Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

114. Renovering af stier i Knudmosen

Sagsnr.: 04.00.00-P00-1-17 Sagsbehandler: Lise Kjær Poulsen  

Renovering af stier i Knudmosen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Øget bosætning, stigende grundvandsstand og det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, kræver løbende vedligeholdelse af det omfattende stisystem i det 275 ha store og bynære naturområde. Der er behov for en større og gennemgribende indsats på flere stiforløb, hvis de skal være farbare det meste af året.

 

Forvaltningen lægger i samme forbindelse op til en niveauinddeling af stierne i 3 niveauer. På den måde kan indsatsen prioriteres, og samtidig kan det tydeliggøres overfor brugerne, hvilken standard man kan forventes på de enkelte stier. De planlagte renoveringer af udvalgte delstrækninger søges udført i 2018 og 2019.

 

Forvaltningen anbefaler, at niveaudelingen af stierne godkendes som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse.

Sagsfremstilling

Det 275 ha store bynære naturområde Knudmosen er et oplagt sted at gå, cykle eller løbe sig en tur. Et omfattende stisystem på sammenlagt 23 km afmærkede stier giver rig mulighed for at færdes i mosen. Det faktum, at Knudmosen er en afgravet højmose, og dermed i sagens natur må forventes at være våd mange steder, giver store udfordringer i at holde stierne tørre og farbare. Gennem de seneste 10-15 år har der desuden været en tendens til stigende grundvandsstand i mosen, hvilket giver flere våde partier på stierne. Især i den vestligste del af Knudmosen er det vanskeligt at holde stierne farbare uden brug af gummistøvler. Længere perioder med megen nedbør forværrer situationen yderligere.

 

De vanskelige forhold i mosen kombineret med øget bosætning i kvartererne omkring Knudmosen, og en generel højere forventning til fremkommeligheden i naturområder i almindelighed, har medført en markant stigning i henvendelser fra borgere om stiernes tilstand. Endvidere er det ikke muligt at vedligeholde alle Knudmosens stier, som tørre og farbare stier året rundet, indenfor den nuværende driftsramme.

 

 

 

 

 

 

 

For at klargøre, hvor prioriteringen af vedligeholdelsen skal være, og for samtidig at tydeliggøre overfor brugerne, hvilken standard de kan forvente på de enkelte stier, anbefaler forvaltningen, at stierne i Knudmosen niveauinddeles i 3 niveauer fra A-C: 

 

A-stier

Det højeste niveau, danner et centralt stinet i kernen af Knudmosen, hvor man kan færdes i almindeligt fodtøj året rundt. A-stierne er garanteret handicapvenlige, som de eneste.

B-stier

Danner sløjfer udenpå det centrale stinet af A-stier, for at supplere eller forlænge en tur i den centrale del af mosen. B-stierne prioriteres næsthøjest, og kan forventes at være så godt som tørre det meste af året, mens der må påregnes brug af gummistøvler eller lignende i særligt våde perioder.

C-stier

Er typisk trampespor gennem indhegninger i mosen, og skal ses som et yderligere tilbud om at opleve Knudmosen væk fra hovedstierne. På C-stierne må gummistøvler påregnes store dele af året.

 

De blå stier er ridestier, som primært benyttes af Herning Rideklub.

 

Niveauinddelingen af de enkelte stiforløb fremgår også af vedlagte bilag: Forvaltningsplan

for stier i Knudmosen.

 

Niveaudelingen kan på sigt danne grundlag for en differentieret information og skiltning af stierne. På den måde vil den enkelte bruger kunne være forberedt på, hvilken standard, der kan forventes på den valgte rute. Det er forvaltningens forventning, at denne løsning kan bidrage til en øget brugertilfredshed.

 

På grund af, at Knudmosen er en afgravet højmose, hvor der under sidste krig blev gravet mange tørv, synker jorden sammen over tid. Det tilførte grusmateriale, som bærelag på stierne, synker tilsvarende, da mosen hele tiden er i bevægelse. Det må alene ud fra det grundlag påregnes, at der er brug for en vedholdende indsats, hvis stierne skal holdes i de ønskede niveauer.

 

Større tiltag i form af mere solide og langtidsholdbare løsninger, samt finansieringen heraf, kan ikke afholdes indenfor den afsatte budgetramme.

Økonomi

Den forestående renovering i 2018-2019 afholdes indenfor den ordinære driftsramme på serviceområde 04, Grønne områder. Forvaltningen anslår at udgifterne til renovering i 2018-19 vil udgøre ca. 400.000 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at niveauinddelingen af stierne i de tre niveauer A, B og C godkendes, som udgangspunkt for den løbende vedligeholdelse.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Forvaltningsplan for stier i Knudmosen