Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

67. Sunds Hovedgade - Renovering og forskønnelse

Sagsnr.: 05.01.08-P00-2-19 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Sunds Hovedgade - Renovering og forskønnelse

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der foreligger skitseprojekt for etablering af cykelstier og forskønnelse af Sunds Hovedgade. Projektet koordineres med Herning Vand´s fornyelse af kloaksystemet.

 

Forvaltningen anbefaler, at skitseprojektet godkendes.

Sagsfremstilling

Herning Vand er igang med at forny kloaksystemet i Sunds Hovedgade som medfører at stort set hele gaden graves op. Vejkassen vil i den forbindelse blive sænket for at forbedre afvandingsforholdende i og omkring gaden, herunder håndtering af ekstremregn. Tilstødende gader til Sunds Hovedgade er også omfattet af kloakfornyelsen.

 

Der er således en oplagt mulighed for at ændre vejprofilet, således at en denne mere understøtter gadens nye funktion som bygade efter anlæggelsen af omfartsvejen. En ændring af vejprofilet er ikke forbundet med ekstraomkostninger, da gaden i forvejen er gravet op. 

 

Trafikmålinger viser en årsdøgntrafik på ca. 4.000 køretøjer og gennemsnitshastigheden er 42,7 km/t. 85 % af alle køretøjer kører under 50,5 km/t.

 

Med baggrund i ovenstående er der i samarbejde med Sunds Borgerforening udarbejdet vedlagte skitseforslag for 1. etape til nyt vejprofil med separate cykelstier i begge sider og plantebede. Kørebanebredden ændres fra 7 meter til 6 meter som er samme bredde som eksempelvis Tjørring Hovedgade. Projektet er godkendt af politiet.

 

Projektet vil blive gennemført i 2 etaper, hvor den sydlige strækning mellem Kærsgårdvej og Teglgårdvej udføres i 2019 og den nordlige strækning mellem Nøddevej og Strandvejen forventes udført i 2021.

 

 

Økonomi

Udgiften til renoveringen af Sunds Hovedgade finansieres af afsatte midler på investeringsoversigten på Serviceområde 09 Trafik i 2019 og 2021 til renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse.

 

Byrådet besluttede på mødet den 17. april 2018, pkt. 85 at prioritere 0,5 mio. kr. fra forskønnelsespuljen til Sunds Hovedgade. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at skitseprojektet for renovering af Sunds Hovedgade godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.  

Sagen sendes til orientering i Byplanudvalget.

Bilag

  • Sunds Hovedgade - Principsnit m træ 270319
  • Sunds Hovedgade - Principsnit 270319
  • Sunds Hovedgade etape 1 270319 2 rettet (002)