Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

69. Godkendelse af trafiksikkerheds tiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

Sagsnr.: 05.00.00-P20-1-15 Sagsbehandler: Jesper Enggaard Jensen  

Godkendelse af trafiksikkerheds tiltag ved Lindbjergskolen i Hammerum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etableringen af den nye skole i Hammerum/Gjellerup - Lindbjergskolen - er der behov for at gennemføre nogle trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som vil gøre Frølundvej mere sikker for de bløde trafikanter mellem Hammerum Hovedgade og adgangsvejen til hal/skole.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslag til gennemførelse af trafiksikkerhedsmæssige tiltag på Frølundvej godkendes.

Sagsfremstilling

Forskellige tiltag til sikker skolevej ved Lindbjergskolen er undersøgt med henblik på at få skabt en mere trafiksikker og tryg vej til/fra skole og fritid.

  

Der foreslås gennemført følgende trafiksikkerhedsmæssige tiltag:

   

Gennemgående fortove

Der er 8 tilstødende sideveje, som er i niveau med kørebanen på Frølundvej, og trafikanterne her har ubetinget vigepligt for den kørende trafik på Frølundvej. Det foreslås, at fortovene føres gennem de krydsende veje, således der opnås en fartdæmpende effekt i krydsene, og fodgængerne får fortrinsret på Frølundvej.

 

Tilstødende veje, hvor der ønskes fortovsgennemføringer

 

Afstribning for cyklister

Der etableres en 10 cm stribe på kørebanen i hver side af Frølundvej. Stiben skal sikre cyklisterne en bane på 1 meter.  

Det er muligt at supplere den beskrevne løsning med standsnings-/ parkeringsforbud, såfremt der viser sig et behov herfor. 

 

Skitse på afstribning samt gennemgående fortov 

 

Cykelgade

Strækningen mellem Hammerum Hovedgade og Højgade ønskes udført som Herning Kommunes første cykelgade med en udformning som vist på nedenstående skitse og billede. 

I en cykelgade er billisten "gæst" og skal tage særligt hensyn til cyklisten. Dermed kan der skabes bedre tryghed for cyklister i smalle gademiljøer, hvor der normalt ikke er plads til alle trafikanttyper. 

  

Skitse på udformning af cykelgaden

  

Billedet er taget fra en cykelgade i Odense

  

Den skiltede hastighed ændres fra 50 km/t til 40 km/t på hele vejstrækningen.

 

Ovenstående forslag til trafiksikkerhedsmæssige tiltag er drøftet og godkendt af politiet.

Økonomi

Udgiften til de beskrevne tiltag er anslået til ca. 600.000 kr. og afholdes inden for den økonomi, der er afsat til trafiksikkerhed i forbindelse med skolebyggeriet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslag til trafiksikkerhedsfremmende tiltag på Frølundvej godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.