Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Vegen Å (etape II)

Sagsnr.: 06.02.03-P20-17-19 Sagsbehandler: Annika Sundberg Lauridsen  

Frigivelse af anlægsbevilling til vandløbsrestaurering i Vegen Å (etape II)

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

  X

  X

Øvrige sagsbehandlere: Winnie Post, Pia Colstrup

Sagsresume

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding.

 

Projektstrækningen på cirka 2 km strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen. Projektet omfatter bl.a. etablering af gydebanker, udlægning af skjulesten, fjernelse af et mindre styrt og udplantning af vandplanter.

 

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til projektet på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug fra projektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

Sagsfremstilling

Herning Kommune vil i samarbejde med 'Sammenslutningen for Storå' gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å nær Vinding. Projektstrækningen strækker sig fra Vinding Kirke og ned til kommunegrænsen (se nedenstående oversigtskort).

 

 

I 2018 samarbejdede forvaltningen med 'Sammenslutningen for Storå' om et lignende projekt i Vegen Å fra Langgade i Sørvad til Vinding Kirke. Et projektområde på 2,2 km, som har medført mere end 100 gydninger på strækningen i gydesæsonen 2018. Det gennemførte projekt er med andre ord en succes, som med fordel kan udvides til at indeholde hele strækningen af Vegen Å i Herning Kommune.

 

Projektstrækningen, hvor kommunen ønsker at gennemføre et vandløbsrestaureringsprojekt, har et godt fald og dermed optimale muligheder for at skabe gode fysiske forhold, der opfylder kravene til både vandløbsfauna og optrækkende fisk.  

 

Projektet omfatter en vandløbsstrækning på 2,1 km og indeholder følgende tiltag:

 

  • Udlægning af 20-25 gydebanker,
  • Udlægning af skjulesten
  • Fjernelse af et mindre styrt
  • Eventuel fjernelse af pindsvineknop på udvalgte strækninger
  • Eventuel beskæring af træ langs vandløbet
  • Udplantning af vandranunkel og vandstjerne

 

Indenfor projektområdet er de vandløbsnære arealer eng og mose beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven § 3. Nogle af arealerne bliver afgræsset af kvæg. Projektet vil lokalt ændre afvandingen i vandløbet ved udlægning af grus, men placeringen af gydebanker vil blive aftalt med involverede bredejere og tilpasset de steder hvor der eventuelt er afvandingsmæssige behov.

 

 

Forvaltningen kan oplyse at projektet kan gennemføres med velvillig accept fra alle involverede bredejere.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at udgifterne til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å på 284.000 kr. finansieres af puljemidler til vandløbsprojekter, mindreforbrug på anlægsprojektet "Etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk" på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097, som har et lignende formål.

 

Byrådet bevilligede den 29. august 2017, pkt. 193 655.000 kr. til etablering af et okkeranlæg ved Grågårde Bæk, stednr. 071097 finansieret af puljemidler til vandløbsprojekter. En forundersøgelse viste, at projektet ikke kunne realiseres på grund af sikkerhedsmæssige afstandskrav til Karup Lufthavn (bird-strike bufferzone). Byrådet besluttede den 18. december 2018, pkt. 277 på den baggrund, at 300.000 kr. af det resterende mindreforbrug i stedet kunne anvendes til tilpasning af gennemførte naturgenopretningsprojekter ved Fjederholt Å og Vorgod Å. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb på anlægsprojektet på 284.000 kr. i 2019.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der til vandløbsrestaureringsprojektet i Vegen Å meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 284.000 kr. i 2019 på Serviceområde 04 Grønne områder, nyt stednr. Vandløbsrestaureringsprojekt i Vegen Å (etape II)

 

at anlægsudgiften på 284.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb på Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071097 etablering af okkeranlæg ved Grågårde Bæk i 2019. Anlægsudgiftsbevillingen nedskrives tilsvarende med 284.000 kr. på samme stednr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.