Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019

Sagsnr.: 05.13.00-G01-1-16 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

   x

    x

    x

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 510.000 kr. til gennemførelse af trafiksikkerhedsfremmende tiltag i 2019, herunder trafiksikkerhedskampagner samt fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 510.000 kr. på Serviceområde 09 Trafik til trafiksikkerhedsfremmende tiltag, der skal bidrage til at antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter nedbringes.

 

Forvaltningen har i samarbejde med Færdselssikkerhedsudvalget foretaget en samlet prioritering af midlerne til trafiksikkerhedskampagner samt etablering af fysiske foranstaltninger til trafiksikring.

 

Trafiksikkerhedskampagner

Trafiksikkerhedskampagnerne afholdes i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

 

Følgende kampagner gennemføres i 2019:

  • Krydsulykker afholdes i ugerne 24-26
  • Spritkampagne afholdes i ugerne 27-31
  • Skolestartskampagne afholdes i ugerne 33-36
  • Uopmærksomhedskampagne afholdes i ugerne 40-43

 

Stakroge

I 2019 er der afsat penge til at asfaltere hele by-strækningen i Stakroge og i den forbindelse er der behov for at få etableret nogle nye og forbedret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Det vil udmønte sig i to nye ”byporte” bestående af to hævede flader, samt etablering af en ny hævet flade midt i byen. Herved fjernes de gamle fartdæmpere i form af bump og chikaner.

 

 

Rumlestriber

For at undgå potentielle mødeuheld etableres der rumlestriber for at øge trafikanternes opmærksomhed, hvis køretøjet imod hensigten skulle komme til at bevæge sig over i modsatte kørebane. Mødeulykker er den største uheldsforekomst i midt- og vestjyllands politikreds. Rumlestriber er et simpelt værktøj til at forhindre dem.

 

Der etableres rumlestriber på Feldborgvej og Videbækvej. Her er der tale om vejstrækninger hvor hastigheden er høj og hvor der er sandsynlighed for alvorlige mødeulykker.

Økonomi

Udgifterne til de trafiksikkerhedsfremmende tiltag fordeler sig på følgende måde:

 

Projekt

 

Forventet udgiftsfordeling

Trafiksikkerhedskampagner

125.000 kr.

Stakroge

100.000 kr.

Rumlestriber

285.000 kr.

Udgift I alt

510.000 kr.

 

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 Trafiksikkerhedsfremmende tiltag. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, nyt stednr. Trafiksikkerhed 2019,

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 510.000 kr. i 2019 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223099-90 "Trafiksikkerhedsfremmende tiltag".
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.