Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

61. Plan for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning, herunder ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr.: 82.20.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Anne Marie Muff Grønkjær  

Plan for ombygning af Sebbesandevej 2, Herning, herunder ansøgning om anlægsbevilling

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

I forlængelse af Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning af 22. februar 2016 om involvering af flygtninge i opgaven med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej fremsendes plan for håndtering af opgaven i Kommunale Ejendomme samt ansøgning om anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til finansiering af projektet.

 

Anlægsbevillingen finansieres af et tillæg til huslejebetalingen fra Beskæftigelsesafdelingen på 375.000 kr. pr. år i den fireårige lejeperiode.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesudvalget har den 20. januar 2016 besluttet, at den kommunale ejendom på Sebbesandevej 2 i Herning, der tidligere har huset Produktionsskolen, fremadrettet skal anvendes til midlertidig boligplacering af flygtninge (Modtagecenter).

 

Kommunale Ejendomme har i forbindelse med Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen lavet et overslag på udgifterne til ombygning, som blev anslået til ca. 1,5 mio. kr.

 

Der er efterfølgende rejst forslag om, at flygtninge involveres i ombygningen af Sebbesandevej, hvilket er behandlet i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 22. februar 2016.

 

Her blev det besluttet, at der skal etableres en byggeenhed i kommunen funderet i Kommunale Ejendomme, hvor flygtninge i betydeligt omfang skal involveres i opgaven med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej 2. Kommunale ejendomme får ansvaret for at levere de relevante håndværkere samt en ansvarlig i forhold til virksomhedspraktikanterne (flygtninge).

 

Målgruppen af flygtninge vil være omfattet af lov om danskuddannelse, og der vil derfor være behov for, at deltagerne kan deltage i danskundervisning ved siden af virksomhedspraktikken. Det fremgår dog af lov om danskuddannelse, at danskundervisningen tilrettelægges fleksibelt med hensyn til tid, sted og indhold for at fremme samspillet med kursistens beskæftigelse, aktivering eller uddannelse.

 

På baggrund af beslutningen i Økonomi- og Erhvervsudvalget er der i et samarbejde mellem Beskæftigelsesafdelingen og Kommunale Ejendomme udarbejdet en model for organisering af opgaven ud fra de besluttede forudsætninger.

 

Sebbesandevej ønskes klar til ibrugtagning omkring den 1. juni 2016, hvorfor der har været brug for at etablere en løsning, der hurtigt kan træde i funktion.

Arbejdet bliver i korte træk organiseret således, at Kommunale Ejendomme sætter to medarbejdere på sagen - en projektleder med det overordnede ansvar for hele ombygningen/istandsættelsen og en medarbejder med base på Sebbesandevej, der skal fungere som daglig leder af byggepladsen og holdleder for virksomhedspraktikanterne. Sidstnævnte medarbejder er rekrutteret internt i DRIFT, hvor der samtidig er lavet aftale om leje af varebil, håndværktøj og arbejdsbeklædning, idet dette ikke forefindes i Kommunale Ejendomme i det fornødne omfang.

Forventningen er, at der kan beskæftiges tre-fem flygtninge 37 t/uge i projektperioden på ca. seks uger. Det undersøges p.t., hvordan holdet bedst kan sammensættes under hensyntagen til den praksis, der normalt er i Herning Kommune omkring kombination af virksomhedspraktik og danskundervisning.

 

Ansættelses- og forsikringsforhold for virksomhedspraktikanterne er i henhold til normal praksis på området.


En stor del af det arbejde, der skal udføres på Sebbesandevej, kræver autorisation og skal derfor udføres af autoriserede håndværkere. Det vil derfor fortrinsvis være lettere tømrerarbejde, malerarbejde samt nedbrydning, oprydning og rengøring, der kan udføres af flygtninge i dette projekt.

Overslag på udgifterne til istandsættelse og ombygning gennemført med den skitserede byggeenhed anslås at være ca. 1,5 mio. kr. - altså uændret i forhold til tidligere overslag med håndværkere til hele opgaven. Dette skyldes primært, at udførelsesperioden forventes at strække sig over længere tid med denne løsning.

Der planlægges efter, at arbejdet på Sebbesandevej kan gå i gang straks efter Økonomi- og Erhvervsudvalgets behandling af sagen den 18. april 2016.  

 

Det skal bemærkes, at der er forudsat, at der på udførelsestidspunktet er adgang til det nødvendige antal kvalificerede virksomhedspraktikanter til at løse opgaven. Alternativet vil være at sætte flere håndværkere på opgaven med risiko for en merudgift til følge.


Det kan supplerende oplyses, at den skitserede model for istandsættelse med involvering af flygtninge vil kunne genetableres med kort varsel til eventuelle kommende ombygninger.

 

Efter projektperiodens udløb vil der ske en evaluering af modellen med henblik på vurdering af eventuelle justeringsbehov fremadrettet.

Økonomi

Ejendommen Sebbesandevej 2 i Herning ligger budgetmæssigt under Serviceområde 03 Kommunale Ejendommen, hvor der i 2016 er en budgetteret indtægt på 160.000 kr. (husleje) og et udgiftsbudget på 86.000 kr. (ejendomsskat og forsikring).

 

Det er aftalt, at Beskæftigelsesafdelingen indgår en fire-årig lejekontrakt med Kommunale Ejendomme på ejendommen. Lejeperioden er aftalt at løbe fra den 15. april 2016 til den 15. april 2020. Lejekontrakten er uopsigelig i lejeperioden.

 

Lejen fastsættes til 535.000 kr. pr. år i lejeperioden, svarende til den budgetterede indtægt på 160.000 kr. + 1/4 af de totale ombygningsudgifter på 1,5 mio. kr.

 

Udgifter til husleje inkl. andel af ombygningsudgift, driftsudgifter mv. afholdes indenfor afsat budget på Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse.

Kommunale Ejendomme betaler fortsat ejendomsskat og forsikring. Øvrige vilkår i lejeaftalen er i henhold til normal praksis omkring interne lejekontrakter, hvor lejer er ansvarlig for indvendigt vedligehold, herunder glas og kummer, samt pasning og renholdelse af udearealer. Ejer er ansvarlig for udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer, dog undtaget tømning af septiktank, som påhviler lejer.

 

Der søges anlægsudgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme til finansiering af ombygningen.

 

Finansiering sker ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 266.000 kr. i 2016, 375.000 kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 samt 109.000 kr. i 2020.

 

Der er ikke aftalt regulering af lejebeløbet, idet indtægtsbudgetterne på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme ikke prisfremskrives jfr. gældende praksis.   

 

Supplerende kan oplyses, at udgiften til indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven er låneberettiget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at modellen for udførelse af arbejdet med istandsættelse og ombygning af Sebbesandevej godkendes,

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2016 til Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, nyt sted nr. til dækning af de anslåede ombygningsudgifter. Udgiften finansieres af de likvide aktiver,

 

at bevillingen finansieres ved opskrivning af indtægtsbudgettet på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme, funktion 00.25.13 "Andre faste ejendomme" med 266.000 kr. i 2016, 375.000 kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019 samt 109.000 kr. i 2020. Indtægterne tilskrives de likvide aktiver,

 

at forvaltningen bemyndiges til at indgå lejekontrakt med Beskæftigelsesafdelingen på de i sagen skitserede vilkår.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.