Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

64. Busruter 2019

Sagsnr.: 13.05.00-G00-12-08 Sagsbehandler: Tommy Jonassen  

Busruter 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Region Midtjylland har besluttet at stoppe finansiering af rute 11, 12, 19 og 77 fra køreplanskift den 30. juni 2019. Med mindre andet aftales med Herning Kommune opsiger Midttrafik buskontrakterne på de pågældende kørsler, således at kørslen ophører ved køreplanskiftet.

 

Forvaltningen anbefaler, at der træffes beslutning om den fremtidige kørsel på ruterne.

Sagsfremstilling

Regionsrådet har besluttet at gennemføre besparelser på 55 mio. kr. på de regionale busruter fra 1. april 2019 uden en udfasningsperiode. 34 ruter er berørt af besparelserne med ca. 2,2 mio. påstigere, og besparelserne svarer til godt 20 % af regionens nettobudget til buskørsel i 2018.

 

Regionsrådet besluttede på møde den 19. december 2018, at besparelserne først får virkning fra den 30. juni 2019.

 

Regionen ophører med finansieringen af følgende ruter i Herning Kommune:

 

Rute nr.

Strækning

Netto-

udgift kr.

Køre-

plan-

timer

Selvfi-

nansie-

ring %

Antal

ture

Gns.pas-

sagerer

hverdag

Bemærk

11

Herning-Arnborg-Skarrild-

Karstoft

385.000

830

18

3 - 4

77

Kører kun på skoledage

12

Herning-Sinding-Ørre-

(Ljørring)-Holstebro

1.100.000

4.276

25,3

8

212

Kører kun på hverdage

19

Herning-Hammerum-

Hauge-Kølkær-Fasterholt

350.000

729

16,9

3 - 4

50

Kører kun på skoledage

77

Herning-Ikast-Bording-

Silkeborg

526.000

4.843

44,2

11 

331

Kører alle dage

130*

Ikast-Ham/Gjel.-Sunds-

Ilskov-Simmelkjær

260.000

590

11,7

2

48

Kører kun på skoledage

 

 

 

2.621.000

 

 

 

 

 

* Regionen fortsætter finansieringen af rute 130 som en uddannelsesrute i 3 år.

  

Rute 11

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute med den begrundelse, at den kun kører i Herning Kommune.

 

Det er ikke muligt at erstatte ruten med nuværende skolebusser.

  

Rute 12

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute, da der kører tog på strækningen. Holstebro Kommune ønsker ikke at overtage rute 12.

 

Sinding og Ørre er ikke dækket af tog. Det vurderes, at skolebusrute 157 kan udvides, således at de uddannelsessøgende i området kan komme frem og tilbage til Herning.

 

Gennemsnitsprisen på en skolebusrute er ca. 500.000 kr. Merudgiften til udvidelsen skønnes til ca. 150.000 kr.

 

Rute 19

Ruten bliver nedlagt som regionalt finansieret rute med den begrundelse, at den kun kører i Herning Kommune.

 

Det er ikke muligt at erstatte ruten med nuværende skolebusser.

 

Rute 77

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute. Herning - Ikast - Bording - Silkeborg betjenes af tog. Rute 116 betjener Herning - Ikast. Rute 952X betjener byerne Herning - Ikast - Silkeborg. Der indsættes 3 afgange i hver retning på rute 116 mellem Herning og Ikast.

 

Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune ønsker ikke at opretholde kørslen. 

 

Rute 130

Ruten nedlægges som regionalt finansieret rute, da betjeningen af Gjellerup, Sunds, Ilskov og Simmelkær har stærk lokal karakter. Der opretholdes et midlertidigt tilskud, så ruten kan fortsætte stort set uændret (primært af hensyn til uddannelsessøgende).

 

Ikast-Brande Kommune overtager finansieringen af rute 130, i en periode på 3 år, hvor Region Midtjylland yder tilskud til uddannelsessøgende. Ruten fortsætter uændret.

 

Rute 101 og 102 uddannelsesruter mellem Herning Station og uddannelsesområder 

Det skal bemærkes, at busserne, der kører rute 11 og 19, også indgår i kørslen på uddannelsesruterne, idet der ikke er den nødvendige kapacitet i bybusnettet til transport af de uddannelsessøgende.

 

Brev fra henholdsvis Herning Gymnasium og borgergruppe fra den sydlige del af kommunen er vedlagt som bilag. 

Økonomi

Oprettelse af 2 uddannelsesruter for den sydlige del af kommunen samt en udvidelse af skolebusrute 157 vil koste ca. 900.000 kr. årligt.

 

Udgiften foreslås finansieret således inden for Serviceområde 09 Trafik: 

 

2019

2020

2021

2022

 

 kr.

 kr.

 kr.

 kr.

Forventet udgift

450.000

900.000

900.000

900.000

Forslag til finansiering:

 

 

 

 

Overførsel fra 2018 - Kollektiv trafik

450.000

450.000

 

 

Skolebusruter / lokalruter

 

450.000

450.000

450.000

Ophør "Funktionskontrakt" - asfalt

 

 

450.000

450.000

Finansiering i alt

450.000

900.000

900.000

900.000

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune ikke overtager nogen af de regionale ruter

 

at Herning Kommune opretter to nye uddannelsesruter, således at uddannelsessøgende fra den sydlige del af kommunen har mulighed for at komme til og fra Herning

 

at skolebusrute 157 søges udvidet, således at uddannelsessøgende fra Sinding - Ørre området har mulighed for at komme til og fra Herning

 

at udgiften finansieres indenfor serviceområde 09 Trafik, som angivet i sagsfremstillingen. 
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Herning Kommune overtager ikke nogen af de regionale ruter.

 

Der oprettes to nye uddannelsesruter, således at uddannelsessøgende fra den sydlige del af kommunen har mulighed for at komme til og fra Herning.

 

Skolebusrute 157 udvides, således at uddannelsessøgende fra Sinding - Ørre området har mulighed for at komme til og fra Herning.

 

Udgiften finansieres indenfor serviceområde 09 Trafik.

Bilag

  • Borgerhenvendelse om nedlæggelse af rute 11 og rute 19
  • Herning Gymnasium høringssvar
  • Opråb til Herning Byråd fra byer i syd
  • Mail fra lokalrådet i Sinding-Ørre og Sinding-Ørre Borgerforening