Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

109. Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

Sagsnr.: 13.05.00-G00-1-17 Sagsbehandler: Lene Ahle Skoubo Jakobsen  

Godkendelse af nyt bybusnet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: Line Engell Nørby, Tommy Jonassen

Sagsresume

Medio 2019 udløber den nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening af det nye sygehus i Gødstrup.

 

Med baggrund i Teknik- og Miljøudvalgets behandling af høringsvar til nyt bybusnet på mødet den 28. april 2018, foreligger der et justeret forslag til et kommende bybusnet i Herning by.

 

Forvaltningen indstiller, at det nye bybusnet til godkendes.

Sagsfremstilling

Medio 2019 udløber nuværende bybuskontrakt med Arriva. Det er i den forbindelse besluttet, at udbudsgrundlaget for den nye kontrakt skal indeholde en option på 10 brintbusser samt bybusbetjening det nye sygehus i Gødstrup.

 

På baggrund af beslutningen har forvaltningen og Midttrafik i samarbejde med Rambøll udarbejdet en analyse af bybusnettet i Herning.

 

Analysen omfatter en kortlægning af det nuværende bybusnet samt forslag og anbefalinger til nye servicemål og principper for opbygning af et nyt bybusnet.

 

Hovedpunkter i anbefalingerne:

 

 • Bybuslinjerne rettes ud og forenkles, hvilket giver mere direkte og hurtige ruter
 • Samme rute ud og hjem
 • Kortere rejsetid og højere frekvens på de mest benyttede linjer
 • Forenkling af linjerne, så der ikke er så mange varianter med forskellige ruter
 • Busbetjening til det nye sygehus i Gødstrup medtages
 • Afstanden til stoppesteder i boligområder udvides til 600m (80% dækningsgrad)

 

Sagen har været behandlet på følgende møder i Teknik- og Miljøudvalget:

 

 • 14. august 2017, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for analyse af mulighederne for nyt bybusnet og beslutter, at der skal udarbejdes forslag til et nyt bybusnet.
 • 22. januar 2018, Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for oplæg til ruterne i nyt bybusnet.
 • 19. februar 2018, justeringspunkter og alternative forslag til flere ruter forelægges Teknik- og Miljøudvalget, som fastlægger og godkender høringsforslag til nyt bybusnet som sendes i høring i perioden 5. - 25. marts 2018.
 • 23. - 24. april 2018, Byrådet fik en kort præsentation af sagen på Budgetkonferencen
 • 30.april 2018, det bearbejdede høringsmateriale forelægges Teknik og Miljøudvalget. Her fremkom ønsker om yderligere justeringer og tilpasning af enkelte linjer i bybusnettet (beskrives nedenfor). Resterende linjer besluttes fastholdt.

 

De indkomne høringssvar har resulteret i følgende justeringer af bynusnettet:

 

Hammerum:
I høringen var der stor utilfredshed med, at der ikke ville køre bybus igennem Hammerum. Derfor vil der i det nye net køre bybus ad en ny rute i Hammerum 1 gang i timen. Ruten betjenes af Birkruten, som betyder, at Birk kun vil have 1 afgang i timen. Udvalget har besluttet, at betjeningen af nyt boligområde i Hammerum Øst vil foregå i en prøveperiode på 2 år.

 

Industriområde Vest og MCH:
Ruten til industriområdet samt MCH fastholdes som fremlagt i høringen.

For at kunne tilbyde arrangementskørsel for kunder til/fra MCH i den kollektive trafik, er det lovgivningsmæssigt nødvendigt med en køreplan med fast ruteplan til/fra MCH.

Flexbus vurderes ikke at være et godt alternativ til jobpendlere (industriområdet) eller stoppesteder med en del kunder (Godthåbsvej og MCH).

I det nuværende bybusnet viser tællinger, at området har et lavt passagertal. Dog har stoppestedet ved MCH et stort passagertal. Med den fastlagte rute forventes det, at passagerantallet vil stige over ca. 2 år ud fra følgende punkter:

 

 • Fast køretid = 1 gang i timen, og 2 gange i timen i myldretid.
 • Direkte kørsel til og fra området.
 • På baggrund af projektet TransportNetværk Industri Vest vil det med det nye bybusnet ske en optimering af bussernes køretider i forhold til virksomhederne.
 • Betjeningen af Godthåbsvej i begge retninger.
 • Evt. overskydende køretid, hvis der køres direkte til MCH, er minimal og kan ikke anvendes på andre ruter

 

Ruten kan ikke køre samme rute ud og hjem pga. krydset Godthåbsvej/Messevejen, hvor det kun er muligt at køre højre ind og højre ud.

Der evalueres på behovet for betjening ud fra passagertal efter 2 år.

Aften- og weekendkørsel samt Kikkenborg-området foreslås betjent af flexbus.

 

 

 

Snejbjerg:

Snejbjerg bliver betjent som de øvrige byer (Tjørring, Gjellerup og Lind), hvor der skiftevis køres i hver retning.

 

Gullestrup:

Betjeningen af Gullestrup udvides til tre gange i timen på hverdage i dagtimerne og suppleret med ekstra afgange på søndage.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at det nye bybusnet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt. Kortmateriale med de nye bybusruter sendes til udvalget og vedlægges sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Bilag

 • Nyt bybusnet - samlet kort - 30-5-2018