Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

68. Strategi for allergivenlig beplantning

Sagsnr.: 04.01.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Torbjørn Sig Tarp  

Strategi for allergivenlig beplantning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Omkring en million danskere lider af pollenallergi, og Statens Institut for Folkesundhed anslår, at der i år 2020 vil være op mod 800.000 flere danskere med allergi. Pollenallergi og høfeber koster årligt samfundet 1,5 mio. sygedage.

 

For at Herning Kommune kan bidrage aktivt til at nedbringe mængden af pollen indstilles det, at der vedtages en strategi for allergivenlige beplantninger på offentlige arealer.

 

Forvaltningen foreslår, at der med baggrund i strategien, udarbejdes en ny praksis for ny-anlæg og udskiftning af beplantninger, og at der i budget 2017 indarbejdes en pulje i 2017 og 2018 til kampagner og tilskud til udskiftning af allergifremkaldende træer hos bolig- og grundejerforeninger i byerne. 

Sagsfremstilling

I Danmark generes pollenallergikere værst af pollen fra el, hassel, elm, birk, græs og bynke, der alle danner store mængder pollen, som spredes med vinden. Birketræet vurderes at være den træart, der skaber de største gener for pollenallergikere i Herning, da birk er hyppigt forekommende i Herning by og nærmeste omegn (Knudmosen, Herning Golfbane m.fl.). Birkepollen vil aldrig kunne undgås, da pollen også spredes med vinden fra omegnskommunerne og endda helt fra Sverige, de baltiske lande, England m.fl.

 

Foreningen Astma-Allergi Danmark oplyser dog, at det er de lokale birketræer, der udløser de voldsomste gener hos allergikere. Det er således antallet af lokale birketræer og deres placering, der har stor indflydelse på pollenallergikeres hverdag. Jo flere birke- og andre allergifremkaldende træer der findes, og jo tættere pollenallergikeren er på disse træer, desto større gener. Det betyder, at flere og flere borgere oplever, at pollen fra byens træer er en gene for dem i deres hverdag. Ophold i byens parker og grønne områder og i byen helt generelt bliver derfor problematisk for denne gruppe af borgere, og deres livskvalitet svækkes. Derfor opfordrer Astma-Allergi Danmark alle landets kommuner til at tage hensyn til pollen-allergikere, når der plantes nye træer og buske.

 

I Københavns Kommune har Teknik- og Miljøudvalget i samarbejde med Astma-Allergi Danmark udarbejdet retningslinjer for brug af træer, der er allergifremkaldende, så de fremover ikke vil blive plantet i kommunens parker, pladser og gaderum. Teknik- og Miljø vil fremover have særligt fokus på at undgå at plante træer, der kan udløse pollenallergi, men der kan dog være undtagelser, hvis forholdene gør det nødvendigt.

 

Flere kommuner bl.a. Aarhus og Kolding har fulgt trop med lignende tiltag.

 

Forvaltningen har undersøgt flere muligheder for, at Herning Kommune kan imødekomme det stigende problem for pollenallergikere.

 

En massiv indsats for at udskifte alle allergifremkaldende træer over en kort årrække anbefales ikke, da det vil være forbundet med meget store udgifter, og det vil forringe indtrykket af de mange grønne byrum.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at Herning Kommunes indsats over for de allergifremkaldende beplantninger alene retter sig mod nyplantninger og en løbende udskiftning af beplantninger, der hvor udskiftning alligevel skulle foretages. Denne løsning vil ikke medføre øgede anlægsudgifter og vil give en stor effekt over tid.

 

Forvaltningen anbefaler desuden, at der gennemføres en kampagne, der sætter fokus på Herning Kommunes indsats for at nedbringe pollen i byens rum, samt forslag til, hvad borgerne selv kan gøre for at nedbringe pollen lokalt. Kampagnen anbefales desuden suppleret af en pulje, hvor bolig- og grundejerforeninger, kan søge om tilskud til udskiftning af eksisterende allergifremkaldende beplantninger.

Økonomi

For at gøre kommunens borgere og virksomheder opmærksomme på, at de kan bidrage til at nedbringe allergigenerne ved at vælge allergivenlige beplantninger, anbefales det, at der i budgetlægningsarbejdet for 2017 søges indarbejdet en pulje på 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 på Service Område 04, Grønne områder. Beløbet foreslås anvendt til informationskampagne og en tilskudsordning målrettet bolig- og grundejerforeninger.

 

Strategi og økonomi skal vedtages som samlet pakke - ellers fornyet sagsfremstilling med revideret strategi.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at vedhæftede strategi for allergivenlig beplantning godkendes,

 

at forvaltningen udarbejder et administrationsgrundlag, der tager hensyn til pollenallergikere, når der plantes træer i byens grønne rum,

 

at der søges indarbejdet en anlægspulje på 1 mio. kr. i budget 2017 og 1 mio. kr. i budget 2018 på Service Område 04, Grønne områder, til kampagner og tilskud til støtte til udskiftning af allergifremkaldende træer hos bolig- og grundejerforeninger. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Strategi for allergivenlig beplantning i Herning Kommune