Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

108. Præsentation af udvalgets opgaveområder

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Eva Kanstrup  

Præsentation af udvalgets opgaveområder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Præsentation af udvalgets opgaveområder og økonomi, samt forvaltningens organisering.

Sagsfremstilling

Introduktion til fagområdet veje, trafik og byggemodning ved afdelingsleder Tommy Jonassen.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at præsentationen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Præsentantionen taget til orientering.

 

109. Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Medio 2019 udløber den nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening af det nye sygehus i Gødstrup.

 

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af høringsvar til nyt bybusnet på mødet den 28. april 2018, foreligger der et justeret forslag til et kommende bybusnet i Herning by.

 

Forvaltningen indstiller, at det nye bybusnet til godkendes.

Sagsfremstilling

Medio 2019 udløber nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening det nye sygehus i Gødstrup.

 

På baggrund af beslutningen har forvaltningen og Midttrafik i samarbejde med Rambøll udarbejdet en analyse af bybusnettet i Herning.

 

Analysen omfatter en kortlægning af det nuværende bybusnet samt forslag og anbefalinger til nye servicemål og principper for opbygning af et nyt bybusnet.

 

Hovedpunkter i anbefalingerne:

 

 • Bybuslinjerne rettes ud og forenkles, hvilket giver mere direkte og hurtige ruter
 • Samme rute ud og hjem
 • Kortere rejsetid og højere frekvens på de mest benyttede linjer
 • Forenkling af linjerne, så der ikke er så mange varianter med forskellige ruter
 • Busbetjening til det nye sygehus i Gødstrup medtages
 • Afstanden til stoppesteder i boligområder udvides til 600m (80% dækningsgrad)

 

Sagen har været behandlet på følgende møder i Teknik- og Miljøudvalget:

 

 • 14. august 2017, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for analyse af mulighederne for nyt bybusnet og beslutter, at der skal udarbejdes forslag til et nyt bybusnet.
 • 22. januar 2018, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for oplæg til ruterne i nyt bybusnet.
 • 19. februar 2018, justeringspunkter og alternative forslag til flere ruter forelægges Teknik- og Miljøudvalget, som fastlægger og godkender høringsforslag til nyt bybusnet som sendes i høring i perioden 5. - 25. marts 2018.
 • 23. - 24. april 2018, Byrådet fik en kort præsentation af sagen på Budgetkonferencen
 • 30.april 2018, det bearbejdede høringsmateriale forelægges Teknik og Miljøudvalget. Her fremkom ønsker om yderligere justeringer og tilpasning af enkelte linjer i bybusnettet (beskrives nedenfor). Resterende linjer besluttes fastholdt.

 

De indkomne høringssvar har resulteret i følgende justeringer af bynusnettet:

 

Hammerum:
I høringen var der stor utilfredshed med, at der ikke ville køre bybus igennem Hammerum. Derfor vil der i det nye net køre bybus ad en ny rute i Hammerum 1 gang i timen. Ruten betjenes af Birkruten, som betyder, at Birk kun vil have 1 afgang i timen. Udvalget har besluttet, at betjeningen af nyt boligområde i Hammerum Øst vil foregå i en prøveperiode på 2 år.

 

Industriområde Vest og MCH:
Ruten til industriområdet samt MCH fastholdes som fremlagt i høringen.

For at kunne tilbyde arrangementskørsel for kunder til/fra MCH i den kollektive trafik, er det lovgivningsmæssigt nødvendigt med en køreplan med fast ruteplan til/fra MCH.

Flexbus vurderes ikke at være et godt alternativ til jobpendlere (industriområdet) eller stoppesteder med en del kunder (Godthåbsvej og MCH).

I det nuværende bybusnet viser tællinger, at området har et lavt passagertal. Dog har stoppestedet ved MCH et stort passagertal. Med den fastlagte rute forventes det, at passagerantallet vil stige over ca. 2 år ud fra følgende punkter:

 

 • Fast køretid = 1 gang i timen, og 2 gange i timen i myldretid.
 • Direkte kørsel til og fra området.
 • På baggrund af projektet TransportNetværk Industri Vest vil det med det nye bybusnet ske en optimering af bussernes køretider i forhold til virksomhederne.
 • Betjeningen af Godthåbsvej i begge retninger.
 • Evt. overskydende køretid, hvis der køres direkte til MCH, er minimal og kan ikke anvendes på andre ruter

 

Ruten kan ikke køre samme rute ud og hjem pga. krydset Godthåbsvej/Messevejen, hvor det kun er muligt at køre højre ind og højre ud.

Der evalueres på behovet for betjening ud fra passagertal efter 2 år.

Aften- og weekendkørsel samt Kikkenborg-området foreslås betjent af flexbus.

 

 

 

Snejbjerg:

Snejbjerg bliver betjent som de øvrige byer (Tjørring, Gjellerup og Lind), hvor der skiftevis køres i hver retning.

 

Gullestrup:

Betjeningen af Gullestrup udvides til tre gange i timen på hverdage i dagtimerne og suppleret med ekstra afgange på søndage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye bybusnet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Kortmateriale med de nye bybusruter sendes til udvalget og vedlægges sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

 • Nyt bybusnet - samlet kort - 30-5-2018
 

110. Orientering om nye vejbelægninger 2018

Sagsnr.: 05.01.08-P00-1-18 Sagsbehandler: Satenik Gasparyan  

Orientering om nye vejbelægninger 2018

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

Orientering om planlagte asfaltarbejder på vejnettet i Herning Kommune, herunder resultat af afholdt licitation.

 

Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Der foreligger følgende resultat af afholdt offentlig licitation på asfaltbelægninger den 9. april 2018:  

Firma

Tilbud i kr.

Pankas A/S

10.439.267,25

YIT Danmark A/S

11.894.660,00

Munck

12.286.861,25

Colas

12.680.000,00

NCC Industry

14.910.070,00

 

Pankas er med et samlet tilbud på 10.439.267,25 kr. lavestbydende og har derfor fået overdraget arbejdet.

 

Med et drifts-rådighedsbeløb i 2018 til asfaltbelægninger på ca. 21,6 mio. kr. er følgende indtil videre disponeret: 

Aktivitet

Beløb i mio. kr.

Licitationsresultat

10,5

Reparationer af mindre og akutte skader

4,5

15 årig funktionskontrakt, udløber i 2018

3,6

Cykelstier

0,5

Overfladebehandling med granitsten

1,8

Disponeret til regulering og mindre arbejder

0,7

I alt

21,6

 

De planlagte asfaltarbejder i 2018 fremgår af vedlagte oversigtskort. Desuden er der vedlagt en liste og et oversigtskort, som viser de større planlagte asfaltarbejder på det overordnede vejnet i perioden 2019 - 2023.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Asfaltarbejdet 2018 - Oversigtskort
 • Asfaltstrategi 2019-2023 med kun beløb
 • Oversigtskort 2019-2023
 

111. Udbud af brinttankstation

Sagsnr.: 13.05.16-A50-1-17 Sagsbehandler: Julie Stampe Christensen  

Udbud af brinttankstation

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Jacob Philipsen, Rasmus Raun

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget for 2018 og frem, at det skulle undersøges nærmere, hvorvidt det var muligt, at bybusserne i Herning kunne blive brintbusser.

 

Herning Kommune arbejder i øjeblikket på et nyt bybusudbud med ikrafttrædelse den 1. april 2020. Det nye bybusudbud kommer til at indeholde en option, hvor ti af de fremtidige bybusser udbydes som brintbusser.

 

Brintbusserne kræver brint som drivmiddel, og derfor skal der også udbydes et brinttankanlæg. Det skal i den forbindelse afgøres, hvorvidt brinttankanlægget skal udbydes sammen med brintbusserne, eller det skal være et selvstændigt udbud, hvor kommunen udbyder brinttankanlægget.

 

Forvaltningen anbefaler, at brinttankanlægget udbydes særskilt, og dermed påtager Herning Kommune sig ansvaret for aftalen om etablering af et brinttankanlæg samt den løbende levering af brint. 

Sagsfremstilling

Operatørerne af bybusser forhandler normalt kontrakt på brændstof hvert andet år i løbet af en kontraktperiode. Det sker for at opnå de bedste priser på brændstof. Brint er imidlertid et relativt nyt drivmiddel, og dermed er der ikke så mange leverandører af brint på markedet. Det må derfor forventes, at der skal indgås en længerevarende aftale med en leverandør af brint, hvor det kan sikres, at der kan leveres brint gennem hele bybuskontraktperioden på 10 år.

 

Potentielle operatører af bybusserne i Herning Kommune har udtrykt påpasselighed i forhold til at påtage sig ansvaret for en længerevarende leverance af brint. De ser kommunen, som en vigtig partner i det nye brintbusprojekt og vil derfor anbefale, at kommunen tager en mere aktiv rolle i forbindelse med at sikre den løbende brintleverance.

 

I relation til EU-projektet (JIVE) er der samtidig en række krav til produktionen af brinten, som kommunen, som partner i projektet, skal sørge for at overholde. Disse krav er f.eks., at brinten produceres på en miljørigtig metode, og at brint produceres på baggrund af grøn strøm. Idet Herning Kommune er partner i JIVE-projektet, så har kommunen større interesse i at sørge for, at disse parametre i videst mulig udstrækning overholdes.

 

En aftale om et brinttankanlæg og levering af brint vil skulle indeholde:  

 

 • Etablering af et brinttankanlæg på det valgte busdepot
 • Levering af brint
 • Servicering af brinttankanlægget
 • Nedtagning af brinttankanlægget efter endt kontrakt

 

Alle ovenstående faktorer skal indeholdes i en betaling pr. kg. brint. Dermed bør det samlet set ikke have økonomisk betydning, hvorvidt brinttankstation uddybes særskilt eller i det samlede bybusudbud.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at brinttankanlæg udbydes særskilt, og dermed påtager Herning Kommune sig ansvaret for aftalen om etablering af en brinttankanlæg samt den løbende levering af brint.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

112. Evaluering af forsøg med døgnåbne genbrugspladser i Ørnhøj og Sørvad

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Evaluering af forsøg med døgnåbne genbrugspladser i Ørnhøj og Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg Jensen, Karen Marie Frost

Sagsresume

Forsøget med ubemandede døgnåbne genbrugspladser i Sørvad og Ørnhøj har kørt siden maj 2017. Trods løbende justeringer er det ikke lykkes at opnå en tilstrækkelig sortering og renholdelse af pladserne. Derfor foreslås pladserne igen at køre bemandet med de oprindelige affaldsfraktioner og åbningstider.

Sagsfremstilling

Genbrugspladserne i Sørvad og Ørnhøj har som forsøg i et år kørt som ubemandede døgnåbne pladser. Der har i hele forsøgsperioden været udfordringerne med forkert sortering, samt at affald smides på jorden mellem eller ved siden af containerne. Der har løbende været dialog med borgerforeningerne, hvor der bl.a. er samarbejdet om information til borgerne.

 

I et forsøg på at rette op på den dårlige sortering, blev følgende tre affaldsfraktioner fjernet fra de to genbrugspladser i december 2017:

 

 • Plastfraktionen er fjernet og kan i stedet afleveres som brændbart
 • Byggeaffald er fjernet, da der jævnligt afleveres asbestplader og andet farligt affald i denne fraktion
 • Deponi er fjernet, da fraktionen er dårligt sorteret. En stor del af det affald, der blev afleveret i deponi skal sorteres i de andre containere.

 

Fjernelsen af ovenstående fraktioner har desværre ikke forbedret sorteringen og oprydningen. Der bliver stadig afleveret en del byggeaffald på pladserne, som smides på jorden. Og der er stadig mange fejlsorteringer i de øvrige containere.

 

Der bruges mange medarbejderressourcer på oprydning på de to pladser, og størstedelen af det afleverede affald sendes til forbrænding i stedet for til genanvendelse pga. forkert sortering.

 

Forsøget viser, at det ikke har været muligt at sikre en tilstrækkelig sortering og renholdelse af pladserne, i den periode de har kørt ubemandet.

 

Vinding Borgerforening (Sørvad) har den 14. januar 2018 oplyst forvaltningen, at de ikke finder det muligt at påtage rollen med opsyn, oprydning og retledning af borgerne på pladsen. Tilsvarende har Ørnhøj Borgerforening den 5. juni 2017 skrevet til forvaltningen, at de ikke kan blive ved med at rydde op.

 

Jf. miljøgodkendelserne for genbrugspladserne skal følgende standardvilkår overholdes: ”Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.”

 

Der kan ansøges om dispensation for dette vilkår, men Miljøtilsynet forventes ikke at kunne imødekomme en sådan dispensation, pga. de mange fejlsorteringer/-aflevering og den manglende renholdelse af pladsen. Affaldet skal altid placeres i de dertil indrettede containere.

 

Det vurderes derfor ikke muligt fortsat at køre med de to ubemandede genbrugspladser.

 

Forsøget er aftalt til at køre til maj 2018. Forvaltningen foreslår, at forsøget stoppes snarest muligt, og at pladsen fortsætter som en bemandet plads med de tidligere åbningstider og affaldsfraktioner, således der igen åbnes for aflevering af byggeaffald og deponi på genbrugspladserne

 

Før forsøget var der følgende åbningstider på pladserne: 

Sørvad: Onsdage kl. 12-14, lørdage kl. 13-15

Ørnhøj:  Onsdage kl. 15-17, lørdage kl. 10-12

 

Åbningstiderne ligger forskudt, så den samme medarbejder kan passe begge pladser.

Økonomi

Ændringen tilbage til de oprindelige åbningstider forventes at være udgiftsneutral, da et tilsvarende antal arbejdstimer under forsøget blev anvendt til oprydning og renholdelse af pladserne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøget med ubemandede døgnåbne genbrugspladser stoppes

 

at genbrugspladserne i Ørnhøj og Sørvad bemandes og kører videre med de tidligere affaldsfraktioner og åbningstider.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

113. Forslag til ny strategi for klimatilpasning

Sagsnr.: 06.02.11-K08-4-17 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til ny strategi for klimatilpasning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Marius Reese

Sagsresume

Den første klimatilpasningsstrategi i Herning Kommune dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som havde til formål at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i og omkostninger ved oversvømmelser i byområder.

 

Den nye strategi for klimatilpasning, vil fremadrettet være udgangspunkt for fortsat at tænke udfordringen med klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige planlægning og byudvikling samt i natur- og landområder i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes, samt sendes til orientering i Byplanudvalget

Sagsfremstilling

I 2013 udarbejdede Herning Kommune og Herning Vand A/S den første klimatilpasningsstrategi, som dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2014, som et tillæg til kommuneplanen. Hovedformålet med planen var at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i kommunen og skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Planen udpegede 17 oplande, hvor der både var størst risiko for oversvømmelse, og hvor der ville være de største omkostninger ved en oversvømmelse. I tiden efter klimatilpasningsplanen er klimaløsninger påbegyndt indarbejdet i både lokalplaner og ved nye kommunale byggeprojekter som f.eks. Tjørring Skole og Fuglsangsø Centret.

 

Grønne tage og vejbede på Fuglsangsø Centret

 

Desuden er der i samarbejde med Herning Vand A/S etableret en række såkaldte KLIT-projekter (KLImaTilpasning). Formålet med disse var at minimere risikoen for oversvømmelser langs Herningsholm Å. Eksempelvis er KLIT 1 et bassin som ligger i Birk. Et andet eksempel er KLIT 3, klimasøen i Lillelund Engpark og KLIT 5, hvor der er undersøgt muligheden for at minimere afledningen af vand til Herningsholm Å. Der er igangsat et arbejde med helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å.

 

Den nye strategi for klimatilpasning

Med opmærksomhed på, hvor indsatser til klimatilpasning giver mest værdi, lægger den nye strategi grundstenen og viser vejen både i forhold til kommunens fremtidige planlægning i byer og landområder, og i forhold til de eksisterende byer og landområder.

 

Strategien sætter fokus på muligheder og udfordringer ved klimaforandringer. Den sætter samtidig en retning for, hvordan udfordringerne bliver vendt til nye muligheder og forebyggelse mod oversvømmelser.

 

Strategien tager udgangspunkt i tre overordnede temaer:

 • Regnvand på landet og i vandløb
 • Regnvand i byen
 • Grundvandet stiger 

 

Der foreslås anvendt 5 virkemidler til opfyldelse af strategiens mål:

 • Klimatilpasset planlægning
 • Regnvand og spildevand hver for sig
 • Håndtering af skybrudsregn
 • Lokal afledning af regnvand (LAR)
 • Klimatilpasning og grundvand

 

Efter vedtagelse af strategien skal der udarbejdes en handlingsplan for de forskellige indsatser, som f.eks. helhedsplanen for Herningsholm Å jf. pkt. 92 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2018.

 

Forslaget til ny strategi for klimatilpasning sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes

 

at forslaget til ny strategi sendes til orientering i Byplanudvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Strategi for klimatilpasning - 31-05-2018
 

114. Renovering af stier i Knudmosen

Sagsnr.: 04.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Renovering af stier i Knudmosen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Øget bosætning, stigende grundvandsstand og det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, kræver løbende vedligeholdelse af det omfattende stisystem i det 275 ha store og bynære naturområde. Der er behov for en større og gennemgribende indsats på flere stiforløb, hvis de skal være farbare det meste af året.

 

Forvaltningen lægger i samme forbindelse op til en niveauinddeling af stierne i 3 niveauer. På den måde kan indsatsen prioriteres, og samtidig kan det tydeliggøres overfor brugerne, hvilken standard man kan forventes på de enkelte stier. De planlagte renoveringer af udvalgte delstrækninger søges udført i 2018 og 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at niveaudelingen af stierne godkendes som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Det 275 ha store bynære naturområde Knudmosen er et oplagt sted at gå, cykle eller løbe sig en tur. Et omfattende stisystem på sammenlagt 23 km afmærkede stier giver rig mulighed for at færdes i mosen. Det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, og dermed i sagens natur må forventes at være våd mange steder, giver store udfordringer i at holde stierne tørre og farbare. Gennem de seneste 10-15 år har der desuden været en tendens til stigende grundvandsstand i mosen, hvilket giver flere våde partier på stierne. Især i den vestligste del af Knudmosen er det vanskeligt at holde stierne farbare uden brug af gummistøvler. Længere perioder med megen nedbør forværrer situationen yderligere.

 

De vanskelige forhold i mosen kombineret med øget bosætning i kvartererne omkring Knudmosen, og en generel højere forventning til fremkommeligheden i naturområder i almindelighed, har medført en markant stigning i henvendelser fra borgere om stiernes tilstand. Endvidere er det ikke muligt at vedligeholde alle Knudmosens stier, som tørre og farbare stier året rundet, indenfor den nuværende driftsramme.

 

 

 

 

 

 

 

For at klargøre, hvor prioriteringen af vedligeholdelsen skal være, og for samtidig at tydeliggøre overfor brugerne, hvilken standard de kan forvente på de enkelte stier, anbefaler forvaltningen, at stierne i Knudmosen niveauinddeles i 3 niveauer fra A-C: 

 

A-stier

Det højeste niveau, danner et centralt stinet i kernen af Knudmosen, hvor man kan færdes i almindeligt fodtøj året rundt. A-stierne er garanteret handicapvenlige, som de eneste.

B-stier

Danner sløjfer udenpå det centrale stinet af A-stier, for at supplere eller forlænge en tur i den centrale del af mosen. B-stierne prioriteres næsthøjest, og kan forventes at være så godt som tørre det meste af året, mens der må påregnes brug af gummistøvler eller lignende i særligt våde perioder.

C-stier

Er typisk trampespor gennem indhegninger i mosen, og skal ses som et yderligere tilbud om at opleve Knudmosen væk fra hovedstierne. På C-stierne må gummistøvler påregnes store dele af året.

 

De blå stier er ridestier, som primært benyttes af Herning Rideklub.

 

Niveauinddelingen af de enkelte stiforløb fremgår også af vedlagte bilag: Forvaltningsplan

for stier i Knudmosen.

 

Niveaudelingen kan på sigt danne grundlag for en differentieret information og skiltning af stierne. På den måde vil den enkelte bruger kunne være forberedt på, hvilken standard, der kan forventes på den valgte rute. Det er forvaltningens forventning, at denne løsning kan bidrage til en øget brugertilfredshed.

 

På grund af, at Knudmosen er en afgravet højmose, hvor der under sidste krig blev gravet mange tørv, synker jorden sammen over tid. Det tilførte grusmateriale, som bærelag på stierne, synker tilsvarende, da mosen hele tiden er i bevægelse. Det må alene ud fra det grundlag påregnes, at der er brug for en vedholdende indsats, hvis stierne skal holdes i de ønskede niveauer.

 

Større tiltag i form af mere solide og langtidsholdbare løsninger, samt finansieringen heraf, kan ikke afholdes indenfor den afsatte budgetramme.

Økonomi

Den forestående renovering i 2018-2019 afholdes indenfor den ordinære driftsramme på serviceområde 04, Grønne områder. Forvaltningen anslår at udgifterne til renovering i 2018-19 vil udgøre ca. 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at niveauinddelingen af stierne i de tre niveauer A, B og C godkendes, som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Forvaltningsplan for stier i Knudmosen
 

115. Grønt Regnskab 2017

Sagsnr.: 09.00.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Line Thastum  

Grønt Regnskab 2017

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

X

X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune har siden 2009 hvert år lavet Grønt Regnskab, som består af Grønt Overblik samt en række temarapporter. Grønt Overblik er en udvalgt sammenfatning af årets resultater, gode historier og aktiviteter, som behandles politisk og offentliggøres årligt inden sommerferien. Temarapporter er mindre fagrapporter for de enkelte områder, som udgør basis for sammenfatningen i Grønt Overblik. Regnskabet dækker både kommunale aktiviteter og kommunen som geografisk område – herunder borgere og erhvervsliv.

 

Forvaltningen anbefaler, at  Grønt Overblik 2017 godkendes.

Sagsfremstilling

Overblikket fortæller primært de gode historier og giver et overblik over udviklingen. Grønt Overblik kan ses på Herning Kommunes hjemmeside, men kan printes i et mindre oplag, hvis det ønskes.

 

Af særlig relevante historier og indsatser fra 2017 kan nævnes:

 

Fald i partikeluddeling fra transport på trods af flere kørte kilometer

Det skyldes sandsynligvis, at der kører færre lastbiler på vejene, og at selv om antallet af personbiler er øget, er motorerne blevet bedre og udleder mindre. Grunden til at der er færre lastbiler er ikke mindre godstransport, men snarere det færre antal lastbiler og flere modulvogntog, som effektiviserer godstransporten.

 

Landsbyenergi Herning - et treårigt samarbejdsprojekt

Da byrådet vedtog kommunens energistrategi i 2016, besluttede man efterfølgende at starte et lokalt energiprojekt. Projektet ”Landsbyenergi Herning” startede medio 2017 i samarbejde med landsbyerne Skarrild, Karstoft, Stakroge og Sandet og med Scanenergi som projektets fagpartner. ”Landsbyenergi Herning” skal inspirere borgerne til at energirenovere, spare energi og måske skifte deres oliefyr ud. Projektet er godt i gang med et meget fint samarbejde med borgerforeningerne i de fire landsbyer. Mere end 20 familier har fået eller er skrevet op til energitjek, og der har været afholdt stormøde og en lokal energimesse i Skarrild i foråret 2018.

 

 

God arealudnyttelse og bedre indskoling

Mange skoler har fællesarealer, der står tomme om morgenen og om eftermiddagen, og SFO´erne er tomme midt på dagen. Det koster penge, el, varme og CO2. Der hvor man har optimeret arealudnyttelsen er SFOer derfor rykket ind på skolen og børnehaven er flere steder rykket ind i de tidligere SFO-lokaler, som er blevet nyrenoveret.

 

Temarapporter 2017 bliver udarbejdet for de forskellige områder. Flere af rapporterne udarbejdes tværfaglig. Rapporterne er ud over at danne baggrund for Grønt Overblik, et redskab for fagområderne til at arbejde bedst muligt for målopfyldelse på baggrund af status og udvikling. Flere rapporter bruges af afdelingerne som en årsberetning, eller for DRIFTS vedkommende en miljøledelsesrapport. Temarapporterne er mere nuancerede og dybtgående end Grønt Overblik.

Temarapporterne er op til politisk godkendelse tilgængelige på intra: På tværs / Koncerninfo / Grøn kommune.

Efter politisk godkendelse vil temarapporterne være tilgængelige via kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Grønt Overblik 2017 godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Grønt overblik 2017 Final low
 

116. Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Fasterholt udarbejdes på baggrund af nye lokalplaner (nr. 73.B5.1 og 73.E1.3) og ændringer i kommuneplanramme 73.BL1 (pga. ny kommuneplan, som blev vedtaget i juni 2017).

 

Tillæg 9 har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 9 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 73.B5.1 (vedtaget 20. juni 2017) og lokalplan 73.E1.3 (vedtaget 29. august 2017), udlægges et område ved Brandevej til boligformål og et område ved Solsortevej til erhverv.

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde og det nye erhvervsområde er, at områderne er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Områderne er i dag kun delvist optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages de resterende dele af lokalplanområderne i spildevandsplanen (jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3). Boligområde ved Brandevej optages som opland O03-1.P, og nyt erhvervsområde ved Solsortevej optages som O07-2.P. Desuden tilpasses afgrænsningen af opland O03.P, så den stemmer overens med afgræsningen af kommuneplanramme 73.BL1.

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra de nye områder lokalt. I boligområde vest for Brandevej og i kommuneplanramme 73.BL1 må der ikke nedsives på grund af nærheden til Fasterholt Vandværk. I det nye erhvervsområde ved Solsortevej har geotekniske undersøgelser vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes til at være ikke-nedsivningsegnet.

 

De nye områder optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S' kloaksystem. I opland O07-2.P ved Solsortevej er der reserveret plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge et bassin. Dette bassin kan evt. til dels fungere som nedsivningsbassin, da det trods alt forventes at der vil være mulighed for en vis grad af nedsivning i området. Nedsivningsbassinet forventes etableret med overløb til regnvandskloakken.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer i de berørte oplande ledes til Holtum Å. Miljømålet for Holtum Å er "god økologisk tilstand", hvilket den nuværende tilstand opfylder. Inden udledning til Holtum Å vil alt regnvand fra separatkloakerede oplande blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver, og afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Selvom der indføres to nye oplande i spildevandsplanen bliver udledningen til Holtum Å ikke øget. Dette skyldes, at opland O03.P mindskes. Den samlede udledning til åen falder fra 48,24 l/s til 44,68 l/s.

 

Etablering af de nye lokalplanområder og ændring af kommuneplanramme 73.BL1 forventes derfor ikke at give anledning til øgede vandmængder eller øget forurening af Holtum Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 9 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2019 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

117. Endelig vedtagelse af tillæg 17 for Herning Kommunes spildevandsplan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg 17 for Herning Kommunes spildevandsplan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning udarbejdes på baggrund af:

·         Ny lokalplan nr. 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

·         Kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg

·         Eksisterende lokalplan 51.B15.1Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade

·         Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej

·         Placering af 4 regnvandsbassiner

·         Nedlæggelse af 1 regnvandsbassin

·         Flytning af 1 regnvandsbassin

·         Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb

·         Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 9.3.2018 - 4.5.2018. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 17 vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Tillæg 17 omfatter både ændringer i Snejbjerg samt den vestlige del af Herning.

 

Snejbjerg

I forbindelse med at Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028 blev vedtaget i juni 2017, blev der udlagt nye kommuneplanrammer i Snejbjerg, ligeledes blev enkelte eksisterende kommuneplanrammer udvidet. En forudsætning er derfor, at Herning Kommunes Spildevandsplan ændres således, at følgende områder medtages i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

 

Kommuneplanramme 51.B16 og kommende lokalplan nr. 51.B16.3 (opland T10.P)

Med den kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg bliver det muligt at etablere nye boliger i et område ved Gødstrupvej. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg og overfladevandet vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan etablere et regnvandsbassin i området.

 

Eksisterende lokalplan 51.B15.1 Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade (opland T06-2.P)
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i 2004, men området er aldrig blevet spildevandsplanlagt. Spildevandsplanen opdateres derfor med et nyt planopland (T06-2.P). Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk. Overfladevandet vil blive renset og forsinket i eksisterende bassin inden udløb.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B16 (opland T09-1.P)
Den eksisterende kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 (opland T08-1.P og T08-2.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Området deles i to oplande, da det forventes, at der vil blive forskellige befæstelsesgrader. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 (opland T17.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Fonvad Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Flytning af bassin og ændring af udløbsnummer
Bassin T09RRB1 ved Langvad Enge med udløb til Tyvkær Bæk skal flyttes. Dette skyldes, at der ikke er plads nok til, at det eksisterende bassin kan udvides og dermed modtage den planlagte mængde af overfladevand. Da der er etableret en ny cykelsti og da der måske skal være en tilkørselsvej til den nordlige del af området, og en del af den omkringliggende natur er §3 beskyttet, er det ikke muligt at udvide bassinet. Bassinet flyttes derfor til den østlige side af Tyvkær Bæk. Bassinet vil herefter blive væsentligt større og modtage overfladevand fra flere oplande både fra Snejbjerg og fra Herning. Recipienten ændres ikke. Det eksisterende bassin tages ud af drift og vil efterfølgende henligge som naturområde.

 

I tillæg 17 er der endvidere mange små rettelser til spildevandsplanen ex. ændring af oplandsgrænser, oplandsnumre og udløbsnumre. Ligeledes planlægges det, at 3 uforsinkede udløb på sigt nedlægges og overfladevandet fra de 3 oplande ledes til rensning og forsinkelse i et nyt bassin.

 

Oversigt over nye oplande i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg kan ses i skitse herunder:

 

 

Vestlig del af Herning

 

Ny lokalplan 14.BL2.1

Med den nye lokalplan nr. 14. BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning bliver området omdannet fra campingplads til et boligområde (østlig del af området) og et erhvervsområde (vestlig del af området). I den nordlige del er der mulighed for at etablere p-pladser. Parkeringspladsen udlægges som nyt opland A27-13.P i spildevandsplanen. Den tidligere campingplads er delvist udlagt i kommunens spildevandsplan, dog med meget lav befæstelsesgrad. En del af området er i dag fejlagtigt angivet som værende separatkloakeret. Med dette tillæg ændres spildevandsplanen således, at hele lokalplanområdet udlægges med plan om separatkloak, med højere befæstelsesgrader og nye planoplande. Overfladevand vil fremover blive udledt til Tyvkær Bæk via regnvandsbassin.

 

I tillæg 17 er der mange små ændringer til spildevandsplanen for den vestlige del af Herning, ex. oplande som deles i flere nye oplande, oplande som ændrer udløbssted samt områdeafgrænsninger der ændres.

 

Oversigt over ændringerne i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for den vestlige del af Herning ses i skitser herunder:

 

Signaturforklaring til spildevandsplanen:

 

 

 Nuværende spildevandsplan:

     

 

Ny spildevandsplan (dette tillæg):

    

               

Recipienter

Overfladevand fra Snejbjerg og den vestlige del af Herning vil blive udledt til tre forskellige recipienter; Biløb til Tyvkær Bæk, Tyvkær Bæk og Fonvad Bæk.


Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk

Hverken Biløb til Tyvkær Bæk eller Tyvkær Bæk er målsat. Der er ingen planer om indsatser i vandløbene. Den generelle tilstand af vandløbene er ukendt, da tidligere undersøgelser er for gamle til at basere en vurdering af tilstand på i dag. Vandløbene bærer i dag præg af at være påvirkede af overfladevand og spildevand.

Mange af ændringerne i dette tillæg, herunder etablering af bassiner i nye planlagte områder, etablering af regnvandsbassiner i forbindelse med nedlægning af uforsinkede udløb samt etablering af nye bassiner i stedet for dårligt fungerende bassiner betyder, at de eksisterende udledninger forbedres væsentligt, hvilket alt andet lige bør højne tilstanden i Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk i en vis grad.

 

Ligeledes forventes det ikke, at de øgede udledninger i forhold til nye byggemodningsområder vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne. Dette skyldes, at der bliver etableret regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde af overfladevand. På baggrund af ovenstående vurderes det at den ekstra tilledning af vand til vandløbssystemet er acceptabel.

 

Fonvad Bæk

Fonvad Bæk leder nedstrøms ud i Skibbild Sønderbæk, som er en del af Storå systemet. Miljømål for Fonvad Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er samlet en ”dårlig økologisk tilstand”, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse i dag. Der er ingen aktuelle planer om indsatser for Fonvad Bæk.

Det forventes ikke at merudledningen vil være til hindre for en fremtidig målopfyldelse i bækken og den kommende tilledning af regnvand til Fonvad Bæk vurderes at være acceptabel.

 

Specifikke vilkår vedr. placering og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg, skal implementeres.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2019 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

118. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018.

Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2018, hvor overførslerne fra 2017 endnu ikke er indarbejdet.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 0,439 mio. kr. ekskl. overførte midler fra 2017. Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på 4,140 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug under vintertjenesten på 3,2 mio. kr. samt et forventet merforbrug vedr. rottebekæmpelse på 0,7 mio. kr.

 

Efter indregning af de negative overførte midler fra 2017 udviser driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område et forventet merforbrug på 11,889 mio. kr. De væsentligste negative oveførsler fra 2017 vedrører 0,9 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse, 5,3 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag, samt 2,1 mio. kr. vedr. vejbelysningen.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr.

 

Under anlæg forventes samlet set et merforbrug på 19,729 mio. kr. ekskl. overførte midler fra 2017. Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på 28,057 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 udviser anlæg ekskl. det takstfinansierede område et forventet mindreforbrug på 24,550 mio. kr. Heraf vedrører 26,518 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug ekskl. overførte midler fra 2017 på 8,328 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 forventes et netto mindreforbrug på 11,336 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning. 

 

 

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,439 mio. kr. Efter indregning af de negative overførte midler fra 2017 forventes et merforbrug på 7,310 mio. kr.

Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på den samlede drift på 11,889 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

På området forventes et merforbrug på 0,369 mio. kr., som primært skyldes øgede ejendomsskatter på grund af tilførsel fra andre områder samt nye lokalplaner, som udlægger øgede byggeretter blandt andet i Holing og MCH. Ejendomsskatten, vedrørende flere ejendomme, er påklaget, og man forventer en reduktion. Det er uvis, hvornår disse sager er færdigbehandlet.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et mindreforbrug på 0,601 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet mindreforbrug på de takstfinansierede områder.

Efter indregning af overførte midler fra 2017, forventes et mindreforbrug på 0,548 mio. kr.

 

 

 

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

På området forventes et merforbrug på 0,830 mio. kr. Efter indregning af overførte midler fra 2017 forventes et merforbrug på 1,664 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at en ny rottebekendtgørelse af 17/12-2017 foreskriver: A) at kommunen fra 3. kvartal 2018 og fremadrettet, også skal stå til rådighed for akutanmeldelser i weekender og på helligdage (§ 7 stk.2), og B) at kommunen fra oktober 2018 og fremadrettet, hver oktober til februar skal besøge tilsynspligtige ejendomme (liste efter kriterier stillet af styrelsen), og udføre en grundig ejendomsgennemgang på disse (§ 8). Da dette skal foregå i højsæsonen for rotteanmeldelser, vil det kræve ekstra resurser.

  

Serviceområde 07 Renovation

På området forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr., som fremkommer således:

4,5 mio. kr. merindtægt pga. tilbagebetaling fra AFLD.

4,3 mio. kr. i merindtægt ved salg af papir fra husstandsindsamling, salg af materialer fra genbrugspladserne, merindtægt fra omlastestationen pga. prisforhøjelse på 200 kr./ton, samt merindtægt fra erhverv på genbrugspladserne.

1,8 mio. kr. i mindreindtægt på renovationsgebyr fra private samt fjernelse af administrationsgebyr til erhverv.

11 mio. kr. i merudgift til behandling af affald ved Energnist, kørsel af dagrenovation, behandling og transport af affald fra genbrugspladserne.

8,5 mio. kr. i mindreudgift til forsøgsordninger, kampagner m.m. og afskrivninger/initiativer fra affaldsplanen.

 

Serviceområde 08 Drift

På området forventes en merindtægt på 0,165 kr..

 

Serviceområde 09 Trafik

På området forventes et merforbrug på 3,377 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet merforbrug på vintertjenesten på 3,2 mio. kr. samt vejvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på belægninger på 1,6 mio. kr. og busdriften på 2,2 mio. kr. Efter indregning af et overført merforbrug fra 2017, hvoraf vejafvandingsbidraget udgør 5,3 mio. kr. og vejbelysning 2,1 mio. kr., forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. 

 

Anlæg

 

Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et merforbrug på 19,729 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 forventes et mindreforbrug på 35,886 mio. kr.

Ekskl. det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på anlæg på 24,550 mio. kr. Heraf vedrører 26,518 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

Det takstfinansierede område udviser et forventet netto mindreforbrug på 8,328 mio. kr. Efter indregning af overførsler fra 2017 forventes et mindreforbrug på 11,336 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes, at udskiftning af affaldsbeholdere under serviceområde 07 Renovation er udskudt til 2019.

Afvigelsen til serviceområde 01 Byggemodning belyses nedenfor.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 62,844 mio. kr. i 2018, svarende til vedtaget budget og forventet overført merindtægt fra 2017 på 12,676 mio. kr.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 92,267 mio. kr. svarende til korrigeret budget på 75,114 mio. kr. samt 17,153 mio. kr. af forventede overførte mindreudgifter fra 2017 til 2018.

Byrådet har den 6. maj 2014 og den 14. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2018-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 26,518 mio. kr. fra 2018 til 2019.

 

 

Korrigerende handlinger

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Afventer resultat af påklagede sager vedr. ejendomsskat.

  

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Til imødegåelse af det forventede merforbrug på området for skadedyrsbekæmpelse, grundet ny rottebekendtgørelse, vil der blive fremsendt ny sag om serviceniveauet på området til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

  

Serviceområde 09 Trafik

Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. december 2018 pkt. 228 blev det besluttet, at vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning søges optaget på investeringsoversigten under afledt drift. Herudover besluttede udvalget, at det forventede underskud afvikles over 11 år fra 2018 og frem med 1 mio. kr. om året, ved besparelser indenfor den samlede ramme på Serviceområde 09 Trafik. Der er imidlertid afviklet 1,3 mio. kr. i 2017, hvorfor den forventede afviklingsperiode nu er reduceret til ca. 9 år.

Det overførte merforbrug fra 2017 vedr. vejbelysning forventes afviklet i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Eniig.

 

  

Budgetomplaceringer

 

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Serviceområde

01 Byggemodning

 

På anlægsområdet, under serviceområde 01 Byggemodning, er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Serviceområde

04 Grønne områder

 

Under anlægsprojekt oprensning af Kibæk Møllegårdssø, serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020091 er der et mindreforbrug på 31.000 kr. Jf. Byrådets møde den 29/8-17 pkt. 196 skal evt. mindreforbrug efter oprensning af søen overføres  til 2018 og indgå i prioriteringen af øvrige parkopgaver i 2018/2019. Mindreforbruget på 31.000 kr. er i overførselssagen, Byrådets møde den 17/4-18 pkt. 73, overført til 2018 til stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder. Beløbet ønskes anvendt til plantning af træer langs Dronningens Boulevard i Herning.

 

Serviceområde 04

Grønne områder

Forhøjelse af anlægsbudget under serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å.

Til belysning af hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem de gennemførte naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å, og klager fra lodsejere over forhøjet vandstand ved vandløbene indenfor projektområdet, er der indhentet tilbud. Tilbuddet ligger 26.000 kr. over bevilget budget på 400.000 kr., hvoraf Naturstyrelsen giver et tilskud på 200.000 kr., Byrådets møde 6/3-18 pkt. 50. Naturstyrelsen har tilkendegivet at dække halvdelen af de 26.000 kr.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2018 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 31.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020088 Parker og bynære grønne områder i 2018

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 31.000 i 2018 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 26.000 kr. i 2018 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 13.000 kr. i 2018 på samme stednr.

 

at den resterende udgift på 13.000 kr. finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vandløbsvæsen, Planlægning og undersøgelser

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvaget den 11. juni 2018 og i Byrådet den 19. juni 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Økonomiskema - omplacering 2018-2021 byggemodning
 • Økonomirapport DRIFT
 • Økonomirapport anlæg
 

119. Budget 2019

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2019-2022 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2019 forslag til budget 2019-2022 for Teknik og Miljø området, serviceområde 01, Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgettet indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, takstoversigter, perspektivnotater samt budgetmål. Perspektivnotater samt budgetmål for 2019 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2018.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

Under serviceområde 07 Renovation er rammerne ændret for budget 2019-2022, så de svarer til de faktiske forhold. De væsentligste ændringer vedrører blandt andet, at tilbagebetaling fra AFLD ophører i 2020. Budgettet nedskrives i 2021 og 2022 med 4,5 mio. kr. i indtægt. Herudover forventes der fra 2020 og frem større udgifter til kørsel med dagrenovation.

 

Udfordringer i budget 2019-2022.

 

På Teknik og Miljø området forventes udfordringer på følgende områder.

 

SO 01 Byggemodning - Stigende ejendomsskatter.

SO 05 Miljøforanstaltninger - Rottebekæmpelse

SO 09 Trafik - Vejafvandingsbidrag   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018 og Byrådet den 19. juni 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Budgetbemærkninger 2019
 • Ændringsskemaer budget 2019
 • Takstoversigt budget 2019
 

120. Administrationsgrundlag for tæt/lav bebyggelse i Herning Kommune

Sagsnr.: 02.00.00-G01-1-18 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Administrationsgrundlag for tæt/lav bebyggelse i Herning Kommune

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 

 

    Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj, Marius Reese

Sagsresume

Forvaltningen har udarbejdet nyt administrationsgrundlag for opførelse af tæt-lav bebyggelse i Herning Kommune. Administrationsgrundlaget tænkes anvendt i dialogen med private udstykkere og bygherrer, som ønsker at opføre tæt-lav byggeri. Administrationsgrundlaget tænkes også at kunne indgå i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og ved grundsalg, byggemodning mm.

 

Forvaltningen anbefaler, at administrationsgrundlaget godkendes og bliver en del af det fremtidige administrationsgrundlag i forbindelse med byggesagsbehandling, fortolkning af ældre lokalplaner og lokalplanlægning for boliger.

 

Sagen fremsendes til godkendelse i både Teknik- og Miljøudvalget og Byplanudvalget, da der er tale om et administrationsgrundlag, der går på tværs af begge udvalgs kompetencer. 

Sagsfremstilling

Planloven adskiller skarpt definitionen mellem begreberne åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.

Ved åben/lav er der tale om parcelhusbebyggelse og dermed fritliggende bygninger. Ved tæt/lav byggeri er der betydeligt flere varianter, men generelt forstås en sammenbygget bebyggelse, med en arkitektonisk sammenhængende helhed på samme parcel, ofte med et mindre friareal til den enkelte bolig, men med et større sammenhængende fællesareal.

 

Planlovens krav til præcision i anvendelsesbestemmelserne i lokalplaner betyder, at fortolkningsmulighederne kan være meget begrænsede og ofte vanskelige i forhold til en bygherres konkrete projekt. Der kan ikke ændres fra tæt/lav til åben/lav bebyggelse, gennem f.eks. dispensation til anvendelsen i en lokalplan, med mindre lokalplanen tager højde for begge anvendelser, eller der udarbejdes ny lokalplan.

 

Når der ikke foreligger lokalplan, kan en ansøgning om opførelse af tæt/lav bebyggelse behandles efter byggelovens bestemmelser og en konkret vurdering, når antallet af boliger ikke overstiger 8 boligenheder. Overstiger antallet af boligenheder 8 i et nyt projekt, vil der i næsten alle tilfælde være lokalplanpligt i henhold til Planloven.

 

Der er et stigende ønske og behov for at kunne opføre tæt/lav bebyggelse i Herning Kommune. Efterspørgslen søges af mange udviklere imødekommet ved, at der søges dispensation til ældre lokalplaner, eller projekterne søges indplaceret på grunde, hvor projektet ikke har en størrelse, der udløser lokalplanpligt. Baggrunden for den stigende efterspørgsel på rækkehuse i tæt-lav bebyggelser er bl.a., at flere ældre og enlige ønsker en bolig med færre forpligtelser til vedligeholdelse af bolig og have, og samtidig ønsker mulighed for at bo tættere på andre. Det opfattes som en større tryghed samt mulighed for fælles aktiviteter mm. Herudover er der en stigende tendens til, at gennemsnittet af beboere pr. bolig er faldende. Herning Kommune nærmer sig landsgennemsnittet på ca. 2,4 personer pr. bolig.

 

Forvaltningen møder ofte et ønske fra private udstykkere om, at grunden til den enkelte bolig ønskes udstykket. Udstykning kan give udfordringer i forhold til at opnå tilstrækkelige friarealer tæt på boligerne, da fællesarealer normalt kan indgå i beregning af grundstørrelsen.

 

Udstykningen har endvidere konsekvenser for bestemmelserne om vejanlæggets status som privat vej eller privat fællesvej, og grundejerforeningens forpligtelser.

 

Den arkitektoniske helhedsopfattelse af bebyggelsen kan blive udfordret i forhold til udstykning af projektet, fordi bebyggelsen kan blive opført i etaper over en årrække, som kan give stor variation i arkitekturen og valget af byggematerialer. Det forekommer også, at et igangværende privat udstykningsprojekt overgår til en ny udstykker, f.eks. som følge af salg, konkurs mm. Det kan få betydning for vejanlæggets og de fælles friarealers færdiggørelse, tidspunktet for senere etaper af byggeriet osv.

 

Hovedpunkterne i administrationsgrundlaget er følgende:  

 • Grunde til tæt-lav boliger må ikke udstykkes mindre en 400 m2
 • Private fællesveje kan ikke indgå i boligens friareal eller et eventuelt fælles friareal
 • Alle boliger i en etape skal være sammenbygget med mindst 1 anden bolig
 • Hvis sammenbygningen sker med carporte eller lignende, skal disse være integreret under samme tagflade som boligen
 • Bebyggelsen skal fremstå som en samlet arkitektonisk helhed
 • Bestemmelserne finder ikke anvendelse, hvor en lokalplan nærmere har angivet bebyggelsesregulerende bestemmelser for tæt-lav boliger. 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at administrationsgrundlag for tilladelser og dispensationer til opførelse af tæt-lav byggeri i Herning Kommune godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Retningslinjer for tæt-lav boligbebyggelse
 

121. Laulundgade 3, Herning - Opførelse af etageboliger

Sagsnr.: 02.34.02-P19-107-18 Sagsbehandler: Sussi Munch Jensen  

Laulundgade 3, Herning - Opførelse af etageboliger

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Der er på Laulundgade 3, Herning søgt om tilladelse til opførelse af 8 etageboliger på en tidligere erhvervsejendom i et boligkvarter.

 

Forvaltningen anbefaler, at der gives tilladelse til opførelse af boligerne.

Sagsfremstilling

Projektet omfatter 8 etageboliger fordelt på 2 blokke med hver 4 boliger. Bygningerne opføres i 2 etager med altangang mod nord og altaner/haver mod syd.

 

Området er omfattet af kommuneplanramme nr. 11.C26, som udlægger det til centerformål med liberale erhverv, serviceerhverv og boliger. Kommuneplanrammen fastsætter en bebyggelsesprocent for området som helhed på max. 50%. Det ansøgte projekt har en bebyggelsesprocent for ejendommen på 54,9%.

 

Det fremgår af planloven (§ 13, stk. 2), at der ved større byggearbejder skal udarbejdes en lokalplan. I Herning Kommune vurderes større byggearbejder normalt at være projekter med mere end 8 boliger.

 

Dette projekt omfatter opførelse af 8 boliger i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området. Planafdelingen har vurderet, at projektet derfor ikke kræver udarbejdelse af lokalplan.

 

 

Partshøring

Da byggeriet ikke er omfattet af byggeretten i BR15 og heller ikke er omfattet af en lokalplan, har forvaltningen foretaget en helhedsvurdering af projektet.

Projektet har i den forbindelse været sendt i partshøring ved de berørte naboer.

 

Der er indkommet indsigelse/bemærkning fra 2 naboer.

 

Indsigelserne går primært på:

 

·         Bebyggelsesprocent for ejendommen

·         Bebyggelsens orientering i forhold til naboer

·         Indbliksgener

 

Der er desuden kommet et alternativt forslag til at dreje boligerne 90 grader, så altangange vender mod Laulundgade og altaner/haver ved mod øst.

 

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for ejendommen er på 54,9% mod tidligere 51,4%. Kommuneplanrammen angiver en bebyggelsesprocent for området som helhed på max. 50%.

Grundarealet for alle ejendomme indenfor kommuneplanrammen er 20.278 m² og det samlede bruttoetageareal (inkl. det ansøgte byggeri) er 8.591 m². Det giver en bebyggelsesprocent for området som helhed på 42,4% og kommuneplanrammens intentioner vurderes dermed overholdt.

 

 

 

Bebyggelsens orientering

Der protesteres særligt imod, at ejendommen vendes modsat de øvrige beboelsesejendomme i området. Man mener ikke at gadebilledet bevares, fordi boligerne orienteres mod naboskel fremfor mod vejforløbet.

 

Forvaltningen vurderer, at de to bygningskroppe passer godt ind i rytmen af bygninger på gaden. Gavlene mod Laulundgade har vinduespartier, som sikrer at bygningerne fremstår så åbne som muligt.

Det er forvaltningens vurdering, at det er vigtigt at byggeriet placeres i facadelinjen mod Laulundgade, så man sikrer en sammenhæng med det eksisterende byggeri.

 

Indbliksgener

Der vurderes at være et vist indblik fra altangangen mod nord og fra 1 altan mod syd til naboernes haver.

Ophold på altangangen er af kortere varighed og generne vurderes derfor ikke at være væsentlige.

 

De 2 boliger på 1. sal vurderes at have et vist indblik til naboens friarealer, dog er indblikket fra den vestlige bolig (mod gaden) begrænset, da naboens bolig skærmer for indblik til opholdsarealerne i haven. Skærmvæggen mellem lejlighedernes altaner begrænser også udsynet. Boligerne ligger 7,76 m fra skel og altanerne har en afstand til skel på 5 meter.

 

Der vil være indblik fra begge lejligheder på 1. sal til naboens adgangsareal til boligen, men her opholder man sig typisk i kort tid, og generne vurderes derfor ikke væsentlige.

 

Det er forventeligt, at der i bymæssig bebyggelse er et vist indblik fra én ejendom til en anden. Flere boliger i området har f.eks. vinduer i gavle på 1. sal som giver indblik til nabohuse eller haver, ligesom der også findes tagterrasser placeret helt i skel.

 

For at skærme mod direkte indblik foreslår forvaltningen at der etableres træer eller anden beplantning, som kan sløre indblikket til naboen, men stadig sikre, at der kommer lys til de nye boliger.

 

 

Alternativt forslag

Naboen har fremsendt et forslag om at dreje bygningerne 90 grader, så altangangen vender mod Laulundgade og altanerne vender mod øst.

 

Forvaltningen vurderer, at dette ikke er hensigtsmæssigt for facadeforløbet på gaden, da bygningen vil opleves som værende trukket tilbage i forhold til de øvrige boliger, hvis altangangene placeres ud til gaden. Selve facaden på bygningen vil være trukket 1,7 m tilbage og eneste flugt bliver murvingerne i hver ende af bygningen og en søjle på midten.

 

Se forvaltningens øvrige overvejelser vedrørende bebyggelsesprocent, bygningens orientering og indbliksgener i vedlagte notat med vurdering af indsigelserne.

 

Forvaltningens vurdering

Både anvendelse og omfang af bebyggelsen vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanrammen for området.

 

Forvaltningen vurderer, at der ud fra helhedsvurderingen kan gives tilladelse til opførelse af de 8 boliger på betingelse af, at der etableres beplantning som afskærmning mod Laulundgade 7, som skitseret ovenfor.

 

Forvaltningen vurderer, at det alternative forslag til bygningernes placering ikke vil give det gadeforløb, som kommunen ønsker, fordi facaderne til boligerne ikke kan trækkes helt ud til gaden på grund af altangangen.

 

Forvaltningen anbefaler derfor den oprindelige placering og orientering.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives tilladelse til opførelse af boligerne som ansøgt, med vilkår om, at der etableres træer eller lignende afskærmning mod nabohaverne.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Partshøring med bilag
 • Indsigelser - samlet
 • Notat - vurdering af indsigelser
 

122. Navngivning af nyt boligområde i Sunds

Sagsnr.: 05.02.05-G01-3-18 Sagsbehandler: Anne Marie Fredslund Schmidt  

Navngivning af nyt boligområde i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

  X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Boligområdet er en privat udstykning, der omfatter 6 grunde på hjørnet af Øster Linåvej og Skivevej i Sunds.

Da området får indkørsel fra Øster Linåvej, skal det have sit eget vejnavn.

 

Forvaltningen anbefaler, at vejen navngives Søhaven. 

Sagsfremstilling

Alle veje i området omkring udstykningen har navne der starter med Sø.

I samarbejde med den private udstykker foreslår forvaltningen, at vejen navngives Søhaven.

 

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at den nye vej navngives Søhaven.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

123. Meddelelser

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Lotte Vinter  

Meddelelser