Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

71. Foreløbig vedtagelse af Tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-15 Sagsbehandler: Tove Hovgaard Jakobsen  

Foreløbig vedtagelse af Tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Kibæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

   X

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Med dette tillæg udvides spildevandsopland ved Velhustedparken i Kibæk, ligesom der etableres nyt regnvandsbassin til håndtering af regnvand fra to oplande i spildevandsplanen. Samtidig nedlægges det eksisterende regnvandsbassin for oplandet.  

Sagsfremstilling

Til byggemodning af den resterende del af Velhustedparken i Kibæk (bl.a. boligvej 7), og til eventuel udlægning af boligområder nordvest for Velhustedvej, skal der etableres yderligere kapacitet til forsinkelse af regnvand. Det drejer sig om spildevandsplanens opland 1.23, når oplandet udvides med opland 1.23.P. Oplandet er i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 udlagt til separatkloak.

 

Til brug for forsinkelse af regnvand etableres et vådt regnvandsbassin, der kan modtage overfladevandet fra alle 3 delområder af planoplandet. Samtidig nedlægges et eksisterende regnvandsbassin ved Velhustedvej (ca. 300 m sydvest for det nye bassin). Se figur 1.

 

Det eksisterende bassin har indtil nu modtaget regnvand fra Velhustedparken, men det er fysisk ikke muligt at lede al overfladevand fra de nye byggemodninger i til dette bassin. Derfor etableres det nye bassin, som fremadrettet skal modtage al overfladevand fra begge oplande.

 

Fig 1. 3 delområder af planopland 1.23.P.

 

En forudsætning for etablering af spildevandsopland og regnvandsbassin for området er, at opland og bassin optages i Herning Kommunes spildevandsplan. Med dette tillæg optages spildevandsopland samt bassin i spildevandsplanen jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3.

 

Oplandet optages i spildevandsplanen som separatkloakeret, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S kloaksystem. Oplandet udgør 8,88 ha. Afledning af spildevand fra oplandet skal ske til Kibæk Renseanlæg og afledning af regnvand skal ske til Følpøt Bæk via regnvandsbassin.

 

Recipient for regnvand

Ved nedlæggelse af eksisterende bassin bliver Følpøt Bæk recipient for udledning af regnvand fra de to oplande via andet udløb til samme recipient (se oplandskortet, bilag 1). Mål for Følpøt Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets tilstand er ”god økologisk tilstand”, hvilket vil sige at målsætningen er opfyldt.

 

Indsatser for neddrosling af udledningen af regnvand fra befæstede arealer i de to oplande, der skal sikre målsætningens opfyldelse, vil ske med etableringen af det nye bassin. Indtil da vil udledningen af regnvand fra den eksisterende bydel ske gennem et simpelt bassin.

 

Regnvand fra begge oplande vil blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver. Det vurderes på denne baggrund, at den øgede regnvandsudledning fra oplandet til Følpøt Bæk, ikke giver anledning til væsentlig hydraulisk belastning af vandløbet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 2 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Bilag 1. Oplandskort tillæg 2 Kibæk
  • Bilag 2. Udløbsskema tillæg 2 Kibæk
  • Bilag 3. Oplandsskema tillæg 2 Kibæk
  • Bilag 4: Tillæg 2 vedr. Kibæk til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025