Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

81. Borgersamarbejdspulje 2019

Sagsnr.: 04.00.00-P20-2-19 Sagsbehandler: Thomas Brandt Ebbesen  

Borgersamarbejdspulje 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Thomas Brandt Ebbesen, Dan Overgaard

Sagsresume

Hvert år bliver der i samarbejde med borgere, efter ansøgning, realiseret en række samarbejdsprojekter. Det er projekter, hvor kommunen bidrager med ca. 50% af udgiften, og arbejdet udføres primært af ansøger/borgerforeningen selv, som også påtager sig den efterfølgende drift af anlæg m.m.

 

Der er afsat en pulje på 170.000 kr. til ordningen. Puljen tildeles projekter, der medvirker til udvikling af de bynære grønne områder.

 

Der er indkommet 12 ansøgninger om tilskud fra borgersamarbejdspuljen for en samlet ønsket tilskudssum på 318.000 kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at 9 projekter støttes via midler fra ordningen, til en samlet sum på 162.000 kr. i 2019.

De 8.000 kr., der ikke bliver uddelt, vil indgå i til opfyldelse af borgerønsker i kommunens grønne områder.

Sagsfremstilling

Borgersamarbejdspuljen 2019 har været annonceret i Herning Folkeblad og Facebook. Ansøgningsfristen var den 17. marts 2019. Forvaltningen har modtaget 12 ansøgninger om tilskud i 2019. Der er samlet søgt om tilskud på i alt 318.000 kr. Ansøgerne skal som udgangspunkt selv bidrage med minimum 50% af projektsummen, her kan eksempelvis frivillige arbejdstimer indgå. Efter færdiggørelse af projekterne påhviler drift som følge af nye anlæg m.m. ansøgerne selv. Dette bidrager til et stort lokalt ejerskab for projektet.

 

Der er også i år fremsendt spændende lokale projekter, som opfylder kriterierne for at opnå tilskud. I vedlagte bilag er medtaget de 9 projekter, som forvaltningen anbefaler støttet gennem Borgersamarbejdspuljen, se bilag 1.

 

Forvaltningen har prioriteret, at 3 projekter ikke opfylder kriterierne for at opnå tilskud.

 

I det ene projekt ansøges der om tilskud til udstyr til en bålhytte, som forvaltningen vurderer bør være låst inde, hvorfor det ikke er offentligt tilgængeligt.

Det andet projekt indeholder renovering af en skoles udearealer. Hvilket forvaltningen ikke vurderer er en opgave for borgersamarbejdspuljen.

Det 3. projekt er utilstrækkelig beskrevet, hvorfor forvaltningen ikke kan tage stilling til projektet. Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med ansøger ift. eventuelle fremtidige ansøgninger.

 

Ansøger vil blive orienteret om eventuelle muligheder for finansiering via andre kommunale ordninger, som fx. forskønnelsespuljen.

Økonomi

Borgersamarbejdspuljen udgør i 2019 170.000 kr. af de ordinære driftsmidler på Serviceområde 04 Grønne områder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles tilsagn om tilskud til 9 borgersamarbejdsprojekter i 2019.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Ansøgninger om tilskud vedlægges referatet.

Forvaltingen går i dialog med ansøgere til projekt 4 og 12, med henblik på ansøgning af midler fra puljen igen i 2020.

 

Kent Falkenvig deltog ikke i behandlingen af dette punkt. 

Bilag

 • Borgersamarbejdspuljen 2019 ansøgninger og fordeling
 • Herning Golfklub - ansøgning
 • De Grønne Pigespejdere Herning - ansøgning
 • Vildbjerg Søpark - ansøgning
 • Skibbild-Nøvling Borgerforening - ansøgning
 • Feldborg Borgerforening - ansøgning 2
 • Feldborg Borgerforening - ansøgning
 • Gullestrup Petanque - ansøgning
 • Grundejerforeningen Kærvænget - ansøgning
 • Vinding Borgerforening - ansøgning
 • Kølkær og Omegns Borgerforening - ansøgning
 • Kølkær Idræts- og Kulturcenters Støtteforening - ansøgning
 • Sinding-Ørre Borgerforening - ansøgning