Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

116. Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Trine Grud Fisker  

Endelig vedtagelse af tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025 for Fasterholt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 9 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Fasterholt udarbejdes på baggrund af nye lokalplaner (nr. 73.B5.1 og 73.E1.3) og ændringer i kommuneplanramme 73.BL1 (pga. ny kommuneplan, som blev vedtaget i juni 2017).

 

Tillæg 9 har været sendt i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 9 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015 - 2025 vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Med lokalplan 73.B5.1 (vedtaget 20. juni 2017) og lokalplan 73.E1.3 (vedtaget 29. august 2017), udlægges et område ved Brandevej til boligformål og et område ved Solsortevej til erhverv.

 

En forudsætning for etablering af det nye boligområde og det nye erhvervsområde er, at områderne er optaget i Herning Kommunes spildevandsplan. Områderne er i dag kun delvist optaget i spildevandsplanen. Med dette tillæg optages de resterende dele af lokalplanområderne i spildevandsplanen (jf. oplandskort, udløbsskema og oplandsskema i tillæggets bilag 1 - 3). Boligområde ved Brandevej optages som opland O03-1.P, og nyt erhvervsområde ved Solsortevej optages som O07-2.P. Desuden tilpasses afgrænsningen af opland O03.P, så den stemmer overens med afgræsningen af kommuneplanramme 73.BL1.

 

I overensstemmelse med retningslinjerne i Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 er det undersøgt, om det er muligt at nedsive regnvandet fra de nye områder lokalt. I boligområde vest for Brandevej og i kommuneplanramme 73.BL1 må der ikke nedsives på grund af nærheden til Fasterholt Vandværk. I det nye erhvervsområde ved Solsortevej har geotekniske undersøgelser vist, at grundvandsstanden er mindre end 3 meter under terræn, hvorfor området som helhed vurderes til at være ikke-nedsivningsegnet.

 

De nye områder optages derfor i spildevandsplanen som separatkloakerede, med afledning af spildevand og regnvand fra befæstede arealer til Herning Vand A/S' kloaksystem. I opland O07-2.P ved Solsortevej er der reserveret plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge et bassin. Dette bassin kan evt. til dels fungere som nedsivningsbassin, da det trods alt forventes at der vil være mulighed for en vis grad af nedsivning i området. Nedsivningsbassinet forventes etableret med overløb til regnvandskloakken.

 

Afledning af spildevand skal ske til Herning Renseanlæg.

 

Regnvand fra tage og befæstede arealer i de berørte oplande ledes til Holtum Å. Miljømålet for Holtum Å er "god økologisk tilstand", hvilket den nuværende tilstand opfylder. Inden udledning til Holtum Å vil alt regnvand fra separatkloakerede oplande blive neddroslet i vådt bassin, som Herning Kommunes Spildevandsplan foreskriver, og afløbsvandføringen neddrosles svarende til naturlig afstrømning. Selvom der indføres to nye oplande i spildevandsplanen bliver udledningen til Holtum Å ikke øget. Dette skyldes, at opland O03.P mindskes. Den samlede udledning til åen falder fra 48,24 l/s til 44,68 l/s.

 

Etablering af de nye lokalplanområder og ændring af kommuneplanramme 73.BL1 forventes derfor ikke at give anledning til øgede vandmængder eller øget forurening af Holtum Å.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 9 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2019 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.