Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Busruter 2019

65. Midttrafiks trafikplan 2019-2022 - Høringssvar

66. Revision af vejklassificering

67. Sunds Hovedgade - Renovering og forskønnelse

68. Nedlæggelse af p-plads ved Huset NO7, Herning - som offentlig vej og p-plads

69. Godkendelse af trafiksikkerheds tiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

70. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af veje i forbindelse med kloakfornyelse i Aulum, Sunds, Ørnhøj og Sørvad

71. Frigivelse af anlægsbevilling til renovering af signalanlæg på Holstebrovej

72. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019

73. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2019

74. Godkendelse af anlægsregnskab for renovering af pavillon v/Qualsholm i Sunds

75. Godkendelse af anlægsregnskab for udskiftning af vinduer Markedspladsen 2, Herning

76. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind

77. Godkendelse af anlægsregnskab for faldsikring på skoler

78. Frigivelse af anlægsbevilling til energimærkning af kommunale bygninger

79. Frigivelse af anlægsbevilling til kloakseparering i kommunale bygninger

80. Generel orientering om økonomien på Teknik og Miljø området

81. Borgersamarbejdspulje 2019

82. Sommeraktiviteter i Karup Å ved Fårbæk

83. Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Vegen Å (etape II)

84. Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord

85. Orientering om status for handlingsplan til Friluftslivsstrategi

86. Orientering om møde i Grønt Råd

87. Godkendelse af administrationspraksis for revurdering af husdyrbrug, der ligger tæt på kategori 1 og 2 natur

88. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over miljøtilladelse til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg

89. Orientering om tilsynsindberetning til Miljøstyrelsen om tilsyn med landbrug og virksomheder i 2018

90. Temadrøftelse om ændret anvendelse af ejendomme i det åbne land

91. Skovbjergvej 31B, Sdr. Felding - lovliggørelse af sommerhus

92. Orientering om parkering af lastbiler på Røddinglundvej 10, Vildbjerg

93. Navngivning af nyt boligområde ved Spinkebjerg, Gjellerup

94. Navngivning af ny vej syd for Tavlundparken i Lind

95. Sorøvej 23A, Herning - opførelse af tofamiliehus

96. Gebyropkrævning for byggesagsbehandling af midlertidige arrangementer

97. Meddelelser