Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 29. april 2019
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

82. Sommeraktiviteter i Karup Å ved Fårbæk

Sagsnr.: 01.05.00-P00-33-17 Sagsbehandler: Rune Elnegaard Sørensen  

Sommeraktiviteter i Karup Å ved Fårbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard            

Sagsresume

Fårbæk Borgerforening ansøger om tilladelse til etablering af en sommerferieaktivitet i Karup Å om sommeren i op til 8 uger pr. år.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen drøftes i udvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen konstaterede i forbindelse med et vandløbstilsyn, at der var etableret en sommerferie aktivitet på åskrænten ved Karup Å i Fårbæk. Aktiviteten består af en hvid plastik-dug på ca. 10x20 meter, som er rullet ud på å-skrænten, som på stedet er ca. 5 meter høj og relativ stejl. Aktiviteten forsynes med vand fra en pumpe i åen, som fordeler vandet på plast-dugen via en perforeret slange. Sommerferie aktiviteten har været etableret hver sommer fra ultimo juni til medio august, i hvert fald siden 2010 ifølge luftfotos. Den er offentligt tilgængelig og tiltrækker især børn og unge i lokalområdet, men også besøgende fra hele egnen.

 

Bortskygning og slid på vegetationen medfører erosion på åbredden, hvilket har medført, at åen indtil videre har gravet sig op til 4 meter yderligere ind mod foden af skrænten. Åslyngningen omkring aktiviteten (ca. 530 meter) anvendes desuden til at flyde rundt på med baderinge o.lign., som føres med strømmen.

 

Fårbæk Borgerforening søger om lovliggørende tilladelse til årligt tilbagevendende etablering af aktiviteten i sommerperioden. Se bilag 1 - ansøgning. Sommer aktiviteten er placeret på et sted, hvor der i forvejen er etableret natursti med broer over åen, pavillon, p-plads, bålsted, og hvor der også er givet tilladelse til en shelterplads. Petanque-bane, flagstang, boldbane og sandkasse, som også findes på stedet, er der ikke givet tilladelse til, men forvaltningen er i dialog om lovliggørelse og vurderer, at der kan gives dispensation, såfremt Fredningsnævnet giver tilladelse. Området er nærmere beskrevet i bilag 2.

 

Karup Å er udpeget som beskyttet vandløb og å-skrænten består af § 3-beskyttede naturtyper (mose og overdrev). Åen har en å-beskyttelseslinje på 150 meter, hvor der bl.a. ikke må foretages terrænændringer uden dispensation. Da der er tale om en årligt tilbagevendende, ændret anvendelse af arealet, kræves der tilladelse efter planloven. Åen er desuden omfattet af vandløbsloven, og der må derfor ikke foretages terrænændringer nærmere end 2 meter fra vandløbet.

 

Karup Å og en del af åskrænten er udpeget som Natura 2000-område, bl.a. på grund af vandløbet og en række andre naturtyper, samt forekomsten af arterne odder, grøn kølleguldsmed, bæk- og flodlampret. I forbindelse med myndighedsbehandling, skal kommunen derfor foretage en vurdering af, om det ansøgte kan påvirke de arter og naturtyper, som ligger til grund for udpegningen af området. Hvis det ikke kan afvises, at naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget kan blive påvirkes, kan der ikke gives tilladelse.

 

Ådalen er i kommuneplanen udpeget som en del af den overordnede grønne struktur. Ifølge retningslinjerne for Grøn struktur fremgår det bl.a., at aktiviteter, der kan forringe naturkvaliteten i områderne, i videst muligt omfang skal undgås.

 

Området er omfattet af Karup Å Fredningen, og forvaltningen har derfor forelagt sagen for Fredningsnævnet. Nævnet gav tilladelse, da det ansøgte ikke blev fundet at være i strid med fredningens formål. Fredningens formål går primært på at forhindre regulering af åen og bevare landskabet omkring ådalen.

 

Det er forvaltningens vurdering, at Karup Ådal overordnet set er et unikt og vigtigt naturområde i kommunen, jf. fredningskendelsens bevaring af en næsten intakt ådal med naturlig dynamik, Natura 2000-udpegning, åbeskyttelseslinje, § 3-status og udpegning i kommuneplanen. Forvaltningen vurderer desuden, at sommeraktiviteterne (særligt i sammenhæng med de øvrige tiltag, som f.eks. pavillon) medfører ændringer og forstyrrelser i området, som kan være i strid med de særlige beskyttelsesprincipper, der gælder i Natura 2000-områder. Især odder kan potentielt blive påvirket af forstyrrelse fra den øgede aktivitet i og omkring åen.

 

Der er en meget restriktiv praksis inden for naturbeskyttelseslovens § 3, og kommunen kan kun dispensere i særlige tilfælde, dvs. hvor det ansøgte er af generel, samfundsmæssig interesse. Kommunen kan dispensere fra åbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte ikke er i strid med landskabelige og naturbeskyttelsesmæssige interesser i ådalen. En landzonetilladelse vil kræve en forudgående nabohøring af de tilstødende lodsejere. En dispensation vil ikke være i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for Grøn Struktur.

  

Forvaltningen vurderer, at Karup Ådal overordnet set er et unikt og vigtigt naturområde i kommunen, og etablering af sommerferieaktiviteten vil ikke være i overensstemmelse med de lovmæssige bindinger, der er på området. En dispensation vil desuden kunne danne præcedens i forhold til lignende ansøgninger.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen drøftes i udvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget har foretaget en konkret vurdering af sommerferieaktivitet ved Karup Å i forhold til de rekreative, landskabelige og naturmæssige interesser i området.

 

Der gives tilladelse til årlig tilbagevendende midlertidig sommerferieaktivitet ved Karup Å i Fårbæk.

.

Det skal sikres, at aktivitetens placering ikke giver anledning til terrænændring af åskrænten og åbrinken.

Bilag

  • Bilag 1
  • Bilag 2 til dagsordenspunkt