Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

57. Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

Sagsnr.: 13.06.02-G01-14-15 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Orientering om statistik for Herning Kommunes grundsalg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Det følger af de politisk godkendte retningslinjer for grundsalg, at statistik for grundsalg forelægges de respektive fagudvalg til orientering to gange årligt. Udover grundsalgsstatistikken vil der blive orienteret om Herning Kommunes udbud af grunde i de enkelte udstykningsområder. Teknik- og Miljøudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget er senest blevet orienteret om grundsalgsstatisk på møderne i august 2015. 

Sagsfremstilling

Salgsstatistik for boliggrunde:

Herning Kommune har pr. 31. december 2015 solgt i alt 65 boliggrunde i 2015. Der var budgetteret med et salg på 39 boliggrunde for hele 2015. Ud af de 65 solgte byggegrunde, er der solgt 19 grunde i Fejerskovparken i Lind, 12 i Ørskovbakken i Snejbjerg, 10 på Kirkebakken i Gjellerup og 8 grunde på Søengen i Sunds. Herudover er der solgt 4 grunde på Løvbakkevej i Tjørring.

 

Salget i første, andet, tredje og fjerde kvartal 2015 fordeler sig som følger i Tabel A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel A ”Salg af boliggrunde samt ledige grunde”:

 

 

Det kan på det foreliggende grundlag konstateres, at grundsalget har været bedst i tredje kvartal 2015. Dette kan delvis skyldes, at kommunen den 19. august 2015 udbød 16 nye boliggrunde på Kirkebakken i Gjellerup. Herudover udbød kommunen i denne periode også 12 nye grunde i 4. etape af Fejerskovparken i Lind. Desuden er det mere populært at bygge i sommerhalvåret. Vinterbyggeri er generelt af lige så god kvalitet som byggeri udført om sommeren, men den kolde periode byder på særlige udfordringer for udvendigt byggeri, for eksempel gør frosten det mere besværligt at udføre jordarbejde.

 

Når der arbejdes på de udvendige dele af et byggeri, for eksempel opbygning af råhuset, vil der være dage, hvor vejret er så dårligt, at håndværkerne ikke kan arbejde. Disse dage kaldes vejrligsdage. Det er på forhånd fastlagt i Erhvervs- og Byggestyrelsens Vinterbekendtgørelse, hvor mange vejrligsdage der skal regnes med i forbindelse med forskellige typer arbejder, afhængigt af årstiden. Der regnes f.eks. ved opbygningen af råhuset ved nybyggeri i 1. kvartal med 15 vejrligsdage, i 2. kvartal med 8, med 6 i 3. kvartal og i 4. kvartal 12.

 

Som det kan ses i Figur A solgte Herning Kommune i 2013 i alt 28 byggegrunde og i 2014 i alt 25 byggegrunde. Det vil sige, at kommunens salg af boliggrunde gennem de seneste år har været meget stabilt. Heldigvis er salget i 2015 en del er betydeligt bedre og tilbage på niveauet i 2009-2010. Resultatet lever derfor mere end op til forventningerne om et samlet salg i 2015 på 39 grunde.

 

Figur A

 

Som det fremgår af Figur B er byggeriet af enfamiliehuse stort set faldet hvert år fra 2006 til 2014. Til gengæld er byggeriet af rækkehuse og etagebyggeri steget. Det er svært at konkludere, hvordan det fuldførte boligbyggeri fordeler sig på kommunale og private byggegrunde. Men ud fra det kommunale grundsalg i 2015 forventes det, at antallet af fuldførte boligbyggerier vil stige i 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur B 

 

 

Der er i budget 2016-2019 planlagt at byggemodne boliggrunde i 2016 i Vildbjerg, Snejbjerg, Kibæk, Sunds og Arnborg.

 

Salgsstatistik for erhvervsgrunde:

Der er pr. 31. december 2015 solgt 46.470 m2 erhvervsjord i løbet af 2015. Salget af erhvervsjord fordeler sig, som det fremgår af Tabel B. Der var budgetteret med et salg af erhvervsarealer på 13.000 m2 i 2015.
 

Tabel B: Salg af erhvervsgrunde i 2015:

 

Tabel C: Salg af storparceller i 2015:

 

 

 

 


I Figur C fremgår Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde i perioden 2006-2015. Herning Kommunes salg af erhvervsgrunde var særdeles godt i 2010, hvor der blev solgt i alt 209.726 m2 erhvervsjord. Salget af erhvervsjord i 2015 er dog markant bedre end i 2014, hvor kommunen solgte 3.817 m2 erhvervsjord.

 

Figur C

 

Herudover har kommunen i løbet af 2015 solgt diverse restarealer og kommunale ejendomme. Disse salg fremgår ikke af salgsstatistikken.  


Økonomi- og Erhvervsudvalget tog 22. februar 2016, pkt. 46 sagen til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.