Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. FN verdensmål 13 - Klimaindsats, forslag til initiativer

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

FN verdensmål 13 - Klimaindsats, forslag til initiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 10. august 2020, pkt. 142 forslag til initiativer i forhold til verdensmål 13, samt ønsker og fokus på 3. kvartalsmøde.


Udvalget ønsker at indhold på 3. kvartalsmøde fortsat er klimamål 13 og en videre drøftelse af de foreslåede tiltag i inspirationsoplægget fra den 10. august 2020.


På 3. kvartalsmøde fremlægges et oplæg, som beskriver de konkrete initiativer, som udvalget ønsker at arbejde videre med: Skovrejsning, energirenovering i kommunale bygninger, herunder udfasning af gas/oliefyr, cykelstier, klimavenlig asfalt og permeabel asfalt.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer, samt ønsker til fokus på 4. kvartalsmøde.

Sagsfremstilling

FN´s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Der er gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, energirenovering etc.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne, at Herning Kommune kommer med i første ansøgningsrunde til klimapartnerskab DK2020, der er afsat 2 mio. kr. til bynær skovrejsning og 18 mio. kr. til udskiftning til LED i gadebelysning og til nye signalanlæg mv.


Forvaltningen fremlægger oplæg på mødet, der går i dybden med de konkrete emner:

 • Skovrejsning (statslig tilskudspulje)
 • Energirenovering i kommunale bygninger, herunder udfasning af gas/oliefyr
 • Flere cykelstier, f.eks. hvor der ikke længere er busruter (statslig tilskudspulje)
 • Klimavenlig asfalt på større veje og permeabel asfalt i nye udstykningsområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at oplægget tages til orientering


at udvalget drøfter igangsættelse af mulige initiativer i forhold til verdensmål nr. 13, klimaindsats


at udvalget drøfter fokus og indhold til 4. kvartalsmøde.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Oplægget taget til orientering.


Udvalgets bemærkninger til de fremlagte indsatsområder indarbejdes i de konkrete forslag til udvalget videre behandling.


Fokus og indhold til 4. kvartalsmøde er Grøn kollektiv trafik.

 

192. Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til signalreguleret kryds ved Holing

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Pia Colstrup

Sagsresume

Der anmodes om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. afsat til anlæggelse af et signalreguleret kryds på Gullestrupvej ved Holing syd for rundkørslen ved Vesterholmvej.


Forvaltningen anbefaler, at rådighedsbeløbet frigives.

Sagsfremstilling

I investeringsoversigten for 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. på Serviceområde 09 Trafik til etablering af et signalreguleret kryds i forbindelse med forlægningen af Brændgårdvej.


Med henblik på at sikre en god og effektiv trafikafvikling i området omkring Sportscenter Herning i Holing, er der udarbejdet et projekt for en sydlig forlægning af Brændgårdvejs tilslutning til Gullestrupvej, som vist på nedenstående tegning.Det nye kryds på Gullestrupvej udformes med svingbaner og signalanlæg for dermed at opnå en effektiv og sikker trafikafvikling, hvor fremkommeligheden for bybusserne også er prioriteret.

Den nordligste del af nuværende Brændgårdvej fjernes.


Der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs Gullestrupvej og enkeltrettede cykelstier langs Brændgårdvej, således at der skabes en sikker stiforbindelse mellem Lillelund Engpark og Holing-området.

Økonomi

Anlægsudgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på Serviceområde 09 Trafik, stednr. 223035 ''Holing lyskryds''.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2020 til Serviceområdet 09 Trafik, stednr. 223035 "Holing lyskryds"


at anlægsudgiftsbevillingen finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2020 på samme stednr.


Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

193. Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 05.01.02-P20-1-17 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af jord til vejformål, Park Allé/ Pugdalvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen

Sagsresume

I forbindelse med etablering af signalanlægget på Park Allé/Pugdalvej har der været behov for at erhverve et mindre areal på tre ud af fire hjørner i krydset.


Punktet er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2020, pkt. 192, med beslutning om at igangsætte indhentning af frivillige aftaler.


Forvaltningen anbefaler, at jordkøbet godkendes.

Sagsfremstilling

Alle lodsejere har indgået en frivillig aftale om afståelse af jord til vejformål. Dokumentation er vedlagt som bilag. Jordprisen er aftalt til 55 kr. pr. m2 og Herning Kommune afholder alle udgifter forbundet med sagen, herunder landinspektør, skøde og tinglysningsafgift.

Økonomi

Udgiften til jordkøb bliver sammenlagt på 1.760 kr. og afholdes af anlægsbevillingen til Pugdalsvejs forlængelse.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at jordkøbet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

194. Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

Sagsnr.: 05.01.12-P27-1-14 Sagsbehandler: Martin Lystbech Nørgaard Frandsen  

Køb af gadelysanlæg i Sdr. Felding

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Tommy Jonassen, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Sdr. Felding Gadelys tilbyder et salg af gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr.


Forvaltningen anbefaler, at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding.

Sagsfremstilling

Sdr. Felding Gadelys har tilkendegivet et ønske om at sælge gadelysanlægget i Sdr. Felding til Herning Kommune for 65.000 kr. Et køb er tidligere behandlet på byrådsmøder den 15. november 2016, pkt. 305 og den 7. marts 2017, pkt. 71.


Gadelysanlægget omfatter ca. 650 lampesteder, som generelt er i rimelig stand.


Såfremt Herning Kommune overtager gadelyset, vil anlægget komme til at indgå i drifts- og renoveringsaftalen med Verdo, som omfatter ca. 23.000 enheder, og dermed vil gadelysanlægget i Sdr. Felding på sigt få samme serviceniveau, som det øvrige gadelys i Herning Kommune.


Overdragelsen forventes at være gældende fra 1. januar 2021.

Økonomi

Udgiften til købet kan afholdes inden for det nuværende budget til drift af gadelys. Overdragelsen af gadelysanlægget forventes at give en mindre driftsbesparelse på grund af stordriftsfordel.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune køber gadelysanlægget i Sdr. Felding for 65.000 kr.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

195. Flytning af jord fra udsigtspunktet ved Holing Sø til fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter

Sagsnr.: 13.06.00-P05-10-17 Sagsbehandler: Karin Skov-Aggerholm  

Flytning af jord fra udsigtspunktet ved Holing Sø til fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jannie Pedersen, Tommy Jonassen

Sagsresume

Udsigtspunktet ved Holing Sø skal flyttes i 2021 for at give mulighed for fremtidig udvikling ved søen.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om jorden kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter.

Sagsfremstilling

I takt med byudviklingen i Holingområdet ved Tjørring er der behov for at fjerne udsigtspunktet nordøst for Holing Sø. Udsigtspunktet var oprindelig ment som en midlertidig installation dels for at udsætte udgiften til bortkørsel af jorden og dels for at skabe interesse for området ved et markant landskabeligt element. Da udsigtspunktet ligger tæt på den sidste boligvej på Rønnebakken, som skal udbydes til salg, er det nødvendigt at flytte jorden væk fra området.


Der er en væsentlig miljømæssig og økonomisk gevinst ved at overskudsjord anvendes som en ressource til bl.a. fritidslandskaber i nærområdet. I den fremtidige udgravning af Holing Sø skal der findes plads til ca. 600.000 m3 overskudsjord og derfor er det nødvendigt at udnytte alle tilgængelige ressourcer for modtagelse af overskudsjord.


Udsigtspunktet er ca. 9 meter højt og indeholder ca. 31.000 m3 jord. Det blev etableret i forbindelse med udgravning af 1. etape af Holing Sø i 2013. Jorden stammer fra søområdet, som før udgravningen blev anvendt til boldbaner og marker, primært græsningsarealer. Nedenfor ses ortofoto fra 2010 med omridset af Holing Sø, hvor den tidligere anvendelse af arealet fremgår. Udsigtspunktet er etableret ved det nordøstlige hjørne af søen. I følge afgravningsplanen for søen skulle jorden fra den østlige del af søområdet deponeres i udsigtspunktet, dvs. jorden i udsigtspunktet stammer primært fra landbrugsarealer.


Jorden fra udsigtspunktet foreslås flyttet til det fremtidige lege- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. Området er omfattet af lokalplan 15.R5.2 for et område til offentlige og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup. Der er skitseret en helhedsplan for lokalplanområdet, som blandt andet omfatter et bakkelandskab, se bilag. Det skitserede bakkelandskab kan rumme ca. 43.000 m3 jord. Der er pt. ikke yderligere planer for etablering af fritidslandskaber ved Løvbakkerne.


Teknik- og Miljøudvalget har på mødet den 28. oktober 2019, pkt. 178 besluttet, at der ikke må bruges overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter til realisering af lege- og fritidslandskab ved Løvbakke Naturcenter. Beslutningen blev taget for at sikre de nærliggende drikkevandsboringer mod nedsivning af bl.a. pesticidrester og andre miljøfremmede stoffer fra overskudsjorden.


Det er forvaltningens vurdering, at jorden i udsigtspunktet ud fra historikken ikke indeholder pesticider eller andre miljøfremmede stoffer, som kan udgøre en forureningsrisiko for de nærliggende drikkevandsboringer ved Løvbakke Naturcenter. Historikken for arealet for Holing Sø viser, at boldbanerne ikke er blevet vedligeholdt med brug af eventuelle sprøjtemidler m.v. siden 2007, og at der kun er dyrket ekstensivt landbrug uden brug af pesticider. Arealet for udsigtspunktet har ikke været drevet med intensiv markdrift med brug af pesticider siden 2012, og der er ikke tilført jord til udsigtspunktet siden 2014.


Herning Vand bemærker i vedlagte notat, at denne jorddeponering ses som mindre problematisk end generel overskudsjord fra byområder, da oprindelsen af jordmængden tilsyneladende er meget mere veldefineret. Herning Vand anbefaler, at der udtages prøver for undersøgelse af pesticider, hvis boldbanerne har været driftet med anvendelse af pesticider.


Forvaltningen har kendskab til, at boldbanerne senest i 2007 blev sprøjtet mod bredbladet ukrudt. Der er ikke kendskab til behandling med pesticider på boldbanerne efter 2007.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om jorden fra udsigtspunktet ved Holing Sø kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter


at der udtages prøver af jorden til analyse for pesticider inden en eventuel flytning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Udvalget besluttede, at jorden fra udsigtspunktet ved Holing Sø kan flyttes til lege- og fritidslandskabet ved Løvbakke Naturcenter. Der udtages prøver af jorden til analyse for pesticider inden en eventuel flytning.

Bilag

 • Løvbakke Naturcenter skitse bakkelandskab
 • Jorddeponering i Løvbakkerne
 

196. Godkendelse af anlægsregnskaber for vandområdeplansprojekter, forundersøgelser Rødding Å og Sønderbæk

Sagsnr.: 06.02.10-P20-25-18 Sagsbehandler: Michael Gramkow  

Godkendelse af anlægsregnskaber for vandområdeplansprojekter, forundersøgelser Rødding Å og Sønderbæk

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet afsluttende anlægsregnskaber for Vandområdeplansprojekterne Rødding Å forundersøgelse samt Sønderbæk forundersøgelse


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskaber for henholdsvis forundersøgelse i Rødding Å (sted nr. 071070) og forundersøgelse i Sønderbæk (sted nr. 071098) på Serviceområde 04 Grønne områder.


Rødding Å

Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 144, 56.000 kr. til forundersøgelse i Rødding Å. Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 56.436 kr.
Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet. Der er efterfølgende ansøgt om - og modtaget - tilsagn om midler til gennemførsel af projektet. Dette arbejde foregår pt.


I forundersøgelsen har der været udgifter på 55.126 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i juli 2020.


Sønderbæk

Byrådet bevilligede den 25. juni 2019, pkt. 145, 93.000 kr. til forundersøgelse i Sønderbæk. Der var meddelt tilsagn til projektet fra Fiskeristyrelsen på 92.720 kr.


Forundersøgelsen er gennemført som planlagt og blev afsluttet med et projektforslag med udlægning af grus og gydebanker i vandløbet. Der er efterfølgende ansøgt om - og modtaget - tilsagn om midler til gennemførsel af projektet. Dette arbejde foregår pt.


I forundersøgelsen har der været udgifter på 88.157 kr. Der er søgt om udbetaling af dette beløb ved Fiskeristyrelsen, som har udbetalt beløbet i juli 2020.

Økonomi

Rødding Å


Sønderbæk


Anlægsregnskaberne vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskaberne godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

197. Orientering om lakseforskningsprojekt i Skjern Å

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om lakseforskningsprojekt i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.


Herning Kommune har bidraget med medfinansiering til den store lakseundersøgelse. Projektet er et lakse-forsknings- og formidlingsprojekt, som har forløbet over de seneste 4 år, og som nu er nået til en afslutning. Ny viden fra projektet kan gennem forvaltningsmæssige justeringer bidrage positivt til laksens fremgang i de vestjyske åer, samt bidrage med øget lokal kendskab og ejerskab til laksen.


Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender anlægsregnskabet for projektet.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 662098 02 forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å på Serviceområde 20 Administration.


Byrådet bevilgede den 1. marts 2016, pkt. 39 1 mio. kr. til projektet. Projektet havde et samlet budget på 21,036 mio. kr., hvor Herning Kommune bidrog med 1 mio. kr.


Projektet har bidraget med en række forskningsmæssige resultater, som omhandler laksens livscyklus lige fra æg til voksenindivid, på genetisk plan såvel som viden om laksens adfærd i å og hav. Resultaterne er blevet afrapporteret på projektets hjemmeside (https://www.danmarksvildlaks.dk), og bliver samlet præsenteret på en afsluttende konference den 11. november 2020. Der er blevet formidlet bredt undervejs i projektet, hvor der er afholdt konferencer, skrevet populært videnskabelige artikler, artikler til sportsfiskere i ind- og udland, og udgivet mindre film og nyheder på sociale medier.

Økonomi


Sted nr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

662098 02

Åturisme Forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å

1.000.000

1.000.000

0Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

 

198. Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

Sagsnr.: 09.00.00-P19-40-07 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Henrik Thimsen

Sagsresume

Lokale jagtforeninger ønsker at indgå nyt lejemål for skydebanen vest for Sørvad. Skydebanen er beliggende i en bynær skov, ejet af Herning Kommune. Der er også andre interesser i området bl.a. arbejder Vinding Borgerforening på at lave et tårn på toppen af Resdal Baune '100 meter tårnet' i umiddelbar nærhed af skydebanen. Skydebanen er af ældre dato og skal opgraderes for at kunne få en ny miljøgodkendelse. Opgraderingen omfatter blandt andet etablering af et større voldanlæg.


Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. september, pkt. 182.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen, og i givet fald om der kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Sagsfremstilling

Foreningen Resdal Riffelbane ønsker at indgå lejemål for skydebanen, beliggende på adressen Agerfeldvej 2a, 7550 Sørvad. Skydebanearealet ligger i en bynær kommunal skov, ca. 800 meter vest for Sørvad by. Skoven er udpeget som fredskov, den er certificeret, som Herning Kommunes øvrige skove og drives efter principperne for naturnær skovdrift. Skydebanen omfatter 200-meter bane, 100-meter bane, klubhus, p-plads, sikkerhedsvolde.Lejemålet er et fælles projekt for Vinding-Sørvad Jagtforening, Aulum Jagtforening, Timring-Vildbjerg Jagtforening og Vind Jagtforening. Skydebanen ønskes overtaget efter Skytteforeningen, der har opsagt deres lejemål. For at skydebanen kan få en ny miljøgodkendelse og dermed sikre den fremtidige drift, er det nødvendigt med en ny baneindretning med støjdæmpende foranstaltninger i form af en større støjvold. Voldanlægget vil sikre, at støjbelastningen fra skydebanen kan nedbringes således, at det er muligt at få en ny miljøgodkendelse af skydebanen. Endvidere vil et voldanlæg forbedre sikkerheden, da skydebanen vil kunne gøres til en afspærringsfri bane.


Jordvoldene skal efter planen opbygges af lettere forurenet jord, som er normal praksis ved etablering af støjvolde i forbindelse med vejprojekter. Lettere forurenet jord er den mildeste grad for forurening og må ikke benyttes i arealfølsomme områder, som børnehaver og skoler. Jorden leveres med lastbiler fra forskellige projekter i Jylland. Projektet med tilkørsel af jord vil forløbe over en ukendt tidsperiode.


Tidligere forhold

Skydebanen er godkendt efter de bestemmelser, der gælder for eksisterende skydebaner, dvs. baner der etableret før 1995. Ifølge godkendelserne fra 27. juni 1997 og 9. marts 2004 må 200-meter banen benyttes i perioden 1. marts - 1. november. Der må skydes fra 5 standpladser op til 3 aftener om ugen fra kl. 18-21. Max. støjniveau er 71 dB(A) målt ved mest belastet nabobeboelse.


Der må skydes med våbenklasserne 1, 3, 5 og 9. Våbenklasse 1 svarer til støjniveauet for jagtvåben i kalibrene 308 win. og 6,5 mm.


Der er tidligere blevet skudt fra en 100 meter standplads i det fri, men denne skydning har ikke været omfattet af godkendelserne.


Da det i beregningen af støjniveauet er forudsat, at standpladser er placeret i skydehus, vil skydning fra 100 meter standpladsen i det fri sandsynligvis ikke kunne overholde det fastsatte max. støjniveau på
71 dB(A).


Fremtidige forhold

Ændringer/udvidelser på eksisterende skydebaner efter retsbeskyttelsens udløb (8 år efter meddelelse af en miljøgodkendelse) skal altid godkendes efter bestemmelserne for nye skydebaner.


Da indskydning af jagtrifler normalt sker på 100 meter, ønsker man 4 standpladser på 100 meter bane. Samtidigt ønsker man at bevare 4 standpladser på 200 meter bane. Dvs. i alt 8 standpladser mod tidligere 5, da det vil være muligt at skyde på begge baner samtidigt. Alle standpladser placeres i skydehus.


Man ønsker at skyde 2 aftener mandag til fredag året rundt fra kl. 18-22. Man ønsker at skyde 1 hverdag om ugen i sommerhalvåret fra kl. 07-18 og 3 hverdage i vinterhalvåret fra 7-20. Lørdag betragtes i denne sammenhæng som en hverdag.


For at tilgodese skydning med de forskellige kalibre, som jægerne anvender, er der i beregningen af max. støjniveau taget højde for, at jagtvåben støjer mere end de tidligere anvendte skytteforeningsvåben.


Ovenstående ændringer/udvidelser gør, at banen skal have en ny miljøgodkendelse efter de bestemmelser, der gælder for etablering af nye skydebaner.


I denne forbindelse skal støjniveauet reduceres fra 71 dB(A) til 68 dB(A), hvilket i teorien betyder en halvering af støjen.


Forvaltningen har været i dialog med Jægerforbundet, der meddeler, at de første 40 meter støjvold fra skydehuset er nødvendig for at nedbringe støjen fra 71 dB(A) til 68 dB(A). Rent sikkerhedsmæssigt mener Jægerforbundet, at dette kan klares med skiltning og trådhegn, som det er praksis andre steder.


Kommunen skal meddele miljøgodkendelse til de skydertider og den støjbelastning, der er søgt om, og som Skydebanevejledningen giver mulighed for. Ønsker kommunen, at der skal skydes mindre end det, der er søgt om, og som vejledningen giver mulighed for, skal det reguleres i lejekontrakten, således at der kan tages størst muligt hensyn til øvrige aktiviteter i skoven.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen vest for Sørvad


at udvalget tager stilling til, om der, såfremt der indgåes ny lejeaftale af skydebanen, kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny lejeaftale for skydebanen vest for Sørvad.


Der kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Bilag

 • Bilag 1 - Oversigtskort Resdal Skydebane
 • Placering af Kibæk Skydecenter og Herning Jagtcenter
 

199. Fri teltning i udvalgte natur- og skovområder, året rundt

Sagsnr.: 04.10.01-A50-1-20 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Fri teltning i udvalgte natur- og skovområder, året rundt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Det seneste halve år er aktiviteter i naturen blevet mere populære, og forvaltningen oplever, at mange benytter kommunens friluftsfaciliteter. I sommerferien 2020 var der mulighed for at overnatte i telt i en række af kommunens skove og naturområder. Forvaltningen har ikke oplevet problemer med ordningen og vurderer, at den uden problemer vil kunne gøres permanent. Naturstyrelsen har en lignende ordning. Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet støtter ideen.


Forvaltningen anbefaler, at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skove og naturområder i Herning Kommune, efter samme regler som var gældende i sommerferien 2020.

Sagsfremstilling

Baggrund og evaluering

På grund af nedlukningen af Danmark i første halvdel af 2020, var der ekstra pres på friluftfaciliteterne i kommunen. Borgernes mulighed for ferie i sommeren 2020 var begrænsede af corona-restriktionerne og mange skulle holde sommerferie i Danmark. Derfor blev der åbnet for, at man kunne overnatte i telt, hængekøje, under tarp eller lignende på kommunens shelterpladser og i udvalgte skove og naturområder, se kortbilag.


I første omgang blev perioden fastsat til skolernes sommerferie, hvorefter der ville være mulighed for at evaluere på ordningen. Reglerne for overnatning i det fri er bl.a., at man må overnatte 1 nat samme sted, man må højst være 10 personer samme sted (fx 2 familier), man skal rydde op efter sig, og man skal vise hensyn til andre gæster og skovens dyreliv.


Forvaltningen har i perioden ikke modtaget nogen henvendelser eller klager over telte, der stod i vejen eller generede. Der er i perioden kun observeret få telte i kommunens skove og naturområder. Det vurderes at være et tilbud, som få benyttede sig af, men som alligevel skabte en del positiv medieomtale, da det blev indført kort inden sommerferien.


Hvad mener andre?

Naturstyrelsen har en lignende ordning i ca. 200 af statens skove. På deres hjemmeside kan man se et kort over, hvor man må slå telt op. Man må overnatte en enkelt nat i et lille telt. Naturstyrelsens ordning gælder året rundt.


Danmarks Naturfredningsforenings naturfamilier er en sammenslutning af familier, som gerne vil dele oplevelser i naturen med hinanden. Kontaktpersonen i Herning Kommune fortæller, at der i sommeren 2020 har været stor søgning til shelterpladserne, og at der blandt naturfamilierne er interesse for fri teltning.


Friluftsrådet, som arbejder for at forbedre mulighederne for friluftsliv i Danmark, er medlem af kommunens Grønne Råd og støtter ideen om at gøre friteltning permanent.


Permanent ordning

På baggrund af erfaringerne fra sommerens ordning med fri teltning, anbefaler forvaltningen, at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skove og naturområder i Herning Kommune og efter samme regler, som var gældende i sommerferien 2020. De udvalgte skove- og naturområder kan ses i vedlagte kortbilag. Regelsættet kan ses i bilag.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at der gives lov til fri teltning året rundt i udvalgte skov- og naturområder i Herning Kommune efter samme regler, som var gældende i sommerferien 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Kortbilag - fri teltning
 • Opholdsregler for fri teltning
 

200. Orientering om møde i Grønt Råd

Sagsnr.: 00.00.00-P19-560-06 Sagsbehandler: Louise Berg Hansen  

Orientering om møde i Grønt Råd

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsfremstilling

Der blev den 3. september afholdt møde i Grønt Råd. Der var 4 punkter på dagsordenen:

 • Præsentation af nye vandløbsmedarbejdere
 • Status for vandrådsarbejdet
 • Status for Nationalpark Skjern Å
 • Drøftelse af MTB-spor (ekskursion)


Referat fra mødet er vedlagt som bilag.


Forvaltningen anbefaler, at referatet tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at referatet tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Referat Grønt Råd 3. sept 2020
 

201. Orientering om okkeranlæg

Sagsnr.: 06.02.35-G01-1-20 Sagsbehandler: Dagmar Hedvig Fog Bjerre  

Orientering om okkeranlæg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard

Sagsresume

Herning Kommune har ansvaret for drift af 53 okkeranlæg fordelt ud over hele kommunen.


Der redegøres i sagen for økonomi og praksis vedrørende driften af kommunens 53 okkeranlæg, og de udfordringer kommunen oplever med at finde egende arealer til deponi og udspredning af slam fra okkeranlæg.

Udvalget er tidligere blevet orienteret i oktober 2017, pkt. 195.


Forvaltningen anbefaler, at sagen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har ansvaret for drift af 53 okkeranlæg fordelt ud over hele kommunen.


Okkeranlæggene er etableret løbende gennem de sidste 15-20 år af det tidligere Ringkøbing Amt og sammenlægningskommunerne i nuværende Herning Kommune.


Formålet med etablering af okkeranlæggene er at rense vandet fra de okkerbelastede vandløb. Okker og jernforbindelser udgør tilsammen en trussel for vandløbenes dyre- og planteliv.


Okkeranlæggene er sammen med øvrige tiltag i vandløbene med til at sikre, at vandløbene nedstrøms okkeranlægget kan opnå miljømålet ”god økologisk tilstand” jf. Vandområdeplanerne.


Opbygning og funktion

De fleste okkeranlæg i kommunen er opbygget med lavvandede grødefyldte sedimentationsbassiner og et dybere bundfældningsbassin.


Det er vigtigt, at okkeranlæggene vedligeholdes, herunder oprenses med års mellemrum for at kunne opnå optimal renseeffekt. De enkelte okkerrensningsanlæg bør oprenses for at have optimal effekt, behovet for oprensning varierer alt efter størrelse og udformning på anlægget. Sker den nødvendige oprensning ikke, vil det medføre, at anlæggets funktion med tiden falder eller helt ophører. Er bundfældningsbassinet helt fyldt op, vil det opløste okker flyde videre over i vandløbet.


Forvaltningen har i 2013-2014 fået lavet en undersøgelse af effektiviteten af 50 okkeranlæg i kommunen. Undersøgelsen viser okkeranlæggenes rensegrad mht. totaljern og opløst jern samt tilstanden af vandløbene målt på smådyrsfaunaen (DVFI - DanskVandløbsFaunaIndeks) umiddelbart opstrøms og nedstrøms okkeranlæggene.


På baggrund af undersøgelsen var det ud fra bl.a. okkeranlæggenes nuværende rensegrad muligt at lave en prioriteret rækkefølge af hvilke anlæg, der burde oprenses først.


Praksis for oprensning af okkeranlæg

Der er afsat ca. 696.000 kr./år til vedligeholdelse af okkeranlæg. Dette svarer til, at ca. 3-4 okkeranlæg kan oprenses pr år afhængig af omfanget. Ved seneste budgetforlig er der yderligere afsat 700.000 kr/år i henholdsvis 2021 og 2022.


I år oprenses anlæggene i Egebæk, Haurkjær Bæk samt Ndr. og Sdr. afløb Sønderåes. Anlæggene i Bredvig Bæk og Mosebæk oprenses også, hvis det er muligt tidsmæssigt. Haurkjær Bæk og Ndr. og Sdr. afløb Sønderåes oprenses for overførte 2019 midler.


Da de nuværende anlæg blev etableret, blev der ved de fleste skrevet i tilladelsen, at de skulle oprenses i et bestemt interval f.eks. hvert 5. år. Det har senere vist sig ikke at være hensigtsmæssigt, da nogle anlæg kræver oprensning oftere, hvor andre stort set ikke kræver oprensning. Der prioriteres derfor ud fra anlæggenes rensegrad og ikke efter et fast interval.


Udfordringer i forbindelse med vedligeholdelse af okkeranlæg

Det er en forudsætning for oprensning af okkeranlæggene, at der kan indgås frivillig aftale med lodsejerne i området med hensyn til udspredning af okker- og sandsediment.


Dette har vist sig at være en udfordring, da flere lodsejere ikke ønsker at modtage det oprensede materiale.

Dette bunder blandt andet i følgende forhold:

 • Anvendes arealerne til udspredning af gylle fra svine- eller kvægproduktioner, kan der ligeledes opstå udfordring med at overholde gældende begrænsninger for udspredning af fosfor
 • Det opgravede materiale har ikke nogen gødningsmæssig værdi, men kan i visse tilfælde medvirke til at forsure jorden. Der er hermed ikke noget direkte incitament fra lodsejerne til at modtage materialet
 • Hvilke afgrøder, der dyrkes på marken og tidsperioden, hvori oprensningen kan foregå i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3. Arealer, der anvendes til produktion af kartofler til kartoffelmels-centralen, må ikke modtage nogen former for slam. Der har tidligere været en dialog med kartoffelmels-centralen dog uden endelig aftale.


Der har også tidligere været problemer med, at mælkeproducenter, der leverer til Arla, ikke har måttet modtage nogen former for slam. Der tillades nu, at de må modtage oprenset materiale fra okkeranlæg, så længe det overholder grænseværdierne for tungmetaller.


En anden problemstilling er, at der for flere af anlæggene ikke er etableret en adgangsvej, der skal derfor også laves en frivillig aftale om denne. Dette kan også være problematisk grundet afgrøder eller indhegninger.


Derudover er der i det seneste år også opstået en problematik, enkelte steder, med bævere, som har taget ophold i okkeranlæggene. Da disse ikke må forstyrres, betyder det, at anlæg, hvori en bæver har taget ophold, ikke kan oprenses, før bæverne igen har forladt anlægget.


Flere af disse udfordringer forsøges der at blive taget hånd om ved etablering af fremtidige okkeranlæg ved at indtænke vedligeholdelsen i etableringsfasen, således at udspredningsarealer og adgangsveje er tinglyst sammen med selve anlægget, samt at arealerne er pålagt genopdyrkningsret i det omfang det er relevant.


Der arbejdes med udarbejdelse af en overordnet plan for drift af okkeranklæg, herunder drift og eventuel udfasning, samt en opdateret prioriteringsliste for oprensning af de enkelte anlæg.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Okkerbassiner
 

202. Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

Sagsnr.: 06.00.05-P16-6-20 Sagsbehandler: Jakob Damgaard Frederiksen  

Foreløbig vedtagelse af tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan - Timring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Martin Klejs Skøtt

Sagsresume

Tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 udarbejdes, efter anmodning fra Herning Vand A/S, som ønsker at flytte et planlagt regnvandsbassin, samt tilrette oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter første etape af kloaksepareringen i Timring.


Forvaltningen anbefaler at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Med dette tillæg ændres spildevandsplanen i Timring i forhold til placering af regnvandsbassin og udløb. Endvidere tilrettes oplandsgrænser, så de flugter med de faktiske oplandsgrænser efter kloaksepareringen i Timring.


Flytning af bassin

Bassin og udløb T0102UD flyttes fra en placering øst for Birkmosevej til en placering på matr. 1ap Heden, Timring vest for Birkemosevej. Recipienten ændres ikke i forbindelse med tilretningen, og der sker ingen ændringer i forhold til næringsstofbelastning og hydraulisk påvirkning af Bolsvad Bæk.Kommende spildevandsplan

Udløb ændres for Opland T05T
Ifølge den nuværende spildevandsplan løber overfladevand i dag uforsinket fra opland T05T til Bolsvad Bæk via udløb T0501UD. Herning Vand A/S ønsker dette ændret, så overfladevand fra opland T05T fremover afleder til udløb T0102UD. Overfladevand fra opland T05T bliver dermed neddroslet og renset i et regnvandsbassin før udløb til Bolsvad Bæk og vil dermed mindske næringsstofbelastningen samt den hydrauliske belastning af recipienten.

Tilretning af oplandsgrænser, samt sammenlægning af oplandene T01T, T02T, T03T og T04T
Med dette tillæg flyttes de interne oplandsgrænser og oplandene sammenlægges til to oplande; T01T (1. etape af kloaksepareringen) og T01-1T (2. etape af kloaksepareringen). For opland T01T gælder, at oplandet udvides til at omfatte hele Timring Kirkes matrikel.

Kommende spildevandsplan


Tilretninger for opland T09T og T09T.P

Eksisterende opland T09T omdøbes til T01-2T. Afledning af regnvand herfra, vil fortsat ske via udløb T0901UD til Bolsvad bæk.


Opland T09T.P deles op i to oplande, der benævnes T01-2T.P og T01-3T.P. Overfladevand fra begge disse planoplande vil i henhold til spildevandsplanen aflede via udløb T0102UD til Bolsvad Bæk. Den vestlige del af opland T09T.P udgår som opland af spildevandplanen, da arealet i kommuneplanen er udlagt som rekreativt område.


Kommende spildevandsplan

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg 31 til Herning Kommunes Spildevandsplan 2015 - 2025 foreløbig vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Bilag 1 Tillæg 31 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025 - Timring
 • Bilag 1.1 Oplandskort for Timring
 • Bilag 1.2 Udløbsskema for Timring
 • Bilag 1.3 Oplandsskema for Timring
 

203. Fornyelse af klimakommuneaftale

Sagsnr.: 09.00.00-P05-1-15 Sagsbehandler: Line Thastum  

Fornyelse af klimakommuneaftale

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

Herning Kommune tilsluttede sig i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Aftalen forpligtede Herning Kommune til at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 3,5 % om året ind til 2015 og med 2 % om året fra 2016 - 2020.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 21. september pkt. 174, at klimakommuneaftalen fornys med en 2 % CO2 reduktion om året for kommunens egen virksomhed fra 2020-2025.


Danmarks Naturfredningsforening tilbyder derudover en Klimakommune Plus aftale, som rækker ud over kommunen som virksomhed, men er rettet mod borgere, virksomheder og de fysiske omgivelser.


Med henvisning til det nylidt indgåede budgetforlig, hvor Byrådet har besluttet at intensivere klima- og bæredygtighedsindsatsen, bør det overvejes, om der skal ingås en Klimakommune Plus aftale.


Forvaltningen anbefaler, at der i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2021-22 indgås en Klimakommune Plus aftale.

Sagsfremstilling

Herning Kommune har løbende arbejdet med at nedbringe CO2-udledning fra egne aktiviteter. Det er blandt andet sket gennem energirenovering, optimeret arealanvendelse i kommunale bygninger, udskiftning til hybridbiler og optimeret transport i hjemmeplejen samt udskiftning til LED i vejbelysningen.


Siden 2008 har Herning Kommune i gennemsnit reduceret CO2-udledningen fra egne aktiviteter med 2,5% om året, vi har dermed godt og vel levet op til aftalen fra 2016 - 2020. Se grafen nedenfor.At være klimakommune signalerer, at man er blandt de kommuner, der gør en aktiv klimaindsats. 72 af Danmarks 98 kommuner er i dag klimakommuner.

Som klimakommune er vi en del af et netværk, og vores klimaindsats synliggøres på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside. Klimakommuneaftalen har ind til nu ligget i tråd med og understøttet kommunens klimaindsats. Aftalen er og har været gratis at deltage i.


Ved en fornyelse af aftalen forpligter kommunen sig til minimum 2 % CO2-reduktion årligt for de kommunale aktiviteter. Det omfatter: El- og varmeforbrug, transport (herunder renovation, drift, og bybusser) samt vejbelysning. Kommunen kan selv beslutte aftalens varighed.


Forvaltningen vurderer, at det vil være muligt at opnå en årlig CO2-reduktion på 2 % i en årrække, hvis indsatsen for at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter fortsat prioriteres. Blandt andet vil et skift til udledningsfrie busser betyde en væsentlig CO2-reduktion.


Fornyelse af aftalen om klimakommune indebærer desuden, at der fortsat laves CO2-regnskab for kommunens aktiviteter, og at der årligt indberettes til Danmarks Naturfredningsforening.


Klimakommune Plus

Danmarks Naturfredningsforening tilbyder en ny mulighed, som man kan tilslutte sig: Klimakommune Plus. Dette er udviklet for at anerkende klimaarbejde i kommunerne, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, og som er rettet mod borgere og virksomheder eller de fysiske omgivelser.


For at blive Klimakommune Plus skal kommunen igangsætte initiativer indenfor mindst to af følgende seks områder: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, Compact of Mayors, Ansvarlig kommune (= kommuner, der frasælger deres investeringer i fossile selskaber).


Herning Kommune vil kunne leve op til Klimakommune Plus, idet vi i øjeblikket har initiativer inden for: Klimatilpasning, (Klimatilpasningsplan og indsatser), Grønne Indkøb (følger Partnerskab for offentlige grønne indkøb) og Compact of Mayors (såfremt det besluttes at blive i sammenslutningen).


Tilslutning til Klimakommune Plus indebærer, at vi skal dokumentere de indsatser, der rækker ud over kommunen som virksomhed. Klimakommune Plus er gratis at deltage i. Det er et tillæg til klimakommuneaftalen og kan ikke stå alene. Der er i dag 9 Klimakommune Plus kommuner.


FNs verdensmål for bæredygtig udvikling

Som Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening vil Herning Kommune også understøtte flere af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet gennem de tiltag, kommunen gør for at nedbringe CO2-udledningen fra egne aktiviteter. Det kan f.eks. være energirenovering, mere LED i vejbelysningen, udledningsfrie busser eller klimavenlige indkøb.

Økonomi

Der koster ikke noget at indgå en klimakommune- eller klimakommune Plus aftale.


Der anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af CO2 regnskab for kommunens aktiviteter og indberetning til Danmarks Naturfredningsforening.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at tillæg til klimakommuneaftalen i form af Klimakommune Plus aftale indgås.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • DN Klimakommune rapport 2018 Herning Kommune
 

204. Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

Sagsnr.: 00.03.08-P20-1-12 Sagsbehandler: Line Thastum  

Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

I 2013 tiltrådte Herning Kommune den internationale klimasammenslutning ”Borgmesterpagten”, i dag kaldet ”Global Covenant of Mayors”. (CoM). CoM er en sammenslutning mellem byer og kommuner, som forpligter deltagerne til en struktureret klimaindsats, både hvad angår nedbringelse af CO2 og klimatilpasning. Reduktionsmålet for CO2 i kommunen som geografisk enhed er identisk med EU´s reduktionsmål på mindst 40% inden 2030 i forhold til 1990. Herning Kommune har i store træk levet op til sammenslutningens hidtidige rammer og mål. I marts 2019 var 9200 byer og kommuner heraf 53 danske med i sammenslutningen.


Ambitionsniveauet for klimaindsats og mål har forandret sig på nationalt plan med regeringens ambitiøse mål om 70% CO2 reduktion i 2030 i forhold til 1990. På den baggrund er der skabt et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, som er et forpligtende klimapartnerskab, som Byrådet besluttede på møde den 21. september 2020 pkt. 175 at Herning Kommune skal være med i.


Med det netop indgåede budgetforlig, hvor byrådet har besluttet at intensivere klima- og bæredygtighedsindsatsen, bør det overvejes, at Herning Kommune forsat skal være medlem af Global Covenant og Mayors.


Forvaltningen anbefaler, i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2021-22, at Herning Kommune fortsat skal være medlem af CoM.

Sagsfremstilling

Herning Kommune tilsluttede sig i 2013 CoM ud fra et ønske om at bidrage til klimaindsatsen og at styrke kommunens grønne branding og profil, også internationalt - herunder grøn erhvervsfremme og tiltrækning af grøn forskning. Desuden var forventningen, at et medlemskab gav øget mulighed for deltagelse i internationale EU støttede klimaprojekter. Samarbejdet har dog vist sig at været mere komplekst end forventet, og det har været svært at udnytte potentialet aktivt.


Hvilke forpligtelser skal Herning Kommune leve op til i medlemskabet af CoM?


De tre overordnede forpligtelser er at:


1. Reducere CO2- (og andre drivhusgas-) emissioner i kommunen som geografisk område, med mindst 40 % inden 2030 i forhold til 1990


Målet er identisk med EU's CO2-reduktionsmål, men mindre ambitiøst end Danmarks nationale mål om 70% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Herning Kommunes klima-mål er pt. det samme som den tidligere regerings mål om uafhængighed af fossilt brændstof i 2050. Med de nye nationale mål kan der forventes krav til kommunerne om at bidrage til at indfri målet lokalt.


2. Øge modstandsdygtighed og tilpasning til virkningerne af klimaforandringerne


Herning Kommune arbejder med klimatilpasning bl.a. gennem kommunens strategi for klimatilpasning, og kan dermed leve op til sammenslutningens forventninger.


3. Dele vision, resultater, erfaringer og knowhow med lokale og regionale myndigheder i og uden for EU


Denne forpligtelse indebærer bl.a. afrapportering i form af klimaopgørelser hvert andet år. Herning Kommune har siden 2007 ført klimaregnskab og har de fleste nødvendige data tilgængelige. Men selve indberetningen til CoM er kompleks og kræver en yderligere omskrivning af data.


Ud over de tre overordnede forpligtelser, binder deltagerne sig også til at sikre indsatsen gennem: Stærkt politisk lederskab, ambitiøse langsigtede mål, indsats på tværs af forvaltninger, ressourcemæssig prioritering, samarbejde på tværs af kommuner, inddragelse af borgere og virksomheder.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling


Deltagelse i CoM vil berøre flere af FNs verdensmål positivt, såfremt der arbejdes aktivt med klimaindsatsen. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet. Det sker bl.a. gennem strategi og planlægning for vedvarende energi, og gennem kommunens forskellige tiltag for klimatilpasning og CO2-reduktion.

Økonomi

Medlemskab af Global Covenant of Mayors er gratis.


Der skal anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af klimaopgørelser og indberetning til CoM.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune fortsat skal være medlem af Global Covenant of Mayors.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Borgmesterpagten Tilslutningsdokument
 

205. Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 3. kvartal 2020

Sagsnr.: 85.00.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 3. kvartal 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale byggesagsbehandling har traditionel haft stor opmærksomhed i forhold til byggeriets samlede processer og de involverede parter. Derfor følges udviklingen nøje af byggeriets parter, byggeriets interesseorganisationer og Kommunernes Landsforening - KL., m.fl.


Hensigten er at få fokus på data, således at flaskehalse, der kan påvirke samfundsøkonomien og beskæftigelsen, minimeres i videst mulige omfang.


Til udvalgets orientering fremlægges hermed status for byggesagsbehandlingen 3. kvartal i Herning Kommune baseret på antal indkomne sager i selvbetjeningsprogrammet Byg og Miljø og de interne sagsstyringsprogrammer. Hermed status for 3. kvartal 2020, pr. 1. oktober.


Det anbefales, at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 3. kvartal 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til forvaltningens egne skemaer og opgørelser for området, bilag 1-4 som er baseret på indkomne sager med servicemål og uden servicemål. Herunder med nedslag på udviklingen og årsager.


For 3. kvartal 2020 kan fremhæves følgende:


 • at den samlede indkomne sagsmængde pr. 1 oktober for 3. kvartal 2020 vurderes at være høj og svare til gennemsnittet for de øvrige kvartaler, se bilag 1.


 • at den aktuelle Corona situation fortsat har haft lidt indflydelse på 3. kvartal. Bl.a. har der ekstraordinært været behov for at udarbejde tilladelser til test-center, telte, pavilloner mm. til skoler og institutioner.

.

 • målretttet fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på enfamiliehuse har resulteret i, at sagsbehandlingstiden nu kun er 25 dage, mod de aftalte 40 dage i servicemålene. Det forventes, at der i 4. kvartal rettes mere fokus på erhvervssager, så sagsbehandlingstiden kan nedbringes yderligere. De store udsving i bilag 2 inden for erhvervskategorierne, kan henvises til meget få sager, der har haft et særligt forløb, som vi af tekniske årsager ikke har mulighed for at korrigere for. Ellers overholdes servicemålene nu stort set for alle kategorier.


Forvaltningen har i 3. kvartal primært haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for de sager, som overskrider KL's Servicemål. I øvrigt fremgår det af bilag 1 nederste skema, at mere end halvdelen af alle sagerne nu nærmer sig servicemålene og har flyttet sig fra 52 procent i 1. kvartal til nu 40 procent i 3. kvartal.


Forvaltningen forventer, at den positive udvikling vil fortsætte for 4. kvartal 2020, under samme forudsætninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 3. kvartal 2020 til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Bilag 1 - Overordnet statistik
 • Bilag 2 - Sagsbehandlingstid
 • Bilag 3 - Opfyldelse af servicemål samt fordeling af afgjorte sager
 • Bilag 4 - Tallene bag graferne
 

206. Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser

Sagsnr.: 05.09.06-A00-1-16 Sagsbehandler: Louise Dag Lodberg  

Godkendelse af anlægsregnskab for køb af p-pladser

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen, Pia Colstrup, Peter Vallentin, Steen Dahl Pedersen

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for køb af p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt køb af p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads (ved DGI-Huset).


Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 013088 "Køb af parkeringspladser" på Serviceområde 03 Kommunale Ejendomme.


Byrådet bevilgede på møde den 6. marts 2018, pkt. 68, 7.440.000 kr. til erhvervelse af p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt køb af 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads. Jf. købsaftalen erhverves p-arealet i 2019 og de i alt 26 p-pladser erhverves i perioden 2020-2022.


Byrådet traf på møde den 21. januar 2020, pkt. 22 beslutning om at fremrykke køb af p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads fra 2021 og 2022 til 2020, da matriklen med p-pladserne i p-kælderen skal sælges.


Herning Kommune erhverver således et p-areal mellem Føtex og Dalgashus samt i alt 26 p-pladser i p-kælderen ved Kousgaards Plads.

Økonomi

Stednr.

Anlæg

U/I

Bevilling i kr.

Forbrug i kr.

Forskel i kr.

013088

Køb af p-pladser

U

7.440.000

7.437.360

2.640


Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at anlægsregnskabet godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

 

207. Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

Sagsnr.: 82.16.05-Ø54-5-18 Sagsbehandler: Louise Dag Lodberg  

Videoovervågning - P-kælder Herning Banegård

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

XØvrige sagsbehandlere: René Frahm Jørgensen

Sagsresume

Ejerforeningen i p-kælderen under Herning Banegård (Banegårdspladsen 6) ansøger om tilladelse til videoovervågning af p-kælderen.


Parkeringskælderen ejes af Herning Kommune. Ejerforeningen består af Herning Kommune, DSB, Jacobsen Group, CC Contractor og Smedegade 24, som hver især har brugsret til et bestemt antal p-pladser.


Ansøgningen kommer på baggrund af en række hændelser i p-kælderen, som bl.a. hærværk på skilte og søjler, ildspåsættelser og påkørsler, hvor videoovervågning vil have en præventiv virkning.


Forvaltningen anbefaler opsætning af videoovervågning af p-kælderen under Herning Banegård.

Sagsfremstilling

Ifølge Økonomi- og Erhvervsudvalgets principbeslutning af 16. februar 2009, pkt. 46, skal videoovervågning godkendes inden opsætning.


Forvaltningen har indhentet tilbud på opsætning af videoovervågning fra 2 leverandører. Valget er faldet på den billigste og mest fordelagtige i forhold til kameraplaceringer. Overvågningsudstyret overholder Herning Kommunes retningslinjer for videoovervågning, og der vil blive opsat tydeligt skiltning i p-kælderen. Optagelserne vil kun blive gennemset, hvis det er nødvendigt pga. kriminalitet og tilgang til optagelserne vil blive logget.


Jf. tilbuddet vil der blive opsat 11 kameraer, så de overvåger hinanden og tilsammen dækker p-kælderen. Oversigt over kameraplacering/synsvinkler kan ses i ansøgningen.

Økonomi

Udgifterne til etablering og den fremtidige drift afholdes af Kommunale Ejendommes driftsbudget på Serviceområde 03, stednr. 013004 "P-kælder Banegårdspladsen", og vil efterfølgende blive fordelt i driftsregnskabet til ejerforeningen.


Tilbudsprisen for opsætning af kameraer er 53.100 kr.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at videoovervågningen godkendes.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

 • Ansøgning om videoovervågning
 

208. Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-19 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Drøftelse af løsningsforslag for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremlagde den 8. juni 2020 pkt. 120 status på de økonomiske udfordringer under Serviceområde 01 Byggemodning.


Sagen fremsendes til fornyet drøftelse.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget på ny drøfter løsningsmuligheder for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde den 8. juni 2020, pkt. 120 status på de økonomiske udfordringer under Serviceområde 01 Byggemodning.

Siden 2017 har der været ubalance på området på grund af stigende ejendomsskatter og faldende lejeindtægter.


Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet at dække en del af ubalancen med 700.000 kr. således:


Serviceområde

Beskrivelse

2020

2021

04 Grønne områder

Ved at undlade at pleje gravhøje i 2021 kan der findes en engangsbesparelse

0

100.000

09 Trafik

Vejbelysning - Effektivisering i forbindelse med køb af gadelysanlæg i Karstoft, Kibæk og Sdr. Felding

100.000

100.000

09 Trafik

Kollektiv trafik - Akkumuleret mindre forbrug over en årrække

200.000

200.000


På grund af økonomiske udfordringer under den Kollektive trafik anbefaler forvaltningen, at bidraget fra den Kollektive trafik på 0,200 mio. kr. i 2020 og 2021 genovervejes, hvorfor sagen sendes til fornyet drøftelse.


På området forventes pr. 31. august 2020 en afvigelse på -2,459 mio. kr. Heraf er -2,062 mio. kr. overført fra 2019. Isoleret set forventes et merforbrug på 0,397 mio. kr. i 2020.


Samlet for 2019 og 2020 kan 0,969 mio. kr. henføres til lokalplansændringer, som har forårsaget øgede ejendomsskatter. Til fremtidigt at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning samt dække forventet underskud på ca. 1,5 mio. kr. (forårsopfølgning 1,7 mio. kr.) fratrukket tidligere besluttet besparelse på 0,1 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021 i alt ca. 1,2 mio. kr., fremlægger forvaltningen løsningsmuligheder til drøftelse i udvalget.


Løsningsforslagene flyttes i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8-20, som behandles i Byrådet 10. november 2020. Forslagene indarbejdes i budgetopfølgningen for Teknik og Miljø, som behandles behandles i andet punkt på dette møde.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget drøfter løsningsmuligheder for at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Der er fundet besparelser på Serviceområde 04 Natur og Grønne områder og Serviceområde 09 Vej og Trafik i 2020 på ialt 900.000 kr. som bidrag til at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning.


De resterende 300.000 findes i 2021 budgettet, hvor forvaltningen vil komme med forslag til langsigtede løsninger.

 

209. Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Budgetopfølgning pr. 31. august 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen, Vivi Kjær

Sagsresume

Administrationen har foretaget budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2020 på Teknik- og Miljøudvalgets område.


Samlet set forventes et merforbrug på 2,312 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 31,635 mio. kr. vedrørende anlæg.


Opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgning pr. 31. august 2020, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.


Forvaltningen anbefaler, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er foretaget af administrationen på baggrund af det konstaterede forbrug pr. 31. august 2020.


Af nedenstående tabeller bliver afvigelsen generelt målt som forventet regnskab 2020 overfor det korrigerede budget 2020.


Driftsudgifter


Forventet regnskab 2020 - drift:


Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende drift på -2,312 mio. kr.


Afvigelsen dækker over både områder med selvforvaltning, projekter og områder henholdsvis indenfor og udenfor rammestyring. Specifikation fremgår af tabellen nedenfor.Af væsentlige afvigelser kan nævnes:


SO 01 Byggemodning

På området forventes en afvigelse på -2,459 mio. kr. Der er overført -2,062 mio. kr. fra 2019. I 2020 forventes en merudgift/mindreindtægt på 0,397 mio. kr. i forhold til vedtaget budget på -0,271 mio. kr. Det akkumulerede underskud skyldes væsentlige stigninger i ejendomsskatter på flere af arealerne samt tilførsel af nye arealer. Herudover er lejeindtægter for udlejning af jord faldende, da den kommunale jordressource over årene er blevet mindre ved frasalg af kommunale arealer og grunde. Interessen for leje af landbrugsjord er ligeledes fladende, da der oftest er tale om mindre arealer, hvor det ikke kan betale sig på grund af beliggenhed, tilkørselsforhold, arrondering samt mulighed for vanding m.m. I 2020 forventes et fald i udgiften til ejendomsskat på 0,445 mio. kr. Der forventes 0,047 mio. kr. mindre i lejeindtægt i forhold til 2019 og 0,669 mio. kr. i forhold til 2015.


Korrigerende handlinger

Teknik og Miljøudvalget besluttede den 8. juni 2020 pkt. 120 delvist at dække merforbruget under serviceområde 01 Byggemodning med 0,300 mio. kr. fordelt over 2 år. 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021.

Korrigerende handlinger for det resterende merforbrug drøftes i andet punkt på dette møde.

SO 03 Kommunale ejendomme

På området forventes et merforbrug på 0,237 mio. kr. Der er samlet set et mindreforbrug på det takstfinansierede område på 1,039 mio. kr. Disse midler er øremærket de ejendomme, der er underlagt det takstfinansierede område, og kan ikke anvendes andre steder. De resterede områder udviser samlet set et merforbrug på 1,276 mio. kr., som hovedsageligt kan henføres til plejecentre, hvor der forventes et merforbrug på ca. 0,810 mio. kr. Overskridelsen skyldes udelukkende akutte tiltag (tag, installationer mv.) Der er ikke udført planlagt vedligehold. Under daginstitutioner forventes et merforbrug på 0,362 mio. kr. Overskridelsen skyldes udelukkende akutte tiltag (tag, installationer mv.) På dette område er der ligeledes ikke udført planlagt vedligehold. Under institutioner på beskæftigelsesområdet, BSK Produktion forventes et merforbrug på ca. 0,100 mio. kr.


Korrigerende handlinger

Der skal udarbejdes en analyse med henblik på tilpasning af budgettet indenfor serviceområdet.


SO 04 Grønne områder

På området forventes en afvigelse på 0,140 mio. kr.


SO 05 Miljøforanstaltninger

Området forventer samlet set et mindreforbrug på 1,055 mio. kr. Heraf vedrører 0,978 mio. kr. et mindreforbrug under skadedyrsbekæmpelse.


SO 07 Renovation

På området forventes en afvigelse på 3,800 mio. kr. På indtægtssiden forventes en merindtægt på 0,750 mio. kr., som hovedsageligt skyldes: 1,6 mio. kr. mere i gebyrindtægt i 2020, som blandt andet skyldes, at der er opkrævet gebyrer ved flere ejendomme end i 2019, 0,150 mio. kr. mere i indtægt vedr. salg fra genbrugspladserne samt 1,000 mio. kr. mindre i indtægt ved salg af papir. På udgiftssiden forventes en mindreudgift på 3,050 mio. kr., som hovedsageligt skyldes: 0,900 mio. kr. mere i udgift til forbrænding af restaffald, 3,400 mio. kr. mindre i udgift til renovationsordningen, da implementeringen af den nye renovationsordning er udsat til januar 2021 og ikke som oprindeligt planlagt igangsat efteråret 2020 samt 0,550 mio. kr. mindre i udgift til indkøb af affaldsbeholdere.


SO 08 Drift

På området forventes en afvigelse på -0,199 mio. kr.


SO 09 Trafik

På området forventes en afvigelse på -4,412 mio. kr., som hovedsageligt skyldes, at der under vejvedligeholdelsen forventes et merforbrug på 4,590 mio. kr., som hovedsageligt skyldes et akkumuleret underskud vedr. vejafvandingsbidrag på 4,326 mio. kr. Under belægninger forventes et merforbrug på 0,346 mio. kr. Vedr. vintertjenesten forventes et merforbrug på 1,133 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på 1,923 mio. kr. under kollektiv trafik. Heraf vedrører 1,608 mio. kr. en overførsel fra 2019.


Korrigerende handlinger

Det forventede merforbrug vedr. vejafvandingsbidraget på 4,326 mio. kr. løses i forbindelse med en efterregulering af bidraget for 2017 til 2019 fra Herning Vand. Reguleringen udmøntes på baggrund af Østre landsrets kendelse af 6. december 2019, som lyder, at kommunernes pligt til at betale vejbidrag efter Spildevandsbetalingslovens §2 a stk. 11 ikke omfatter spildevandsledninger, som ikke optager eller leder vejvand.


Anlægsudgifter


Forventet regnskab 2020 - anlæg:


Som det fremgår af ovenstående tabel forventes en samlet afvigelse vedrørende anlæg på 31,635 mio. kr.
Af væsentlige afvigelser kan nævnes:


Serviceområde 01 ByggemodningPå jordforsyningsområdet forventes det at realisere indtægter på 78,353 mio. kr. i 2020. Indtægterne vedrører salg af boliggrunde samt blandt andet salg af storparceller på Jordbærmarken i Tjørring og Tavlundparken i Lind samt salg af erhvervsgrund på Åvænget i Herning.


Forventet regnskab 2020 for byggemodningsudgifter (Økonomi- og Erhvervsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget) udgør i alt 87,457 mio. kr. Der udføres større byggemodningsarbejder i Herning, Lind, Snejbjerg og Tjørring samt etablering af Ny Løvbakkevej mellem Tjørring og Gullestrup og Mørupvej i Herning Syd. Desuden er der igangsat nedrivning af Gjellerupskolen. Nedrivningen udføres indtil marts 2021.

Der er afsat rådighedsbeløb til arealerhvervelse til erhvervsjord, som er udsat til 2021, da disse arealerhvervelser afventer opfølgningen på markedsanalysen vedrørende erhvervsjord. Desuden er flere byggemodningsprojekter forsinkede og bliver færdiggjort primo 2021. Herudover er der afsat rådighedsbeløb til betingede byggemodningsprojekter, som afventer grundsalg. Dette er fx boligområderne Rind Å Engen i Arnborg, Solvang i Ørnhøj og erhvervsområdet Pugdalvej i Vildbjerg. Der forventes i alt overført mindreudgifter på 35,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.


SO 04 Grønne områder

Restbevillingen under stednr. 071079 Opkøb af Sdr. Karstoft, Ronnum, Silstrup og Vesterkrog Dambrug anvendes ikke, da en af ejerne ikke ønsker dambruget opkøbt.


SO 09 Trafik

Under stednr. 223084 Renovering af gader og veje forventes et merforbrug på 1,000 mio. kr. i 2020 grundet højt aktivitetsniveau på konkrete vej og kloakprojekter.


Bevillingsmæssige ændringer


I arbejdet med at skabe balance i driftsbudgettet
på serviceområde 01 Byggemodning godkendte Teknik- og Miljøudvalget på møde den 8. juni pkt. 120, at Serviceområde 01 Byggemodning tilføres 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021. Det indstilles derfor, at Serviceområde 01 Byggemodning, Fælles formål, nyt kontonr. tilføres 0,100 mio. kr. i 2020 og 0,200 mio. kr. i 2021, og at udgiften på i alt 0,300 mio. kr. i 2020-2021 finansieres af Serviceområde 09 Trafik, Vejbelysning med 0,100 mio. kr. i 2020-2021 samt med 0,100 mio. kr. i 2021 fra Serviceområde 04 Grønne områder, fortidsminder/gravhøje.


Der udestår at blive frigivet 0,390 mio. kr. til byomdannelsesprojekt Thrigesvej på Serviceområde 09 Trafik, sted. nr. 222077 Thrigesvej. Derfor indstilles det, at der meddeles anlægsudgiftsbevilling på 0,390 mio. kr. i 2020 til serviceområde 09 Trafik, stednr. 222077 Thrigesvej, samt at anlægsudgiftsbevillingen financieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløbet på samme stednr.


På møde den 25. august 2020, pkt. 168 godkendte Byrådet, at der erhverves arealer i forbindelse med etablering af en rundkørsel ved Mørupvejs forlængelse til Dr. Boulevard. Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 45.000 kr. i 2020 på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, ØKE til erstatningen. Udgiften på 45.000 kr. finansieres af afsat rådighedsbeløb på Serviceområde 01 Byggemodning, stednr. 003015 Mørupvej, Teknik- og Miljøudvalget i 2020.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender de anførte bevillingsmæssige ændringer jf. sagsfremstillingen


at budgetopfølgningen pr. 31. august 2020 i øvrigt tages til efterretning og indgår i den samlede budgetopfølgning, som behandles henholdsvis i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 2. november 2020 og i Byrådet den 10. november 2020.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen er tiltrådt, dog således at der herudover er fundet besparelser på Serviceområde 04 Natur og Grønne områder og Serviceområde 09 Vej og Trafik i 2020 for 0,900 mio. kr., som bidrag til at skabe balance på Serviceområde 01 Byggemodning. Beløbene indarbejdes i budgetopfølgningssagen pr. 31/8-2020 til Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Byrådet under bevillingsmæssige ændringer.

Bilag

 • TMU Drift F3 31.08.20, endelig
 • TMU Anlæg S2 31.08.20, endelig
 

210. Orientering om opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter

Sagsnr.: 00.30.14-Ø00-3-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsresume

Forvaltningen fremsender til orientering opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter, godkendt i Byrådet 5. maj 2020 pkt. 91.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL indgik den 26. marts 2020 aftalen med tiltag, som skal understøtte dansk økonomi i lyset af COVID-19. Med aftalen er der blandt andet enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020, som skulle være udført i kommuner og regioner de kommende år med henblik på at understøtte beskæftigelsen her og nu. Byrådet vedtog 5. maj 2020, pkt. 91 at fremrykke udvalgte anlægsprojekter til 2020.


Forvaltningen fremlægger opfølgning på fremrykkede anlægsprojekter for Teknik og Miljø.


Forvaltningen anbefaler, at opfølgningen tages til orientering.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at opfølgningen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

 • Status fremrykkede anlægsprojekter
 

211. Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2021-2022 blev indgået den 23. september 2020.


Byrådet ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau på bæredygtighedsområdet, hvorfor der tages yderligere initiativer blandt andet medlemskab af nationalt klimapartnerskab DK2020.


I Teknik og Miljø skal der blandt andet arbejdes med analyse af El-ladestandere, LED-belysning Giftfri Have oprensning af okkerbassiner, skovrejsning mm.


Under Natur og Miljø skal der arbejdes med naturnationalpark, Ålandet, biodiversitet samt udbedring af de grønne områder. Herudover fremrykkes byggemodning af boliggrunde heriblandt Fuglsang Holm, som medfører udgravning af den resterende del af Holing Sø.


Endvidere skal der bygges 2 nye daginstitutioner, den gamle del af Herning Svømmehal skal renoveres, og Nørregade/Tinghuskareen skal have et løft.


På vej- og trafikområdet skal der renoveres cykelstier og fortove samt ske udvidelse af Silkeborgvej til tosporet vej.


Udvalget vil på kommende møder få forelagt sager vedr. udmøntning af de respektive tiltag, og iøvrigt løbende få en orientering om fremdriften i de besluttede tiltag for 2021-22.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om budgetforlig 2021-2022 tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

 • Endelig Opfølgning på budgetforlig 2021-22 TMU
 

212. Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål

Sagsnr.: 05.01.02-P20-9-17 Sagsbehandler: Kim Bredgaard Grarup  

Frigivelse af anlægsbevilling til køb af jord til vejformål

 

213. Meddelelser

Sagsnr.: 00.22.04-P35-1-17 Sagsbehandler: Nina Skov Lauridsen  

Meddelelser