 2016 sagen til orientering hos berørte naboer til projektet, og modtog efterfølgende bemærkning fra en af disse. I brevet til Herning Kommune var det anført, at eksisterende gyllebeholder ofte ikke er forsynet med et tilstrækkeligt flydelag. Naboen bemærker dog, at han ikke vil modsætte sig opførelsen, såfremt beholderne forsynes med fast overdækning.

Ejer har efterfølgende oplyst, at der ikke etableres overdækning.

 

Kommunen har ikke efter gældende lovgivning mulighed for at kræve, at der skal etableres overdækning af gyllebeholderen.

 

Beboelsesbygningen, der således stadig er på ejendommen Ikastvej 48, er beliggende nogenlunde midt i udspredningsområdet. Gyllebeholderne burde således være placeret i umiddelbar nærhed heraf. Det skønnes dog, at da der nu i forvejen findes en gyllebeholder ved ansøgte placering, bør der meddeles landzonetilladelse til placering af ny beholder som ansøgt. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der i henhold til Planlovens § 35,stk.1, meddeles landzonetilladelse til placering af gyllebeholder i det åbne land i umiddelbart tilknytning til eksisterende beholder,

 

at der mellem beholderne og offentlig vej og naboer etableres og vedligeholdes afskærmende beplantning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag
  • Til jesper leding gylletank.docx