Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

74. Holstebrovej 33, Herning - dispensation til overskridelse af byggefelt

Sagsnr.: 02.34.02-P19-886-15 Sagsbehandler: Hanne Jacobsen  

Holstebrovej 33, Herning - dispensation til overskridelse af byggefelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er søgt om dispensation til at opføre en tilbygning til eksisterende dagligvarebutik uden for det i lokalplan nr. 13.C7.1 lokalplanlagte byggefelt for ejendommen Holstebrovej 33, Herning.

Udvidelsen sker fordi nuværende dagligvarebutik har fået ny ejer, og butiksarealet ønskes udvidet med et areal på 228 m² og herudover med et overdækket areal på 37 m². 

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles dispensation til lokalplanen til overskridelse af byggefeltet med de ansøgte m². 

Sagsfremstilling

Ejendommen er reguleret af lokalplan nr. 13.C7.1. Tilbygningen ønskes placeret uden for det lokalplanlagte byggefelt og kræver derfor dispensation til lokalplanens § 7 stk. 6, - hvor det fremgår, at der kun må opføres bebyggelse inden for det på lokalplanens kortbilag nr. 3 viste byggefelt.

  

 

Projektet har været sendt i høring ved berørte parter.

Der er indkommet 1 indsigelse fra en nabo på ejendommen Ydunsvej 12. Indsigelsen omhandler støj og andre gener i forbindelse med butikkens drift.

 

Det er forvaltningens vurdering, at de nævnte gener ligger inden for lokalplanens støjbestemmelser og ikke kan henvises til selve udvidelsen. Det vurderes, at udvidelsen ikke i sig selv vil give anledning til yderligere miljøpåvirkninger.

 

Ansøger oplyser, at boligen Ydunsvej 8 er opkøbt og bliver inddraget til parkeringsformål.

 

I forbindelse med udvidelsen af butikken har ansøger ønsket eksisterende varetilkørsel fra Holstebrovej nedlagt for at give plads til mere parkering, hvorefter indkørsel fremover kun sker fra Ydunsvej. Den tilkørsel, der ønskes nedlagt, har aldrig været fastlagt i lokalplanen og er formentlig en ældre eksisterende tilkørsel fra tidligere ejendom.

 

Forvaltningen har meddelt ansøger en principiel godkendelse til en ny ind- og udkørsel fra Ydunsvej.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles dispensation til lokalplan nr. 13.C7.1 § 7 stk. 6til overskridelse af byggefeltet med de ansøgte m².
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Kortbilag 3
  • Oversigt over grunden
  • Rema disp ansøgning.pdf
  • MYN 3 Facader
  • MYN 1 Situationsplan 3
  • Partshøring efter forvaltningslovens