Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

85. Orientering om status for handlingsplan til Friluftslivsstrategi

Sagsnr.: 00.00.00-P19-15-14 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om status for handlingsplan til Friluftslivsstrategi

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Hermed fremlægges status på arbejdet med Herning Kommunes Friluftslivsstrategi. Status fremlægges i form af en handlingsplan, som indeholder en liste over aktuelle projekter og aktiviteter, der går på tværs, og som på forskellig vis løfter temaer og mål i strategien.

 

Forvaltningen anbefaler, at handlingsplanen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2015, pkt. 228, blev Friluftslivsstrategien vedtaget. Samtidig blev det vedtaget, at der skulle udarbejdes en handlingsplan med forslag til konkrete indsatser og aktiviteter. Handlingsplanen bliver løbende opdateret med projekter og aktiviteter, som samlet er med til at løfte målene i strategien.

 

Friluftslivsstrategien beskriver, hvordan vi arbejder med friluftsliv. Det gør vi blandt andet ved, at vi formidler og brander friluftsliv. Når vi udvikler tilbud inden for området, så gør vi det i samarbejde med borgerne. Og vi bruger nye teknologier og smarte løsninger. Vi har især fokus på fire temaer: Bevægelse, fællesskab, læring og oplevelse. Strategien kan ses her: http://politik.herning.dk/media/9850640/friluftslivstrategi-endelig-version.pdf

 

Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder forskellige konkrete projekter, som hver især er med til, at realisere Friluftslivsstrategien. Listen over projekter er ikke udtømmende, men illustrerer gode eksempler på samarbejde på tværs. Sideløbende hermed arbejder forvaltningen stadig med udvikling af de vigtige friluftslivsområder, hvor der allerede i dag kommer mange mennesker. Handlingsplanen er vedlagt som bilag.

 

Eksempler på igangværende projekter

Riverfisher

Riverfisher er et projekt som sigter på at fremme lystfiskerturismen i Skjern Å og Karup Å. Projektet er et tværkommunalt samarbejde mellem Ringkøbing-Skjern, Viborg, Skive og Herning Kommuner, som alle arbejder med brandet Riverfisher. Der er fokus på markedsføring, erhvervsudvikling, infrastruktur og vandløbsprojekter. Det skal være med til at brande Herning Kommune som et sted, der også indeholder spændende vand- og naturoplevelser. Der samarbejdes særligt om at forene natur og turisme i dette projekt.

 

Nationalpark Skjern Å

Ringkøbing-Skjern Kommune og Herning samarbejder om at skabe interesse for at etablere en Nationalpark ved Skjern Å. Der er fokus på dialog med grønne organisationer, landbruget og lodsejere. For at få projektet politisk forankret er der i Ringkøbing-Skjern Kommune nedsat et § 17 stk. 4-udvalg. Udvalget er sammensat af 3 politikere fra Ringkøbing-Skjern Kommune og 1 politiker fra Herning Kommune, 3 repræsentanter fra interesseorganisationerne, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og fra Vestjysk Landboforening samt 4 valgte borgerrepræsentanter.

 

Der er vedtaget en vision for arbejdet hen imod en Nationalpark og der er offentliggjort et projektområdeudkast som viser, hvor man ønsker at komme i dialog med lodsejerne.

 

Kultur på recept

Kultur på recept er et projekt, der styres af Kultur- og Fritidsforvaltningen, og bygger på nogle af kommunens friluftslivsfaciliteter. Indsatsen består af gruppeforløb med ca. 8-10 deltagere, som mødes en eller to gange om ugen i en periode på 10-15 uger. I Herning Kommune er der oprettet forløb med følgende institutioner: 

- Herning Musikskole

- Den Jyske Sangskole

- Herning Billedskole

- Herning Bibliotek

- Skovsnogen

 

Det forventes, at mellem 100-150 borgere visiteres igennem forløbsperioden. Et af de forløb der udbydes varetages af ”Skovsnogen – Deep Forest Artland”, der er et 25 hektar stort udstillingssted under åben himmel i en vestjysk skov 25 km syd for Herning. Her er bl.a. selve naturoplevelsen i centrum med fokus på at skabe øget livskvalitet.   

Økonomi

Der er ikke selvstændig økonomi forbundet med sagen. Projekterne i handlingsplanen er enten finansieret eller søges finansieret via særskilte sager.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at handlingsplanen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Handlingsplanen taget til efterretning.

Bilag

  • Handlingsplan-mar 2019