Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

84. Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord

Sagsnr.: 06.02.03-P20-5-16 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Orientering om status for vådområdeindsatsen i Nissum Fjord. Da tidligere forundersøgelser har vist, at projekterne ikke har været mulige at realisere, er der blevet udpeget nye mulige projektområder, der skal laves forundersøgelser på, således at den samlede kvælstof reducering til Nissum Fjord fortsat kan nås. Et muligt projektområde ligger i Herning Kommune.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om status for vådområdeindsatsen i Herning Kommune, og tog sagen til orientering  på udvalgsmødet den 18. februar 2019, pkt. 22.

Efterfølgende blev der den 27. marts 2019 afholdt et Vandoplands styregruppemøde for Nissum Fjord oplandet. Her blev den gældende vandoplandsplan gennemgået, som den så ud i december 2018, før screeningsprojektet blev igangsat.

 

Baggrunden for at en række projekter er opgivet blev ligeledes gennemgået. På mødet blev det gennemgået, hvordan der er screenet for nye potentielle vådområder i oplandet, samt præsenterede resultaterne af screeningen, samt herunder et forslag til en netto vandoplandsplan. En netto vandoplandsplan er en plan som indeholder prioriterede projekter, som sikrer at kvælstof kravet til Nissum Fjord nås. En brutto vandoplandsplan indeholder, udover de prioritede projekter, også øvrige mulige projekter som kan trækkes frem, såfremt der ønskes en alternativ prioritering (f.eks. hensyn til kommunefordeling) eller såfremt projekter viser sig ikke at være mulige at gennemføre. Udkast til netto vandoplandsplan blev diskuteret på mødet og gav anledning til, at Sekretariatet for Nissum Fjord derefter har udarbejdet et forslag til netto vandoplandsplan ud fra kriterier om omkostningseffektivitet, fordeling mellem kommuner og projektstørrelser.

 

En alternativ netto vandoplandsplan blev præsenteret på mødet, hvor et projekt i Herning Kommune (Løven å 3 stk. summeret) er erstattet af et område (Ringstrup) i Ikast-Brande. Ændringen medfører en deling af opgaven mellem kommunerne, idet tidsfristerne for at løse opgaven er presset, og det dermed kræver en høj prioritering af opgaven, for at vi i oplandet når i mål med opgaven. Indsatskravet og omkostningseffektiviteten er også opfyldt i den alternative vandoplandsplan.

 

I netto vandoplandsplanen for 2019, som blev foreløbigt godkendt på mødet, har Herning Kommune et projekt øst for Aulum på 66 ha. Kortbilag og foreløbig netto vandoplandsplan er vedhæftet som bilag.

 

Styregruppen godkendte den alternative netto vandoplandsplan, som blev præsenteret på mødet, og kommunerne skal snarest og senest den 15. maj meddele sekretariatet, om de fastholder godkendelsen. 

 

Referat af vandoplands styregruppemødet er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til orientering

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller, at sagen tages til orientering

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • 7. VOP 2019 Netto_forløbigt_godkendt
  • Foreløbigt godkendt vop-27marts2019
  • VOS_270319_referat