Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

123. Olufsgade 5, Herning - Overskridelse af højde i skelbræmmen

Sagsnr.: 02.34.02-P19-204-16 Sagsbehandler: Anja Plykker  

Olufsgade 5, Herning - Overskridelse af højde i skelbræmmen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Ejeren af Olufsgade 5, Herning, ansøger om tilladelse til opførelse af carport i skel med et dobbelt saddeltag. Bygningen overskrider byggeretten mht. højden i skelbræmmen.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5m) overskridelse af højden i skelbræmmen.

Sagsfremstilling

Olufsgade 5 ansøger om tilladelse til opførelse af carport i skel. Carporten ønskes opført med et dobbelt saddeltag, som vil medføre at bygningens højde i skelbræmmen vil blive 3 m mod tilladeligt 2,5 m inden for byggeretten i BR-10, kap. 2.2.6, stk. 1.

Sagen har været sendt i høring ved naboen, Olufsgade 7, som har fremsendt indsigelser mod byggeriet.

 

Naboen argumenter i punktform:

1. Samlet længde i skel overskrider 12 m

2. Anvendelse af erhvervsbygning: Naboen mener at bygningen ikke længere anvendes

    til erhverv.

3. Frit udsyn hindres ved byggeriet

4. Den ønskede carport kan ikke sammenholdes med carporten ved. nr. 7, idet boligen

    ved nr. 9 er anderledes placeret på grunden

5. Salgsværdien af nr. 7 menes at falde med 300.000 ved byggeriet.

6. Olufsgade 5 har selv rettet henvendelse til nr. 7, som føler sig truet af et alternativt

    byggeri inden for byggeretten, hvor de ikke ville blive spurgt.

7. Stiller spørgsmålstegn ved bebyggelsesprocenten på Olufsgade 5

8. Hvorfor er andre naboer i området ikke blevet hørt i sagen.

9. Efter Teknik- og Miljøudvalgets afgørelse vil nr. 7 beslutte om de vil føre sagen

    videre.

 

Ejendommene Olufsgade 5 og Olufsgade 7 er beliggende i et område, der i kommuneplanramme 12.BL1 er udlagt til blandet bolig og erhverv. Ejendommen Olufsgade 5 har en eksisterende erhvervsbygning beliggende i bagenden af ejendommen. Denne er bygget med tilladelse i 1956, med en placering 2 m ( jf. filarkivet) fra skel mod Olufsgade 7. Erhvervsbygningen er omfattet af reglerne for erhvervsbyggeri, og placering i forhold til skel er underlagt regler for erhvervsbyggeri.

Naboen, som gør indsigelser mod byggeriet, henviser til reglerne for udhuse mv. tilknyttet enfamiliehuse, hvorefter garager, carporte og udhuse beliggende i skelbræmmen højst må have en samlet længde på 12 m. Uanset erhvervsbyggeri på ejendommen kan der stadig tillades byggeri af maks. 12 m udhusbyggeri i skelbræmmen, jf. BR-10, kap. 2. Den ønskede carport er 12 m i længden mod skel.

 

Den eksisterende erhvervsbygning er fortsat registreret som erhvervsbygning, og er derfor underlagt reglerne for disse. Retspraksis viser at man ikke kan vinde hævd på udsyn/udsigt. Den angivne værdiforringelse er ikke dokumenteret i indsigelsen. Bebyggelsesprocenten på Olufsgade 5 vil efter ændringen (herunder nedrivning af en eksisterende garage bagest på grunden) være 38 mod tilladelig 45. Forvaltningen har i sagen hørt den berørte nabo, hvilket er sædvanlig praksis.

 

Vurdering:

Forvaltningen vurderer, at erhvervsbygningen, som er placeret i modsat ende af matriklen, og er omfattet af andre regler, ikke har indflydelse på den ønskede carport. Idet ejendommene er beliggende i et blandet bolig og erhvervsområde, må man påregne større gener fra erhvervsbygninger, end hvis man boede i et rent boligområde. Carporten er beliggende nord for ejendommen Olufsgade 7, og vil således ikke skabe skyggegener for Olufsgade 7. Der er tale om en mindre overskridelse på 0,5m i højden i forhold til byggeretten. Olufsgade 7 har en tilsvarende carport med en tilsvarende placering og højde ved skel mod Olufsgade 9.

Forholdet om ændringer i vejadgangen til lagerbygning er tilladt af vejmyndigheden. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til opførelse af carporten med en mindre (0,5 m) overskridelse af højden i skelbræmmen.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1 - Indsigelse fra nabo
  • Bilag 2 - Tegninger
  • Bilag 3 - kortbilag
  • Bilag 4 - fotos fra nabo