Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

113. Forslag til ny strategi for klimatilpasning

Sagsnr.: 06.02.11-K08-4-17 Sagsbehandler: Søren Brandt  

Forslag til ny strategi for klimatilpasning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 X

 X

 X

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø, Marius Reese

Sagsresume

Den første klimatilpasningsstrategi i Herning Kommune dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som havde til formål at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i og omkostninger ved oversvømmelser i byområder.

 

Den nye strategi for klimatilpasning, vil fremadrettet være udgangspunkt for fortsat at tænke udfordringen med klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige planlægning og byudvikling samt i natur- og landområder i kommunen.

 

Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes, samt sendes til orientering i Byplanudvalget

Sagsfremstilling

I 2013 udarbejdede Herning Kommune og Herning Vand A/S den første klimatilpasningsstrategi, som dannede grundlag for den første klimatilpasningsplan, som blev vedtaget i 2014, som et tillæg til kommuneplanen. Hovedformålet med planen var at lave en kortlægning af risikoen for oversvømmelser i kommunen og skabe et overblik over og prioritere indsatsen. Planen udpegede 17 oplande, hvor der både var størst risiko for oversvømmelse, og hvor der ville være de største omkostninger ved en oversvømmelse. I tiden efter klimatilpasningsplanen er klimaløsninger påbegyndt indarbejdet i både lokalplaner og ved nye kommunale byggeprojekter som f.eks. Tjørring Skole og Fuglsangsø Centret.

 

Grønne tage og vejbede på Fuglsangsø Centret

 

Desuden er der i samarbejde med Herning Vand A/S etableret en række såkaldte KLIT-projekter (KLImaTilpasning). Formålet med disse var at minimere risikoen for oversvømmelser langs Herningsholm Å. Eksempelvis er KLIT 1 et bassin som ligger i Birk. Et andet eksempel er KLIT 3, klimasøen i Lillelund Engpark og KLIT 5, hvor der er undersøgt muligheden for at minimere afledningen af vand til Herningsholm Å. Der er igangsat et arbejde med helhedsplan for vandhåndtering i Herningsholm Å.

 

Den nye strategi for klimatilpasning

Med opmærksomhed på, hvor indsatser til klimatilpasning giver mest værdi, lægger den nye strategi grundstenen og viser vejen både i forhold til kommunens fremtidige planlægning i byer og landområder, og i forhold til de eksisterende byer og landområder.

 

Strategien sætter fokus på muligheder og udfordringer ved klimaforandringer. Den sætter samtidig en retning for, hvordan udfordringerne bliver vendt til nye muligheder og forebyggelse mod oversvømmelser.

 

Strategien tager udgangspunkt i tre overordnede temaer:

  • Regnvand på landet og i vandløb
  • Regnvand i byen
  • Grundvandet stiger 

 

Der foreslås anvendt 5 virkemidler til opfyldelse af strategiens mål:

  • Klimatilpasset planlægning
  • Regnvand og spildevand hver for sig
  • Håndtering af skybrudsregn
  • Lokal afledning af regnvand (LAR)
  • Klimatilpasning og grundvand

 

Efter vedtagelse af strategien skal der udarbejdes en handlingsplan for de forskellige indsatser, som f.eks. helhedsplanen for Herningsholm Å jf. pkt. 92 på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 30. april 2018.

 

Forslaget til ny strategi for klimatilpasning sendes til orientering i Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forslaget til ny strategi for klimatilpasning godkendes

 

at forslaget til ny strategi sendes til orientering i Byplanudvalget.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Strategi for klimatilpasning - 31-05-2018