Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

92. Orientering om parkering af lastbiler på Røddinglundvej 10, Vildbjerg

Sagsnr.: 02.34.00-P19-834-10 Sagsbehandler: Jesper Leding  

Orientering om parkering af lastbiler på Røddinglundvej 10, Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

 

Sagsresume

På foranledning af Teknik- og Miljøudvalget fremlægges status i sag vedrørende hensætning af lastvogne og hængere i det åbne land på landbrugsejendommen Røddinglundvej 10, Vildbjerg.

 

Sagen har tidligere været forelagt Teknik- og Miljøudvalget på møderne den 21. juni 2010, 9. august 2010 og senest den 6. september 2010, hvor udvalget meddelte afslag på etablering af en omlastestation for dyretransport på ejendommen.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til orientering. 

Sagsfremstilling

Sagen går tilbage til 2010, hvor virksomheden, i forbindelse med en nødvendig udflytning fra placering ved Herning Slagteri, modtog forvaltningens vejledning om nye placeringsmuligheder.

Ejeren har valgt ikke at følge forvaltningens vejledning og igangsatte etablering af transportvirksomhed til omlastning til eksport af slagtesvin på landbrugsejendommen Røddinglundvej 10, Vildbjerg. En erhvervsaktivitet, der efter kommunens vurdering skulle betegnes som omlastestation.

 

Forvaltningen havde på et tidligt tidspunkt oplyst ejeren, at denne virksomhedstype kunne placeres i et egnet lokalplanlagt område, men at forvaltningen ville se positivt på en placering i landzone, såfremt virksomheden kunne placeres ved en infrastruktur, der var egnet til de mange lastvognstransporter og samtidig ikke var til gene for omgivelserne.

På den baggrund blev ejeren oplyst, at der med meget stor sandsynlighed ikke kunne opnås landzonetilladelse til denne type virksomhed på den valgte placering Røddinglundvej 10.

 

Efter at have anmodet om at arbejdet med etableringen af virksomheden blev standset, modtog Herning Kommune den 18. maj 2010 ejerens ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en eksportstald. Sagen sendes på den baggrund til naboorientering efter reglerne i landzonebestemmelserne i planloven. Der indkommer i den sammenhæng flere indsigelser fra flere naboer til ejendommen bl.a. omfattende trafikbelastning.

 

I september 2010 meddeltes der endeligt afslag efter flere behandlinger i Teknik- og Miljøudvalget. Afslaget begrundes i, at vejene omkring ejendommen ikke skønnes, at kunne rumme de mange lastvognstransporter. Ligeledes ønskede Teknik- og Miljøudvalget ikke transportvirksomheder etableret i området.

 

Ansøger ændrer herefter virksomheden til at være en handelsbesætning, som i følge ansøgers oplysninger, er sammenlignelig med en traditionel svinebesætning. Det oplyses, at handelsbesætningen alene omfatter intern transport af egne dyr, som flyttes rundt mellem flere landejendomme. Ejeren mener derfor, at denne erhvervsaktivitet ikke kræver landzonetilladelse, og fortsætter med transporterne.

 

Efter flere klager over transporterne fra en nabo i området, ender sagen i november 2013 med, at forvaltningen giver ejeren et forbud mod at hensætte lastvogne og hængere på ejendommen.

 

Naboen gør forvaltningen opmærksom på, at der fortsat sker en væsentlig transport til og fra ejendommen dagligt, og at der sker parkering af lastvogne og hængere. I 2015 er parkering af vogne og hængere igen taget til, og Herning Kommune meddeler derfor igen forbud mod parkering af vogne og hængere på ejendommen.

 

I forhold til sagens aktuelle status og tidligere hændelsesforløb anser forvaltningen det fortsat problematisk, at transportaktiviterne fortsætter, og kan nævne at sammenlignelig transportvirksomhed for slagtedyr i kommunen er lokalplanlagt i nyere tid, og at denne virksomhed samtidig er placeret ved en transportegnet vej.

 

I forhold til planlovens landzonebestemmelser kan der til en virksomhed, der lovligt er indrettet i overflødiggjorte bygninger i landzone, etableres et mindre ikke skæmmende oplag efter kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelse, hvis det sker i tilknytning til de bygninger, virksomheden er indrettet i.

 

I henhold til vejledningen til planloven gælder følgende for udendørs oplag:

 

” Et “mindre oplag” skal være et oplag, der er en naturlig del af den virksomhed, der lovligt er indrettet i bygningerne.

 

Vurdering af om der er tale om “et mindre ikke skæmmende oplag” er til en vis grad et konkret skøn, som kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage.

 

Oplaget vil typisk være ”ikke skæmmende”, hvis det ikke kan ses fra tilstødende ejendomme eller fra offentlig vej. Oplagets omfang skal være “mindre”, også i forhold til omfanget af de bygninger, der rummer virksomheden.

 

Sådanne oplag kan kun etableres uden landzonetilladelse, hvis det har tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bygningerne.

 

Oplaget skal almindeligvis kunne placeres på gårdspladsen eller eventuelt på en overflødiggjort møddingsplads eller på lignende steder i direkte tilknytning til de bygninger, hvori virksomheden indrettes. ”

 

Herning Kommune har vurderet, at parkering af lastbiler, vogne, hængere m.v. ikke er hjemhørende på et landbrug og må henføres til transportvirksomhed, der skal placeres i lokalplanlagte erhvervsområder, eller alternativt i et egnet område, hvor infrastrukturen er egnet til transport.

 

Sagsforløb i hovedpunkter:

 

I 2010 fik ejer af omlastestationen i Herning by via samtaler med forvaltningen om ny placering af omlastestationen besked om, at Røddinglundvej 10 ikke ville kunne opnå godkendelse.

 

I maj 2010 erfarede forvaltningen, at indretningen af en omlastestation var påbegyndt – imod sagsbehandling og vejledning fra forvaltningen. Ejeren blev herefter rykket for en redegørelse.

 

Forvaltningen modtog herefter ansøgning om landzonetilladelse til eksportstald, som blev sendt til naboorientering. I høringsfasen modtog forvaltningen en del indsigelser fra naboer.

 

I juni 2010 meddeler forvaltningen standsningspåbud.

 

I september 2010 meddelte Teknik- og Miljøudvalget afslag på etablering af en omlastestation. Afslaget begrundedes i, at vejene omkring ejendommen ikke skønnes at kunne rumme de mange transporter. Ligeledes ønskede Teknik- og Miljøudvalget ikke transportvirksomheder etableret i dette område.

 

I november 2010 foretog forvaltningen miljøtilsyn efter henvendelse fra nabo om, at omlastestationen i mod afgørelsen er etableret. Det blev konstateret, at omlastestation var etableret, og forvaltningen fremsendte derfor krav om ophør til ejeren.

 

I tiden indtil november 2011 modtog Herning Kommune gentagne henvendelser fra nabo om transporter og oplag af lastbiler. Forvaltningen fremsendte sagen til Førevarestyrelsen, der oplyste, at den pågældende virksomhed ikke er at betegne som omlastestation grundet mindre tilretninger. Der er baseret på ejerens egne oplysninger tale om en mindre handelsbesætning, og kan derfor ikke hindres med udgangspunkt i husdyrsbekendtgørelsen.

 

Idet hensætning af lastvogne i det åbne land ikke skønnes at være i overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser, fremsendte forvaltningen i november 2011 spørgsmål til ejer om hensætning af lastvogne. Vi modtog intet svar, men ved tilsyn i første halvår 2012 blev der ikke konstateret oplag / hensætning af lastvogne.

  

I oktober 2013 fremsendte forvaltningen varsel om påbud efter konstatering af, at der igen hensættes lastvogne på ejendommen. Der blev ikke reageret på dette fra ejerens side, hvorefter påbud blev udstedt.

 

I november 2013 oplyste ejer af ejendommen, at der ikke sker hensætning af biler. Grundet hviletidsregler overnatter enkelte biler, der har afleveret svin om aftenen.

 

I juli 2014 foretog forvaltningen syn på ejendommen, hvor det blev konstateret, at der var få vogne parkeret. Forvaltningen foretog i perioden indtil september 2015 flere syn, og det konstateredes, at der herefter var flere og flere vogne parkeret.

 

I september 2015 meddelte forvaltningen varsel om påbud, og i november 2015 meddeltes påbud om fjernelse af de parkerede vogne og forbud mod parkering.

 

I november 2015 modtog Herning Kommune klage over afgørelsen fra ejers advokat, hvorefter sagen blev overdraget til Natur- og Miljøklagenævnets behandling.

 

Først i juni 2017 modtog forvaltningen henvendelse fra (Natur- og Miljøklagenævnet) nu Planklagenævnet, der returnerede sagen til fornyet behandling. Planklagenævnet beklagede den lange sagsbehandlingstid, og begrundede tilbagesendelsen i procedurefejl, idet der i afgørelsen ikke var henvist til planlovens §35, stk.1.

 

Forvaltningen har i flere tilfælde herefter konstateret, at der fortsat hensættes lastvogne og hængere m.v. på adressen, og fremsendte i september 2018 derfor anmodning om ansøgning om landzonetilladelse til oplag af lastvogne m.v. Der er efterfølgende flere gange rykket for denne ansøgning, men der er endnu ikke modtaget svar. Ansøgningen er en nødvendig akt for at give forvaltningen grundlag for at behandle sagen, uagtet at den ikke bliver imødekommet.

 

Siden sagen blev påbegyndt, har særlig en nabo gentagne gange klaget over virksomhedens transporter. Klagerne omhandler primært de mange transporter og de gener, der opstår i den sammenhæng, men også at der samtidig bliver hensat tastvogne og hængere på ejendommen. Der klages forsat over virksomheden, samt parkering og transporter. Seneste klage i sagen er modtaget i oktober 2018.

 

Forvaltningen står derfor overfor igen at skulle varsle et påbud om fjernelse af de ulovligt parkerede lastvogne og hængere.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

Udvalget ønsker en revurdering af sagen.

Bilag

  • TMU 06-09-2010: Røddinglundvej 10, Vildbjerg. Landzonetilladelse til omlastestation for svinetransport - Jesper Krogh Madsen