Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 28. maj 2018
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

112. Evaluering af forsøg med døgnåbne genbrugspladser i Ørnhøj og Sørvad

Sagsnr.: 07.04.20-G01-1-16 Sagsbehandler: Bjarne Kallesø  

Evaluering af forsøg med døgnåbne genbrugspladser i Ørnhøj og Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Klaus Langborg Jensen, Karen Marie Frost

Sagsresume

Forsøget med ubemandede døgnåbne genbrugspladser i Sørvad og Ørnhøj har kørt siden maj 2017. Trods løbende justeringer er det ikke lykkes at opnå en tilstrækkelig sortering og renholdelse af pladserne. Derfor foreslås pladserne igen at køre bemandet med de oprindelige affaldsfraktioner og åbningstider.

Sagsfremstilling

Genbrugspladserne i Sørvad og Ørnhøj har som forsøg i et år kørt som ubemandede døgnåbne pladser. Der har i hele forsøgsperioden været udfordringerne med forkert sortering, samt at affald smides på jorden mellem eller ved siden af containerne. Der har løbende været dialog med borgerforeningerne, hvor der bl.a. er samarbejdet om information til borgerne.

 

I et forsøg på at rette op på den dårlige sortering, blev følgende tre affaldsfraktioner fjernet fra de to genbrugspladser i december 2017:

 

  • Plastfraktionen er fjernet og kan i stedet afleveres som brændbart
  • Byggeaffald er fjernet, da der jævnligt afleveres asbestplader og andet farligt affald i denne fraktion
  • Deponi er fjernet, da fraktionen er dårligt sorteret. En stor del af det affald, der blev afleveret i deponi skal sorteres i de andre containere.

 

Fjernelsen af ovenstående fraktioner har desværre ikke forbedret sorteringen og oprydningen. Der bliver stadig afleveret en del byggeaffald på pladserne, som smides på jorden. Og der er stadig mange fejlsorteringer i de øvrige containere.

 

Der bruges mange medarbejderressourcer på oprydning på de to pladser, og størstedelen af det afleverede affald sendes til forbrænding i stedet for til genanvendelse pga. forkert sortering.

 

Forsøget viser, at det ikke har været muligt at sikre en tilstrækkelig sortering og renholdelse af pladserne, i den periode de har kørt ubemandet.

 

Vinding Borgerforening (Sørvad) har den 14. januar 2018 oplyst forvaltningen, at de ikke finder det muligt at påtage rollen med opsyn, oprydning og retledning af borgerne på pladsen. Tilsvarende har Ørnhøj Borgerforening den 5. juni 2017 skrevet til forvaltningen, at de ikke kan blive ved med at rydde op.

 

Jf. miljøgodkendelserne for genbrugspladserne skal følgende standardvilkår overholdes: ”Der skal i pladsens åbningstid altid være mindst en person til stede til at foretage modtagekontrol og vejlede borgerne til korrekt aflevering.”

 

Der kan ansøges om dispensation for dette vilkår, men Miljøtilsynet forventes ikke at kunne imødekomme en sådan dispensation, pga. de mange fejlsorteringer/-aflevering og den manglende renholdelse af pladsen. Affaldet skal altid placeres i de dertil indrettede containere.

 

Det vurderes derfor ikke muligt fortsat at køre med de to ubemandede genbrugspladser.

 

Forsøget er aftalt til at køre til maj 2018. Forvaltningen foreslår, at forsøget stoppes snarest muligt, og at pladsen fortsætter som en bemandet plads med de tidligere åbningstider og affaldsfraktioner, således der igen åbnes for aflevering af byggeaffald og deponi på genbrugspladserne

 

Før forsøget var der følgende åbningstider på pladserne: 

Sørvad: Onsdage kl. 12-14, lørdage kl. 13-15

Ørnhøj:  Onsdage kl. 15-17, lørdage kl. 10-12

 

Åbningstiderne ligger forskudt, så den samme medarbejder kan passe begge pladser.

Økonomi

Ændringen tilbage til de oprindelige åbningstider forventes at være udgiftsneutral, da et tilsvarende antal arbejdstimer under forsøget blev anvendt til oprydning og renholdelse af pladserne.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at forsøget med ubemandede døgnåbne genbrugspladser stoppes

 

at genbrugspladserne i Ørnhøj og Sørvad bemandes og kører videre med de tidligere affaldsfraktioner og åbningstider.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.