Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

73. Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2019

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til sikring af skoleveje 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

  x

   x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 561.000 kr. til trafiksikring af skoleveje med henblik på at skabe større tryghed og sikkerhed for børn og unge, der cykler eller går til og fra skolen.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 561.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikring af skoleveje.

 

Forvaltningen og Herning Kommunes Færdselssikkerhedsudvalg anbefaler, at der gennemføres følgende projekter:

 

Ørnhøj Skole

Der etableres fysiske tiltag på skolevejene inden for byzonen, men fokus ligger primært på vejene tæt ved skolen. Opgaven udføres i tilknytning til Herning Vand´s kloakseparering her i 2019.

 

Lindbjergskolen

I forbindelse med etablering af den nye Lindbjergskolen, vil der i området komme til at ske en større ændring af skoletrafikken. Derfor er det vigtig at fokusere indsatsen på at få lukket nogle trafikmæssige udsatte steder. Det drejer sig bl.a. om stikrydsninger og steder med for høj hastighed.   

 

Kibæk Skole

Der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på Velhustedvej og Møllegaardsvej og samtidig udformes der en bedre krydsningsløsning for cyklister på Møllegaardsvej. Opgaven udføres i forlængelse af Herning Vand´s kloakseparering.    

 

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

Der er et stort behov for at få kigget på trafikantadfærden omkring skolerne og ikke mindst lave tiltag, som kan imødekomme en uhensigtsmæssig adfærd. Adfærden registreres og optages via droneflyvninger og sammenlagt skal det gøre os klogere på trafikanternes bevægelsesmønstre og mere præcist give et billede af, hvor der kan gøres en indsats, og hvad indsatsen skal indeholde af tiltag.

Det afsatte beløb på 211.000 kr. anvendes til fysiske tiltag.

 

Økonomi

Udgifterne til sikring af skoleveje fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Ørnhøj skole

100.000 kr.

Lindbjergskolen

150.000 kr.

Kibæk Skole

100.000 kr.

Trafiksikkerhedsmæssige ændringer ved skolerne

211.000 kr.

Udgifter i alt.

561.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Sikre skoleveje 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 561.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-02 "Sikre skoleveje, trafiksikkerhed.  
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.