Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

118. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, Teknik og Miljø

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-2-18 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018, Teknik og Miljø

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen har foretaget budgetopfølgning på det forventede regnskab for 2018.

Opfølgningen bygger på forbruget pr. 31. marts 2018, hvor overførslerne fra 2017 endnu ikke er indarbejdet.

 

Opfølgningen viser, at Teknik og Miljø området samlet set forventer et mindreforbrug på driftsbudgettet på 0,439 mio. kr. ekskl. overførte midler fra 2017. Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på 4,140 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt et forventet merforbrug under vintertjenesten på 3,2 mio. kr. samt et forventet merforbrug vedr. rottebekæmpelse på 0,7 mio. kr.

 

Efter indregning af de negative overførte midler fra 2017 udviser driftsbudgettet ekskl. det takstfinansierede område et forventet merforbrug på 11,889 mio. kr. De væsentligste negative oveførsler fra 2017 vedrører 0,9 mio. kr. vedr. rottebekæmpelse, 5,3 mio. kr. vedr. vejafvandingsbidrag, samt 2,1 mio. kr. vedr. vejbelysningen.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr.

 

Under anlæg forventes samlet set et merforbrug på 19,729 mio. kr. ekskl. overførte midler fra 2017. Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på 28,057 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 udviser anlæg ekskl. det takstfinansierede område et forventet mindreforbrug på 24,550 mio. kr. Heraf vedrører 26,518 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug ekskl. overførte midler fra 2017 på 8,328 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 forventes et netto mindreforbrug på 11,336 mio. kr.

 

Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018 tages til efterretning. 

 

 

 

Sagsfremstilling

Opfølgningen er opdelt i tre hovedområder: Drift, anlæg og budgetomplaceringer.

 

Drift

Det forventede driftsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et mindreforbrug på 0,439 mio. kr. Efter indregning af de negative overførte midler fra 2017 forventes et merforbrug på 7,310 mio. kr.

Ekskl. det takstfinansierede område forventes et merforbrug på den samlede drift på 11,889 mio. kr.

 

På det takstfinansierede område forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr.

 

De væsentligste afvigelser skyldes følgende:

 

Serviceområde 01 Byggemodning

På området forventes et merforbrug på 0,369 mio. kr., som primært skyldes øgede ejendomsskatter på grund af tilførsel fra andre områder samt nye lokalplaner, som udlægger øgede byggeretter blandt andet i Holing og MCH. Ejendomsskatten, vedrørende flere ejendomme, er påklaget, og man forventer en reduktion. Det er uvis, hvornår disse sager er færdigbehandlet.

 

Serviceområde 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et mindreforbrug på 0,601 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet mindreforbrug på de takstfinansierede områder.

Efter indregning af overførte midler fra 2017, forventes et mindreforbrug på 0,548 mio. kr.

 

 

 

 

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

På området forventes et merforbrug på 0,830 mio. kr. Efter indregning af overførte midler fra 2017 forventes et merforbrug på 1,664 mio. kr.

Afvigelsen skyldes, at en ny rottebekendtgørelse af 17/12-2017 foreskriver: A) at kommunen fra 3. kvartal 2018 og fremadrettet, også skal stå til rådighed for akutanmeldelser i weekender og på helligdage (§ 7 stk.2), og B) at kommunen fra oktober 2018 og fremadrettet, hver oktober til februar skal besøge tilsynspligtige ejendomme (liste efter kriterier stillet af styrelsen), og udføre en grundig ejendomsgennemgang på disse (§ 8). Da dette skal foregå i højsæsonen for rotteanmeldelser, vil det kræve ekstra resurser.

  

Serviceområde 07 Renovation

På området forventes et netto mindreforbrug på 4,579 mio. kr., som fremkommer således:

4,5 mio. kr. merindtægt pga. tilbagebetaling fra AFLD.

4,3 mio. kr. i merindtægt ved salg af papir fra husstandsindsamling, salg af materialer fra genbrugspladserne, merindtægt fra omlastestationen pga. prisforhøjelse på 200 kr./ton, samt merindtægt fra erhverv på genbrugspladserne.

1,8 mio. kr. i mindreindtægt på renovationsgebyr fra private samt fjernelse af administrationsgebyr til erhverv.

11 mio. kr. i merudgift til behandling af affald ved Energnist, kørsel af dagrenovation, behandling og transport af affald fra genbrugspladserne.

8,5 mio. kr. i mindreudgift til forsøgsordninger, kampagner m.m. og afskrivninger/initiativer fra affaldsplanen.

 

Serviceområde 08 Drift

På området forventes en merindtægt på 0,165 kr..

 

Serviceområde 09 Trafik

På området forventes et merforbrug på 3,377 mio. kr., som hovedsageligt vedrører et forventet merforbrug på vintertjenesten på 3,2 mio. kr. samt vejvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på belægninger på 1,6 mio. kr. og busdriften på 2,2 mio. kr. Efter indregning af et overført merforbrug fra 2017, hvoraf vejafvandingsbidraget udgør 5,3 mio. kr. og vejbelysning 2,1 mio. kr., forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. 

 

Anlæg

 

Det forventede anlægsregnskab for 2018 sammenholdt med det korrigerede budget fremgår af nedenstående skema.

 

 

Som det fremgår af ovenstående skema, forventes samlet set et merforbrug på 19,729 mio. kr. Efter indregning af de overførte midler fra 2017 forventes et mindreforbrug på 35,886 mio. kr.

Ekskl. det takstfinansierede område forventes et mindreforbrug på anlæg på 24,550 mio. kr. Heraf vedrører 26,518 mio. kr. serviceområde 01 Byggemodning.

 

Det takstfinansierede område udviser et forventet netto mindreforbrug på 8,328 mio. kr. Efter indregning af overførsler fra 2017 forventes et mindreforbrug på 11,336 mio. kr.

 

Af væsentlige afvigelser kan nævnes, at udskiftning af affaldsbeholdere under serviceområde 07 Renovation er udskudt til 2019.

Afvigelsen til serviceområde 01 Byggemodning belyses nedenfor.

 

 

På jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 62,844 mio. kr. i 2018, svarende til vedtaget budget og forventet overført merindtægt fra 2017 på 12,676 mio. kr.

 

Forventet regnskab 2018 for byggemodningsudgifter (ØKE + TMU) udgør i alt 92,267 mio. kr. svarende til korrigeret budget på 75,114 mio. kr. samt 17,153 mio. kr. af forventede overførte mindreudgifter fra 2017 til 2018.

Byrådet har den 6. maj 2014 og den 14. august 2014 besluttet, at byggemodningsprojekter for 6 mio. kr. afventer igangsættelse, og rådighedsbeløb til udgifter hertil er derfor ikke frigivet. Beløbet er afsat til færdiggørelsesarbejder, som forventes igangsat i 2018-20. Herudover er der reserveret rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, samt større anlægsprojekter, som afventer grundsalg. Der forventes således i alt overført mindreudgifter på 26,518 mio. kr. fra 2018 til 2019.

 

 

Korrigerende handlinger

 

Serviceområde 01 Byggemodning

Afventer resultat af påklagede sager vedr. ejendomsskat.

  

Serviceområde 05 Miljøforanstaltninger

Til imødegåelse af det forventede merforbrug på området for skadedyrsbekæmpelse, grundet ny rottebekendtgørelse, vil der blive fremsendt ny sag om serviceniveauet på området til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

  

Serviceområde 09 Trafik

Jf. Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 4. december 2018 pkt. 228 blev det besluttet, at vejafvandingsbidraget vedrørende offentlig byggemodning søges optaget på investeringsoversigten under afledt drift. Herudover besluttede udvalget, at det forventede underskud afvikles over 11 år fra 2018 og frem med 1 mio. kr. om året, ved besparelser indenfor den samlede ramme på Serviceområde 09 Trafik. Der er imidlertid afviklet 1,3 mio. kr. i 2017, hvorfor den forventede afviklingsperiode nu er reduceret til ca. 9 år.

Det overførte merforbrug fra 2017 vedr. vejbelysning forventes afviklet i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt med Eniig.

 

  

Budgetomplaceringer

 

Med henblik på at tilpasse budgettet til de faktiske forhold er der behov for følgende budgetomplaceringer/tillægsbevillinger:

 

Serviceområde

01 Byggemodning

 

På anlægsområdet, under serviceområde 01 Byggemodning, er der behov for omplacering mellem stednumrene i henhold til vedlagte økonomiskema.

 

Serviceområde

04 Grønne områder

 

Under anlægsprojekt oprensning af Kibæk Møllegårdssø, serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020091 er der et mindreforbrug på 31.000 kr. Jf. Byrådets møde den 29/8-17 pkt. 196 skal evt. mindreforbrug efter oprensning af søen overføres  til 2018 og indgå i prioriteringen af øvrige parkopgaver i 2018/2019. Mindreforbruget på 31.000 kr. er i overførselssagen, Byrådets møde den 17/4-18 pkt. 73, overført til 2018 til stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder. Beløbet ønskes anvendt til plantning af træer langs Dronningens Boulevard i Herning.

 

Serviceområde 04

Grønne områder

Forhøjelse af anlægsbudget under serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af naturgenopretningsprojekter ved Vorgod Å og Fjederholt Å.

Til belysning af hvorvidt der er årsagssammenhæng mellem de gennemførte naturgenopretningsprojekter i henholdsvis Fjederholt Å og Vorgod Å, og klager fra lodsejere over forhøjet vandstand ved vandløbene indenfor projektområdet, er der indhentet tilbud. Tilbuddet ligger 26.000 kr. over bevilget budget på 400.000 kr., hvoraf Naturstyrelsen giver et tilskud på 200.000 kr., Byrådets møde 6/3-18 pkt. 50. Naturstyrelsen har tilkendegivet at dække halvdelen af de 26.000 kr.  

 

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der på serviceområde 01 Byggemodning foretages omplaceringer af budgetbeløb i 2018 i henhold til vedhæftede økonomiskema, således at budgettet svarer til de faktiske forhold

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 31.000 kr. i 2018 til Serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020088 Parker og bynære grønne områder i 2018

 

at anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 31.000 i 2018 på serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 020093 Parker og bynære grønne områder

 

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 26.000 kr. i 2018 til serviceområde 04 Grønne områder, stednr. 071080 Undersøgelse af projekter i Fjederholt Å og Vorgod Å

 

at der til indtægten fra Naturstyrelsen meddeles anlægsindtægtsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 13.000 kr. i 2018 på samme stednr.

 

at den resterende udgift på 13.000 kr. finansieres af serviceområde 04 Grønne områder, drift, Vandløbsvæsen, Planlægning og undersøgelser

 

at budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles i Økonomi- og Erhvervsudvaget den 11. juni 2018 og i Byrådet den 19. juni 2018.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Økonomiskema - omplacering 2018-2021 byggemodning
  • Økonomirapport DRIFT
  • Økonomirapport anlæg