Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

122. Holstebrovej 29, Vind - udstykning af storparcel

Sagsnr.: 01.03.03-P19-5-16 Sagsbehandler: Trine Ross Laursen  

Holstebrovej 29, Vind - udstykning af storparcel

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om udstykning af en storparcel for at kunne opføre et nyt enfamiliehus på ejendommen Holstebrovej 29, Vind, 7500 Holstebro.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles landzonetilladelse til udstykning og opførelse af enfamiliehus.

Sagsfremstilling

Ejer ønsker at udstykke del af matrikel nr. 5i Vind By, Vind med henblik på at opføre et enfamiliehus. Den nye ejendom får et grundareal på 6.545 m².

 

Ejendommen er beliggende i landzone og er omfattet af Kommuneplanramme 86.BL1.

Kommuneplanrammen angiver følgende:

Området indeholder mulighed for både boliger, butik og erhverv. Den blandede anvendelse skal fastholdes, så der stadig er mulighed for etablering af nye boliger.

 

Der er søgt om landzonetilladelse til opførelse af et nyt enfamiliehus i 2 etager. Enfamiliehuset får et boligareal på ca. 275 m² samt en integreret garage på ca. 75 m². Den totale bygningshøjde bliver max. 8,5 m over terræn.

Huset opføres i teglsten med et tag af enten tagpap eller tagsten.

Der bliver etableret et beplantningsbælte langs Holstebrovej samt langs det nordlige skel mod Holstebrovej 29.

 

Sagen har været fremsendt til naboorientering, og der er indkommet 1 indsigelse fra Holstebrovej 31. Indsigelsen beskriver i hovedtræk følgende: 

  • At bebyggelse, der ligger øst for det ansøgte, er omfattet af Lokalplan nr. 116. Der er i denne lokalplan angivet byggefelter, hvor bebyggelsen skal placeres forholdsvis tæt på Holstebrovej, så området får karakter af bymæssig bebyggelse. Indsiger mener derfor, at enfamiliehuset skal placeres tæt på Holstebrovej, og at der ikke skal etableres et beplantningsbælte.
  • At der i 2007 og 2010 er udarbejdet en udviklingsplan for Vind. Planen er udarbejdet af borgerne i Vind i et samarbejde med Herning Kommune. Indsiger bemærker, at området i udviklingsplanen (Holstebrovej 29) er udlagt til 3 mindre udstykninger. Indsiger anbefaler, at der udarbejdes en lokalplan for området (Holstebrovej 29), eller at der kun tillades udstykning i overensstemmelse med udviklingsplanen.

 

Forvaltningen vurderer:

Det er korrekt, at de to ejendomme (Holstebrovej 24 og 26) der ligger øst for Holstebrovej 29, er omfattet af Lokalplan nr. 116. Ingen af de to bebyggelser er placeret inden for de angivne byggefelter, men har tidligere fået tilladelse til at blive trukket tilbage på grunden. På den baggrund vil forvaltningen vanskeligt kunne regulere dette forhold på den nye udstykning.

 

Udviklingsplanen har ingen juridisk bindende virkning. Vi har derfor ikke mulighed for at kræve, at der udstykkes som angivet i udviklingsplanen. Det kan kun ske ved udarbejdelse af en ny lokalplan for området, og der er ikke aktuelle planer om at udarbejde en lokalplan for området. Derfor er vurderingen, at det ansøgte kan imødekommes ved en landzonetilladelse.

 

Vind Borgerforening har afholdt bestyrelsesmøde tirsdag den 10. maj 2016. Borgerforeningens bestyrelse er positive overfor det ansøgte projekt (se bilag).

Økonomi

Ingen

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilladelse til udstykning og landzonetilladelse til det ansøgte enfamiliehus i henhold til Planlovens § 35, stk. 1.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Holstebrovej 29 - Bilag til TMU
  • Udtalelse fra borgerforeningen