Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

115. Godkendelse af VandOplandsStyregrupper 2016 - 2021

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-16 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Godkendelse af VandOplandsStyregrupper 2016 - 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted

Sagsresume

Orientering om forlængelse af aftale for vådområdeindsatsen, herunder arbejdet i VandOplandsStyregrupperne (VOS'erne)

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til sekretariatskommuner godkendes.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået en aftale om at fortsætte de nuværende vandoplandsstyregrupper (VOS'erne) for vådområdeindsatsen. Grupperne blev nedsat for perioden 2010- 2015. VOS'erne varetager derfor også planlægningen og koordineringen af vådområdeindsatsen for perioden 2016-2021.

 

Vådområderne indgår i landbrugspakken som et frivilligt kollektivt virkemiddel. De frivillige virkemidler skal sikre halvdelen og reducere udledningen af næringsstoffer til havmiljøet for den kommende planperiode i vandplanerne.

  

Vandoplandsstyregrupperne skal bl.a. sikre udarbejdelsen af VandOplandsPlaner (VOP'er). Vandområdeplanerne er et redskab til planlægning (rammestyring) af den indsats, der efter aftalen skal foretages i koordination mellem de involverede kommuner i hovedvandoplandet. I Herning Kommune er det aktuelt at deltage i vandområdestyregrupperne (VOS'erne) for Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord i det omfang kommunen har projekter i de enkelte vandoplande.

 

VOS´erne skal, foruden koordineringen af ændringer i vådområdeindsatsen, to gange årligt opdatere planerne og indsende disse til Naturstyrelsen, henholdsvis 1. juni og 1. december.

 

VOS´erne skal også sørge for at:

- planlægge og koordinere en samlet vådområdeindsats for perioden 2016-2021

- inden 1. juni 2016 udarbejde en plan for hvert hovedvandopland, hvoraf mulige

  projekter, deres økonomi, reduktion af næringsstof og overordnet tidsplan for

  gennemførsel fremgår

- beslutte hvilke mulige projekter, der forventes søgt tilskud til

- udpege én projektejer (kommune) for hver forundersøgelse og for hvert etablerings-

  projekt blandt styregruppens medlemmer

- sikre, at den gennemsnitlige arealeffektivitet for den forventede vådområdeindsats

  for hovedvandoplande lever op til minimumskravene

- sikre, at den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for den forventede

  vådområdeindsats maksimalt er 1.300 kr./kg N (kvælstof) og 16.800 kr./kg P (fosfor)

 -vandoplandsplanerne opdateres, når projektporteføljen i vandoplandet ændres

- indsende den gældende vandoplandsplan for hovedvandoplandet efter behov i

  forhold til nye og reviderede ansøgninger dog mindst to gange årligt.

 

Forvaltningen anbefaler, at Limfjordsrådet fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden, samt at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord, og begge at disse varetager den beskrevne opgave for Vandoplandsstyregrupperne i planperioden 2016-2021.

 

For Nissum Fjord afventes der en afklaring af hvilken kommune, der skal varetage opgaverne i Vandoplandsstyregruppen, når der er overblik over hvor de forskellige indsatser er udpeget. Således at det sikres at den kommende sekretariats kommune, som minimum har et vådområdeprojekt med i planerne. Indtil dette er nærmere afklaret fortsætter Holstebro Kommune som sekretariatskommune. 

 

Forvaltningen anbefaler at de tidligere udpegede politiske udpegede medlemmer til VOS'erne fortsætter som nedenstående:

Ringkøbing Fjord: Jens-Bernhard Knudsen og Johannes Videbæk.

Nissum Fjord: Jens-Bernhard Knudsen

Limfjorden: Jens-Bernhard Knudsen og Anne Marie Søe Nørgaard.

Økonomi

Omkostningerne til fælles sekretariatsudgifter bliver fordelt over medlemskommunerne. Udgifterne afholdes inden for den ordinære driftsramme på serviceområde 04, vandløb.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Limfjordsrådet fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden i planperioden 2016-2021,

 

at Ringkøbing-Skjern Kommune fortsætter varetagelsen af opgaverne for Vandoplandsstyregruppe for Ringkøbing Fjord i planperioden 2016-2021,

 

at der for Nissum Fjord afventes en endelig afklaring af hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsopgaverne i Vandoplandsstyregruppen, når der er overblik over hvor de forskellige indsatser er udpeget,

 

at udvalget udpeger en politisk deltager for Nissum Fjord udover Jens-Bernhard Knudsen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

Anne Marie Søe Nørgaard udpeges til Vandoplandsstyregruppe for Nissum Fjord.

 

De politisk udpegede repræsentanter er udpeget for 2016 og 2017.