Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

72. Orientering om tilsynskampagne 2016 for husdyrbrug og virksomheder

Sagsnr.: 09.00.12-K08-1-16 Sagsbehandler: Lene Hahn  

Orientering om tilsynskampagne 2016 for husdyrbrug og virksomheder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgard Hansen, Lene Kimø

Sagsresume

Forvaltningen har planlagt, og er ved at gennemføre tilsynskampagner for 2016 om alarmsystemer på gyllebeholdere og tilsyn med garageanlæg hos entreprenør- og vognmandsvirksomheder.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Ifølge "Bekendtgørelse om miljøtilsyn" skal kommunen hvert år udføre to tilsynskampagner.
 

I 2016 har forvaltningen planlagt at udføre følgende kampagner:

 

1. Kontrol med, at der er etableret de lovpligtige alarmsystemer på gyllebeholdere, der ligger tæt på åbne vandløb og søer. Pressemeddelelse er vedlagt dagsorden.

 

Formålet med kampagnen er at sikre, at lovkravet til alarmsystem er overholdt for de beholdere, der ligger tæt på åbne vandløb og søer. Ejere af beholderne vil blive bedt om at indsende relevant dokumentation. Når fristen for indsendelse af dokumentation er udløbet, vil Herning Kommune gennemføre et antal uvarslede tilsyn med fokus på gyllealarm.

 

Herning Kommune vil informere om reglerne direkte til ejerne af de berørte beholdere samt via relevant informationsmateriale.  

 

2. Tilsyn med garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed mv., hvor der ikke tidligere er ført tilsyn.

 

Det forventes, at der i kommunen er flere virksomheder med aktiviteter, som kan relateres til den type virksomhed, end de virksomheder, som kommunen i dag har kendskab til og derfor fører regelmæssigt tilsyn med. Det er kommunens erfaring, at der på denne type virksomheder, hvor der ikke tidligere har været tilsyn, kan være væsentlige miljøforhold, som kræver regulering.

 

Virksomhederne lokaliseres og udpeges til tilsyn på baggrund af søgning i diverse registre. Tilsynene på de udvalgte virksomheder gennemføres som et varslet basistilsyn, dvs. at der føres tilsyn med samtlige af virksomhedens miljørelaterede forhold.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Bilag 1 Beskrivelse af tilsynskampagne 2016 for landbrug
  • Bilag 2 Beskrivelse af tilsynskampagne 2016 for virksomheder
  • Pressemeddelelse - gylle