Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

76. Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind

Sagsnr.: 13.06.00-P19-1-19 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Frigivelse af anlægsbevilling til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. til byggemodning af 16 grunde syd for Tavlundparken i Lind.

 

Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

Der er stor efterspørgsel på byggegrunde i Lind, og derfor foreslås det at opstarte byggemodning af ny etape på 16 grunde syd for Tavlundparken. Byggemodningen i 2019 omfatter museumsundersøgelser, anlæg af fordelingsvej med grus, stam- og boligvej med asfalt og kantsten samt tilslutningsbidrag til forsyninger. Grundene byggemodnes i perioden maj-september 2019. De forventes udbudt til salg med overtagelse i oktober 2019.

Økonomi

Byggemodning af de 16 grunde syd for Tavlundparken er en fremrykning af byggemodning i Lind, hvor der i vedtaget budget er planlagt 40 grunde i 2022. Udgifter til byggemodning kan indeholdes i rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 002003 i 2019. Beløbet er afsat til færdiggørelser, som udskydes, og byggemodningsområder, som afventer grundsalg. Ændringer til anlægsbudgettet for udgifter i 2020-2023 som følge af fremrykningen af byggemodning i Lind indgår i arbejdet med investeringsoversigten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. i 2019 på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002081 Kollundvej, Lind

 

at det afsatte rådighedsbeløb på 5,9 mio. kr. finansieres af rammerådighedsbeløb til udgifter på Serviceområde 01 Byggemodning stednr. 002003 i 2019.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.