Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

88. Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over miljøtilladelse til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg

Sagsnr.: 09.17.00-P19-26-18 Sagsbehandler: Christina Thorslev Petersen  

Orientering om afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. klage over miljøtilladelse til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Herning Kommune har i oktober 2018 meddelt miljøtilladelse til svinebrug. Afgørelsen blev påklaget, men klagenævnet har afvist klagen, da de ikke finder klager klageberettiget.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har i oktober 2018 meddelt miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16b til svinebrug på Gårdbækvej 3 i Vildbjerg. Afgørelsen blev påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagepunkterne omfattede lugt, ammoniak, trafik mm.

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klagen, da nævnet ikke anser klager for klageberettiget. Nævnet vurderer bl.a. at klager bor udenfor lugtkonsekvensområdet og at tillaldelsen ikke vil medføre væsentlig forøgede trafikgener for klager. På baggrund af vurderingerne realitetsbehandler nævnet ikke klagen, og klager får ifølge afgørelsen sit klagegebyr retur. Klagenævnets afgørelse er vedlagt.

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • afgørelse fra MFKN