Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

119. Budget 2019

Sagsnr.: 00.30.10-P19-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budget 2019

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsætter forslag til budget 2019-2022 for Teknik og Miljø området.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremsender jf. budgetproceduren for 2019 forslag til budget 2019-2022 for Teknik og Miljø området, serviceområde 01, Byggemodning, 03 Kommunale ejendomme, 04 Grønne områder, 05 Miljøforanstaltninger, 07 Renovation, 08 Drift samt 09 Trafik.

 

Budgettet indeholder nettodriftsrammer, ændringsskemaer, driftsbemærkninger, takstoversigter, perspektivnotater samt budgetmål. Perspektivnotater samt budgetmål for 2019 er godkendt i Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2018.

 

Driftsbudgettet er udarbejdet indenfor det af Økonomi- og Erhvervsudvalgets vedtagne nettodriftsrammer.

Under serviceområde 07 Renovation er rammerne ændret for budget 2019-2022, så de svarer til de faktiske forhold. De væsentligste ændringer vedrører blandt andet, at tilbagebetaling fra AFLD ophører i 2020. Budgettet nedskrives i 2021 og 2022 med 4,5 mio. kr. i indtægt. Herudover forventes der fra 2020 og frem større udgifter til kørsel med dagrenovation.

 

Udfordringer i budget 2019-2022.

 

På Teknik og Miljø området forventes udfordringer på følgende områder.

 

SO 01 Byggemodning - Stigende ejendomsskatter.

SO 05 Miljøforanstaltninger - Rottebekæmpelse

SO 09 Trafik - Vejafvandingsbidrag   

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at budgetforslaget godkendes og indgår i det samlede budgetforslag, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget den 11. juni 2018 og Byrådet den 19. juni 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Budgetbemærkninger 2019
  • Ændringsskemaer budget 2019
  • Takstoversigt budget 2019