Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

68. Nedlæggelse af p-plads ved Huset NO7, Herning - som offentlig vej og p-plads

Sagsnr.: 05.01.22-P00-21-18 Sagsbehandler: Erik Skibsted  

Nedlæggelse af p-plads ved Huset NO7, Herning - som offentlig vej og p-plads

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Peter Vallentin, Pia Colstrup

Sagsresume

Kultur- og Fritidsforvaltningen søger om tilladelse til nedlæggelse af den offentlige vej/p-plads "Nørregade Skole p-plads".

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes.

Sagsfremstilling

Kommunen har en række kulturinstitutioner i bygningerne, Nørregade 7A-D, som har mere end 100 ansatte, der arbejder på forskellige tidspunkter af døgnet. Der håndteres materialer og udstyr til og fra de forskellige institutioner og aktiviteter, hvorfor der er behov for, at der kan parkeres tæt ved.

 

 

De mange ansatte og brugere af kulturinstitutionerne skal deles om de 27 parkeringspladser, som jfr. vejloven ønskes nedklassificeret, så pladserne via skiltning kan forbeholdes medarbejdere, besøgende og handicap p-pladser. Jfr. vejloven kan offentlige p-pladser ikke reserveres til bestemte formål. Derfor søges p-pladsen nedklassificeret til privat vej/p-plads, så brugen bringes i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Forvaltningen har i forbindelse med de allerede opsatte skilte ikke modtaget henvendelser. Desuden vil p-pladserne kunne benyttes, også af andre uden for institutionernes åbningstid.

 

Der er lavet aftale om, at Kultur- og Fritidsforvaltningen efter en eventuel nedklassificering af vej- og p-arealet, overtager den fremtidige drift af arealet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der meddeles tilladelse til det ansøgte, hvis der i den 8 ugers høringsperiode ikke indkommer væsentlige bemærkninger.

Økonomi

Det er ikke praksis, at Herning Kommune, nedklassificerer offentlige parkeringspladser til fordel for personale og brugere af en bygning i midtbyen. Det kan oplyses, at Herning Kommune i 2018 har erhvervet offentlige parkeringspladser i umiddelbar nærhed for 118.000 kr. pr. plads.

 

Udgifterne til fremtidig drift af vej/p-pladsen på anslået 3.000 kr. årligt til asfalt, fejning mv. afholdes indenfor den ordinære driftsbudgetramme på Serviceområde 15 Kultur.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Parkeringspladserne ved Huset No. 7 fastholdes som offentlige, og parkeringsskiltene fjernes.