Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

117. Endelig vedtagelse af tillæg 17 for Herning Kommunes spildevandsplan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

Sagsnr.: 06.00.00-P16-1-16 Sagsbehandler: Sisse Redeker  

Endelig vedtagelse af tillæg 17 for Herning Kommunes spildevandsplan for Snejbjerg og den vestlige del af Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Monica Klitgaard Hansen

Sagsresume

Tillæg 17 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 for Snejbjerg og den vestlige del af Herning udarbejdes på baggrund af:

·         Ny lokalplan nr. 14.BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning

·         Kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg

·         Eksisterende lokalplan 51.B15.1Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade

·         Ny kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret

·         Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej

·         Placering af 4 regnvandsbassiner

·         Nedlæggelse af 1 regnvandsbassin

·         Flytning af 1 regnvandsbassin

·         Plan om nedlæggelse af tre uforsinkede afløb

·         Ændring af diverse oplandsgrænser, oplandsnavne og udløbsnumre.

 

Tillægget har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 9.3.2018 - 4.5.2018. Der er ikke indkommet bemærkninger.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg 17 vedtages og offentliggøres.

Sagsfremstilling

Tillæg 17 omfatter både ændringer i Snejbjerg samt den vestlige del af Herning.

 

Snejbjerg

I forbindelse med at Herning Kommunes Kommuneplan 2017-2028 blev vedtaget i juni 2017, blev der udlagt nye kommuneplanrammer i Snejbjerg, ligeledes blev enkelte eksisterende kommuneplanrammer udvidet. En forudsætning er derfor, at Herning Kommunes Spildevandsplan ændres således, at følgende områder medtages i Herning Kommunes Spildevandsplan 2015-2025.

 

Kommuneplanramme 51.B16 og kommende lokalplan nr. 51.B16.3 (opland T10.P)

Med den kommende lokalplan nr. 51.B16.3 Boligområde ved Gødstrupvej i Snejbjerg bliver det muligt at etablere nye boliger i et område ved Gødstrupvej. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg og overfladevandet vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan etablere et regnvandsbassin i området.

 

Eksisterende lokalplan 51.B15.1 Boligområde nord for Snejbjerg Hovedgade (opland T06-2.P)
Lokalplanen blev endeligt vedtaget i 2004, men området er aldrig blevet spildevandsplanlagt. Spildevandsplanen opdateres derfor med et nyt planopland (T06-2.P). Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk. Overfladevandet vil blive renset og forsinket i eksisterende bassin inden udløb.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B16 (opland T09-1.P)
Den eksisterende kommuneplanramme 51.B16 ved Langvadbjergvej er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.E3 (opland T08-1.P og T08-2.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.E3 ved Kæret i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Området deles i to oplande, da det forventes, at der vil blive forskellige befæstelsesgrader. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Biløb til Tyvkær Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Udvidelse af kommuneplanramme 51.B9 (opland T17.P)

Den eksisterende kommuneplanramme 51.B9 ved Ørskovvej i Snejbjerg er blevet udvidet. Området ligger iht. vejledende nedsivningskort i spildevandsplanen i et område, hvor det ikke vurderes sandsynligt, at overfladevand kan nedsive. Derfor udlægges området til separatkloak. Afledning af spildevand vil ske til Herning Renseanlæg, og overfladevand vil blive udledt til Fonvad Bæk efter forsinkelse og rensning i regnvandsbassin. Der reserveres plads til, at Herning Vand A/S kan anlægge regnvandsbassin i området.

 

Flytning af bassin og ændring af udløbsnummer
Bassin T09RRB1 ved Langvad Enge med udløb til Tyvkær Bæk skal flyttes. Dette skyldes, at der ikke er plads nok til, at det eksisterende bassin kan udvides og dermed modtage den planlagte mængde af overfladevand. Da der er etableret en ny cykelsti og da der måske skal være en tilkørselsvej til den nordlige del af området, og en del af den omkringliggende natur er §3 beskyttet, er det ikke muligt at udvide bassinet. Bassinet flyttes derfor til den østlige side af Tyvkær Bæk. Bassinet vil herefter blive væsentligt større og modtage overfladevand fra flere oplande både fra Snejbjerg og fra Herning. Recipienten ændres ikke. Det eksisterende bassin tages ud af drift og vil efterfølgende henligge som naturområde.

 

I tillæg 17 er der endvidere mange små rettelser til spildevandsplanen ex. ændring af oplandsgrænser, oplandsnumre og udløbsnumre. Ligeledes planlægges det, at 3 uforsinkede udløb på sigt nedlægges og overfladevandet fra de 3 oplande ledes til rensning og forsinkelse i et nyt bassin.

 

Oversigt over nye oplande i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for Snejbjerg kan ses i skitse herunder:

 

 

Vestlig del af Herning

 

Ny lokalplan 14.BL2.1

Med den nye lokalplan nr. 14. BL2.1 Blandet bolig og erhverv ved Teglparken i Herning bliver området omdannet fra campingplads til et boligområde (østlig del af området) og et erhvervsområde (vestlig del af området). I den nordlige del er der mulighed for at etablere p-pladser. Parkeringspladsen udlægges som nyt opland A27-13.P i spildevandsplanen. Den tidligere campingplads er delvist udlagt i kommunens spildevandsplan, dog med meget lav befæstelsesgrad. En del af området er i dag fejlagtigt angivet som værende separatkloakeret. Med dette tillæg ændres spildevandsplanen således, at hele lokalplanområdet udlægges med plan om separatkloak, med højere befæstelsesgrader og nye planoplande. Overfladevand vil fremover blive udledt til Tyvkær Bæk via regnvandsbassin.

 

I tillæg 17 er der mange små ændringer til spildevandsplanen for den vestlige del af Herning, ex. oplande som deles i flere nye oplande, oplande som ændrer udløbssted samt områdeafgrænsninger der ændres.

 

Oversigt over ændringerne i tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 for den vestlige del af Herning ses i skitser herunder:

 

Signaturforklaring til spildevandsplanen:

 

 

 Nuværende spildevandsplan:

     

 

Ny spildevandsplan (dette tillæg):

    

               

Recipienter

Overfladevand fra Snejbjerg og den vestlige del af Herning vil blive udledt til tre forskellige recipienter; Biløb til Tyvkær Bæk, Tyvkær Bæk og Fonvad Bæk.


Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk

Hverken Biløb til Tyvkær Bæk eller Tyvkær Bæk er målsat. Der er ingen planer om indsatser i vandløbene. Den generelle tilstand af vandløbene er ukendt, da tidligere undersøgelser er for gamle til at basere en vurdering af tilstand på i dag. Vandløbene bærer i dag præg af at være påvirkede af overfladevand og spildevand.

Mange af ændringerne i dette tillæg, herunder etablering af bassiner i nye planlagte områder, etablering af regnvandsbassiner i forbindelse med nedlægning af uforsinkede udløb samt etablering af nye bassiner i stedet for dårligt fungerende bassiner betyder, at de eksisterende udledninger forbedres væsentligt, hvilket alt andet lige bør højne tilstanden i Biløb til Tyvkær Bæk og Tyvkær Bæk i en vis grad.

 

Ligeledes forventes det ikke, at de øgede udledninger i forhold til nye byggemodningsområder vil give anledning til øget hydraulisk belastning eller væsentlig øget næringsstofbelastning af recipienterne. Dette skyldes, at der bliver etableret regnvandsbassiner til forsinkelse og rensning af den øgede mængde af overfladevand. På baggrund af ovenstående vurderes det at den ekstra tilledning af vand til vandløbssystemet er acceptabel.

 

Fonvad Bæk

Fonvad Bæk leder nedstrøms ud i Skibbild Sønderbæk, som er en del af Storå systemet. Miljømål for Fonvad Bæk er ”god økologisk tilstand”. Vandløbets aktuelle tilstand er samlet en ”dårlig økologisk tilstand”, hvilket betyder, at der ikke er målopfyldelse i dag. Der er ingen aktuelle planer om indsatser for Fonvad Bæk.

Det forventes ikke at merudledningen vil være til hindre for en fremtidig målopfyldelse i bækken og den kommende tilledning af regnvand til Fonvad Bæk vurderes at være acceptabel.

 

Specifikke vilkår vedr. placering og udledning, herunder indretning, eftersyn og vedligehold af regnvandsbassinerne vil blive fastlagt i de konkrete tilladelser, der skal meddeles, når planerne i dette tillæg, skal implementeres.  

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 17 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2019 endeligt vedtages.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.