Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

66. Revision af vejklassificering

Sagsnr.: 05.01.35-P00-1-19 Sagsbehandler: Line Engell Nørby  

Revision af vejklassificering

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Seneste revision af vejklassificeringen blev gennemført i forbindelse med kommunalreformen. Siden 2007 er der sket en stor udbygning af særligt det overordnede vejnet i Herning Kommune, og der er derfor behov for, at gennemføre en revision af nuværende vejklassificering.

 

Forvaltningen anbefaler, at revisionen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommunevejnettet består af alt fra større landeveje til små grusveje og er af meget forskellig standard og funktion. De største og mest trafikerede veje er statsvejene, mens de største og mest trafikerede kommuneveje typisk er de landeveje, som blev overdraget fra Ringkøbing Amt i forbindelse med kommunalreformen.

 

Seneste revison af vejklassificeringen blev gennemført i 2007 af det samlede vejnet til brug for både planlægning af vejenes udvikling og driften af vejene.

 

Siden 2007 er der sket en stor udbygning af særligt det overordnede vejnet i Herning Kommune, og der er derfor behov for, at gennemføre en revision af nuværende vejklassificering.

 

Nogle af Herning Kommunes veje har idag brug, der er mere svarende til en lokalvej end en trafikvej. Desuden har motorvejene i kommunen omfordelt trafikken på det eksisterende vejnet.

 

Revisionen er sket ved følgende tiltag og opdeling i følgende 5 vejklasser:

 • Trafikvejene opdeles fremadrettet i to grupper:
  • Klasse 1) Gennemfartsveje
  • Klasse 2) Fordelingsveje
  • Tidligere var det en samlet gruppe for veje med over 600 biler pr. døgn i åbent land og over 2.500 biler pr. døgn i byområder
 • Klasse 3) Lokalveje, primære
 • Klasse 4) Lokalveje, sekundære
 • Klasse 5) Grusveje: er inddelt i 3 klasser: A, B og C

 

 

Åbent land tidligere kriterier

Åbent land nye kriterier

Byområder tidligere kriterier

Byområder nye kriterier

1) Trafikveje, gennemfartsveje

Over 600 biler pr. døgn

Statsveje og regional betydende veje

Over 2.500 biler pr. døgn

Statsveje og regional betydende veje

2) Trafikveje, fordelingsveje

Over 600 biler pr. døgn

Over 1.000 biler pr. døgn

Over 2.500 biler pr. døgn

Over 2.000 biler pr. døgn

3) Lokalveje, primære

200 - 600 biler pr. døgn

600 - 1.000 biler pr. døgn

1.000 - 2.500 biler pr. døgn

1.000 - 2.000 biler pr. døgn

4) Lokalveje, sekundære

50 - 200 biler pr. døgn

50 - 600 biler pr. døgn

0 - 1.000 biler pr. døgn

0 - 1.000 biler pr. døgn

5) Grusveje

0 - 50 biler pr. døgn

0 - 50 biler pr. døgn

Veje med grusbelægning

Veje med grusbelægning

 

Vejklassificeringen bruges som et administrativt redskab til fastsættelse af service- og vedligeholdelsesniveauet for den enkelte vej / grusvej.

 

Revisionen af vejklasserne har medført følgende ændringer i samlede længder inden for de tre overordnede vejklasser:

Vejklasser

Nuværende længder

Fremtidige længder

Trafikveje

435 km

307 km

Lokalveje

1.177 km

1.305 km

Grusveje

357 km

357 km

 

Som det ses af ovenstående er længden af trafikveje ændret fra 435 km til 307 km. En række tidligere trafikveje er på baggrund af de ændrede kriterier nu blevet klassificeret som primær lokalveje, hvilket deres brug svarer mere til.

 

Kort der viser den nye klassificering (3 stk.) er vedlagt som bilag. Desuden er der vedlagt et kort, der viser hvilke nuværende trafikveje, der ændrer status til lokalveje.

 

Som eksempel på tidligere trafikveje, som nu bliver lokalveje, kan nævnes Ørre Byvej mellem Sinding og Ørre samt Timringvej/Grønbjergvej mellem Trehøjevej og Grønbjerg.

 

Serviceniveauet vil således alt andet lige blive nedjusteret på de trafikveje, som nu bliver klassificeret som lokalveje. Det vil især give sig udslag i vintertjenesten hvor der er forskel på, hvorledes der udføres glatførebekæmpelse og snerydning på trafikveje og lokalveje.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at revision af klassificeringen af de offentlige veje i Herning Kommune godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Fremtidige trafikvej og lokalvej og tertiærvej - vejklasse 2019
 • Fremtidige trafikvej og lokalvej - vejklasse 2019
 • Fremtidige trafikvej - vejklasse 2019
 • Trafikveje til lokalveje