Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

95. Sorøvej 23A, Herning - opførelse af tofamiliehus

Sagsnr.: 02.34.02-P19-60-19 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Sorøvej 23A, Herning - opførelse af tofamiliehus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på ejendommen Sorøvej 23A, Herning søgt om tilladelse til at indrette et tofamiliehus med vandret lejlighedsskel med to carporte.

 

Der er i forbindelse med en høring ved naboerne kommet indsigelser til projektet vedr. skyggeforholdene.

 

Forvaltningen vurderer, at projektet bør tilpasses, så skyggegenerne på naboens opholds- og friareal reduceres.

Sagsfremstilling

Bebyggelsen opføres i en etage med udnyttet tagetage (1½ etage) med et samlet boligareal på 228 m². Projektets omfang medfører, at ejendommens bebyggelsesprocent bliver 47.

 

Bygningen er projekteret med en bygningshøjde og et facadeudtryk, som er sammenlignelig med nogle af de ældste bygninger i området. Dog er adgangstrappen til 1. sal placeret uden for bygningen mod adgangsvejen, hvilket er atypisk for området. Trappen er afskærmet med lodrette lister, så trappen fremstår som en fast del af bygningens facade i et nutidigt arkitektonisk udtryk.

 

Forvaltningen vurderer, at bygningens omfang, i form af ”fodaftryk”, bygningshøjder og facadeudtryk, er sædvanligt og inden for rammerne for, hvad der kan forventes i området. Grundarealet er kun 480 m2, men der findes andre tilsvarende grunde i området med en bebyggelsesprocent indtil ca. 50 procent.

At bygningsmassen er projekteret med to boliger, skærper kravene til ejendommens parkeringsforhold samt opholds- og friarealer, som forvaltningen finder løst i det aktuelle projekt.

Bygningens placering og dybde på grunden medfører en skygge på terrassen ved naboejendommen mod øst. Skyggegenerne vurderes at være størst om eftermiddagen (efter kl. 15) i sommerhalvåret.

 

Naboejendommen mod øst har anlagt et opholds- og friareal mod syd (haven) i hele grundens bredde. Naboens primære opholdsarealer vurderes at være på en hævet terrasse, der er placeret på den halvdel af grunden, som er længst fra projektet (mod øst).

 

Skyggediagrammet fra projektet viser, at den ansøgte bygning i værste fald kan kaste en skygge på halvdelen af naboejendommens terrasse. Skyggepåvirkningen er størst på den vestlige del af grunden, hvor der er et flisebelagt opholdsareal på terræn. Skyggegenerne påvirker i begrænset omfang naboens primære opholdsareal på den hævede terrasse mod øst.

 

 

Naboejendommen mod øst har i forbindelse med høringen fremsendt en indsigelse mod projektet. Naboen vurderer, at skyggepåvirkningerne på deres terrasse i sommerhalvåret vil være til gene. Naboen foreslår, at bygningen placeres tættere på vejen, samt at bygningens dybde reduceres.

 

Ved hovedparten af ejendommene på den samme side af Sorøvej som det ansøgte projekt, er den primære bebyggelse placeret i samme afstand fra vejskel, hvilket giver et udtryk af, at bygningerne er placeret i samme afstand til vejarealet. Et gadebillede, som forvaltningen tilstræber at bevare.

 

Afskærmningen af adgangstrappen til 1. sal er placeret i den samme afstand til vejarealet, hvilket bevirker, at bygningens gavl er tilbagetrukket med 1,5 m fra den linje, som øvrige facader er i placeret i.

 

Forvaltningen vurderer, at skyggepåvirkningen på naboejendommen kan reduceres, og afstanden til vejarealet kan gøres endnu bedre, hvis adgangstrappen projekteres inde i selve bygningen, og bygningen placeres tættere på vejskel. Dette medfører dog et lidt mindre boligareal, svarende til en samlet reduktion på ca. 28 m2, men vil til gengæld reducere skyggegenerne på naboejendommens opholds- og friarealer, samt sikre en endnu bedre facadeflugt. Den enkelte bolig bliver herefter ca. 95 og 107 m2., hvilket vurderes at være tidssvarende.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at projektet kan godkendes med en tilpasning, så adgangstrappen til 1. sal projekteres inde i bygningen og bygningen flyttes frem til den afstand, som øvrige bygninger har til vejearealet. Derved tilpasses facadeflugten naboejendommene, og skyggegenerne på naboejendommen reduceres.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Projektet kan godkendes med en tilpasning, hvor adgangstrappen til 1. sal projekteres inde i bygningen eller bag ved bygningen, og bygningen flyttes frem til den afstand, som øvrige bygninger har til vejarealet. Derved tilpasses facadeflugten naboejendommene, og skyggegenerne på naboejendommen reduceres.

Bilag

  • TMU_Bilag - Tegninger
  • Helhedsvurdering BR-18