Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 30. marts 2016
Mødested: C3.40 + Fællesmøde med BFU

Dagsordenpunkter

65. Anlægsbevilling Fuglkær Å og anlægsregnskab for Halkjær Bæk

Sagsnr.: 06.02.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Anlægsbevilling Fuglkær Å og anlægsregnskab for Halkjær Bæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Erik Skibsted, Pia Colstrup

Sagsresume

Forvaltningen ønsker at anvende en del af det afsatte rådighedsbeløb for Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk) projektet (stednr. 071096) til et andet projekt med lignende formål (okkerbekæmpelse) i Fuglkær Å med tilløb, idet projektet ved Halkjær Bæk har vist sig ikke at kunne realiseres fuldt ud.

Fuglkær Å ligger syd for Præstbjerg Naturcenter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der overføres 190.835 kr. til projektet ved Fuglkær Å med tilløb (nyt stednr.).

 

Samtidig aflægges afsluttende anlægsregnskab for projektet i Halkjær Bæk (stednr. 071096). Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Projektet ved Halkjær Bæk med etablering af et okkeranlæg har vist sig ikke at kunne realiseres fuldt ud, da der har været problemer med at finde en optimal placering af et okkerbassin i området. Der er etableret et sandfang i Halkjær Bæk.

 

Forvaltningen ønsker på den baggrund at anvende det resterende rådighedsbeløb fra Halkjær Bæk projektet på netto 190.835 kr. i 2015 til et andet projekt med lignende formål (okkerbekæmpelse) i Fuglkær Å med tilløb. Projektet omhandler okkerbekæmpelse og restaurering af Fuglkær Å med tilløb. Projektet fremlægges i særskilt dagsordenspunkt "Frigivelse af rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering 2016" på dagsordenen.

 

 

Forvaltningen ønsker samtidig at afslutte anlægsregnskabet for stednr. 071096 Halkjær Bæk. Byrådet bevilligede den 26. august 2008, pkt. 197, 435.000 kr. i udgift og 218.000 kr. i indtægt til okkerbekæmpelse i Fuglkær Å ved etablering af okkerbassin i Halkjær Bæk. Anlægsudgifts- samt anlægsindtægtsbevillingen nedskrives med henholdsvis 409.000 kr. og 218.000 kr.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 190.835 kr. i 2016 til Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandløbsrestaurering i Fuglkær Å,

 

at udgiften finansieres af restrådighedsbeløb på 190.835 kr. netto i 2015 på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071096 Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk). Beløbet overføres til 2016 i den samlede overførselssag om overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016. Anlægsudgifts- og anlægsindtægtsbevillingerne nedskrives med henholdsvis 409.000 kr. og 218.000 kr.,

 

at anlægsregnskabet for stednr. 071096 Halkjær Bæk (i investeringsoversigten benævnt Halbæk Bæk) godkendes.

 

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.