Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. maj 2016
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

132. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-16 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2016. Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2016.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et merforbrug på driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område på 3.970 mio. kr. Der overføres 3.681 mio. kr. fra 2015. Det forventede reelle merforbrug pr. 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være 0,289 mio. kr. På det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på 10,502 mio. kr.

 

Merforbruget skyldes primært en forventet merudgift på serviceområde 09 Trafik, vejafvandingsbidrag samt en forventet mindreindtægt på arbejder for fremmed regning.

 

På anlæg forventes samlet set et merforbrug på netto 45,556 mio. kr. Der overføres netto 65.978 mio. kr fra 2015 til 2016. Herudover overføres 5,616 mio. fra drift til anlæg fra 2015 til 2016. Det forventede reelle mindreforbrug på 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være netto 26,038 mio. kr.

 

Overførslerne fra regnskab 2015 er pr. 31. marts 2016 ikke indarbejdet i budgettet.

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift:

Det forventede driftsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 3,970 mio. kr. ekskl. det takstfinansierede område. Her i er indregnet de forventede budgetoverførsler fra 2015 til 2016 på 3,681 mio. kr. Det forventede reelle resultat for 2016 er pr. 31. marts 2016 et mindreforbrug på 0,289 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger.

Under funktion 005591 Skadedyrsbekæmpelse forventes et reelt mindreforbrug på 0,677 mio. kr. efter overførsel af budgetmidler fra 2015. Det forventede regnskab er usikkert, da man afventer resultatet af det nye udbud på rottebekæmpelsesområdet og udgifterne forbundet hermed ved forlængelse af kontrakten med nuværende entreprenør Rentokil.

 

Serviceområde 07 Renovation.

På serviceområdet forventes en afvigelse på 10,502 mio. kr. De væsentligste afvigelser forventes på følgende områder: Varekøb og afskrivninger (blandt andet ikke igangsatte initiativer fra affaldsplanen), diverse vedligehold på genbrugspladserne, lønudgifter, behandling af affald fra genbrugspladserne (lovkrav om PCB analyser er ikke igangsat endnu), fælles tiltag, blandt andet forsøgsordninger, som udskydes, behandling af dagrenovation (midlertidig tilbagebetaling af overhead fra fælleskommunalt forbrændingsanlæg), husleje ( bogført i 2015). Endvidere forventes et øget forbrug på: Ny genbrugsplads i Sunds, køb af grund i Sunds, forbrugsafgifter og dagrenovationskørsel.

Niveauet for renovationsgebyret vil blive drøftet på et kommende TMU-møde.

 

 

Serviceområde 09 Trafik.   

Under funktion 022003 Arbejder for fremmed regning forventes en mindreindtægt i 2016 på 0,785 mio. kr. efter overførsel af budgetmidler fra 2015. Området omfatter udgifter og indtægter til asfaltretableringer i forbindelse med ledningsopgravninger i asfaltbelagte vejarealer. Den overførte mindreindtægt fra 2015 på 0,785 mio. kr. forventes ikke at kunne realiseres. Der er en forventning om, at kontoen over en årrække vil balancere.

 

Herudover forventes et merforbrug til vejafvandingsbidrag  på 1,833 mio. kr. på grund af øget aktivitet fra Herning Vand i forbindelse med kloakrenoveringer.

 

Korrigerende handlinger.         

Det forventede merforbrug til vejafvandingsbidrag på 1,833 mio. kr. forventes overført til 2017. Budgettet vil, med de forudsætninger, der er kendte på nuværende tidspunkt, over en årrække (forventet 10-15 år) balancere.

 

Anlæg:

Det forventede anlægsregnskab for 2016 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema:

 

 

 

Som det fremgår af ovenstående tabel, forventes samlet set et merforbrug på 45,556 mio. kr. I forventet regnskab er medregnet budgetoverførslerne på netto 65,978 mio. kr. fra 2015 til 2016 samt overførslen fra drift til anlæg på 5,616 mio. kr. fra 2015 til 2016. Overførslerne er pr. 31. marts 2016 ikke indarbejdet i budgettet.

Det forventede reelle mindreforbrug pr. 31. marts 2016 efter at overførslerne er indarbejdet vil være på 26,038 mio. kr.

  

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 42,031 mio. kr. i 2016. Der overføres en mindreindtægt fra 2015 til 2016 på 6,971 mio. kr., som forventes at kunne realiseres i 2016.

 

Forventet regnskab 2015 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 51,171 mio. kr. svarende til det korrigerede budget på 33,313 mio. kr. samt 17,858 mio. kr. af overførte mindreudgifter fra 2015 til 2016. Byrådet har den 6. marts 2012, den 16. april 2013 samt den 26. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 14 mio. kr. afventer igangsættelse og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 14 mio. kr. fra 2016 til 2017.

 

Budgetomplaceringer.

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

På anlægsområdet under serviceområde 01 Byggemodning er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Der anmodes om anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 325.000 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen stednr. 071086 vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk jf. TMU 10/8-16 pkt. 148 samt 30/11-16 pkt. 230. De samlede projektomkostninger er oprindeligt 434.000 kr. Der er tidligere frigivet 109.000 kr. i forbindelse med overførselssagen jf. BY 26/4-16.

 

Den resterende udgift på 325.000 kr. finansieres med 206.000 kr. fra driften på serviceområde 04, Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb, 25.000 kr. fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020001 Byens Grønne områder samt 30.000 kr. fra serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020097 Bynære områder og parker i 2016. Jf. BY 1/3-16 pkt. 49 er der givet en anlægsudgiftsbevilling på 50.000 kr. til drænprojektet i Vildbjerg, stednr. 020097. Projekt Tranholm Bæk skal ses i sammenhæng hermed, hvorfor restbevillingen på 30.000 kr. flyttes til stednr. 071086 Tranholm Bæk. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende.

 

I forbindelse med gennemførelse af projektet er grøften ved Rugvænget blevet dyrere end først antaget, da man i forbindelse med anlægsarbejdet blev opmærksom på nogle drænudløb, der skulle sikres afløb til den nye grøft. Dermed er der blevet mere jordarbejde/jordkørsel, ligesom der på grund af jordbundsforholdene var nødvendigt med ekstra brinksikring af grøften, og der måtte udlægges køreplader i projektområdet på grund af vejrliget. Derfor søges om yderligere anlægsudgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til afvigelsen på 64.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071086 vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk. Afvigelsen finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende. 

 

434.000 kr.

Samlet anlægsudgiftsbevilling til vandløbsrestaurering i Tranholm Bæk finansieres således:

109.000 kr.

Tidligere frigivet i forbindelse med overførselssagen jf. BY 26/4-16

206.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vedligeholdelse af vandløb 

  25.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, drift, stednr. 020001Byens grønne områder, ekstraordinær drift

  30.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, anlæg stednr. 020097Byens grønne områder og parker i 2016

  64.000 kr.

Serviceområde 04 Grønne områder, anlæg Vandløbsvæsen,  stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2016 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt rådighedsbeløb på 325.000 kr. i 2016 til serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, sted nr. 071086 Tranholm Bæk,

 

at udgiften finansieres med 206.000 kr. i 2016 fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, Vedligeholdelse af vandløb samt 64.000 kr. i 2016 fra Serviceområde 04 Grønne områder, Vandløbsvæsen, stednr. 071088 Vandløbsrestaurering 2014. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

at udgiften herudover finansieres med 25.000 i 2016 fra driften på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020001 Byens Grønne områder samt 30.000 kr. i 2016 fra serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020097 Bynære grønne områder og parker i 2016. Anlægsbevillingen nedskrives tilsvarende,

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 13. juni 2016 og i Byrådet den 21. juni 2016.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Økonomirapport, drift 310316
  • Økonomirapport, anlæg 310316
  • SO 01, byggemodning, økonomiskema - omplacering 2016-2019