Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

204. Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

Sagsnr.: 00.03.08-P20-1-12 Sagsbehandler: Line Thastum  

Borgmesterpagten - Compact of Mayors spørgsmål om fortsat medlemskab

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X

X


Øvrige sagsbehandlere: Lene Kimø

Sagsresume

I 2013 tiltrådte Herning Kommune den internationale klimasammenslutning ”Borgmesterpagten”, i dag kaldet ”Global Covenant of Mayors”. (CoM). CoM er en sammenslutning mellem byer og kommuner, som forpligter deltagerne til en struktureret klimaindsats, både hvad angår nedbringelse af CO2 og klimatilpasning. Reduktionsmålet for CO2 i kommunen som geografisk enhed er identisk med EU´s reduktionsmål på mindst 40% inden 2030 i forhold til 1990. Herning Kommune har i store træk levet op til sammenslutningens hidtidige rammer og mål. I marts 2019 var 9200 byer og kommuner heraf 53 danske med i sammenslutningen.


Ambitionsniveauet for klimaindsats og mål har forandret sig på nationalt plan med regeringens ambitiøse mål om 70% CO2 reduktion i 2030 i forhold til 1990. På den baggrund er der skabt et ambitiøst nationalt klimapartnerskab DK2020, som er et forpligtende klimapartnerskab, som Byrådet besluttede på møde den 21. september 2020 pkt. 175 at Herning Kommune skal være med i.


Med det netop indgåede budgetforlig, hvor byrådet har besluttet at intensivere klima- og bæredygtighedsindsatsen, bør det overvejes, at Herning Kommune forsat skal være medlem af Global Covenant og Mayors.


Forvaltningen anbefaler, i overensstemmelse med intentionerne i budgetforliget for 2021-22, at Herning Kommune fortsat skal være medlem af CoM.

Sagsfremstilling

Herning Kommune tilsluttede sig i 2013 CoM ud fra et ønske om at bidrage til klimaindsatsen og at styrke kommunens grønne branding og profil, også internationalt - herunder grøn erhvervsfremme og tiltrækning af grøn forskning. Desuden var forventningen, at et medlemskab gav øget mulighed for deltagelse i internationale EU støttede klimaprojekter. Samarbejdet har dog vist sig at været mere komplekst end forventet, og det har været svært at udnytte potentialet aktivt.


Hvilke forpligtelser skal Herning Kommune leve op til i medlemskabet af CoM?


De tre overordnede forpligtelser er at:


1. Reducere CO2- (og andre drivhusgas-) emissioner i kommunen som geografisk område, med mindst 40 % inden 2030 i forhold til 1990


Målet er identisk med EU's CO2-reduktionsmål, men mindre ambitiøst end Danmarks nationale mål om 70% CO2-reduktion i 2030 i forhold til 1990.

Herning Kommunes klima-mål er pt. det samme som den tidligere regerings mål om uafhængighed af fossilt brændstof i 2050. Med de nye nationale mål kan der forventes krav til kommunerne om at bidrage til at indfri målet lokalt.


2. Øge modstandsdygtighed og tilpasning til virkningerne af klimaforandringerne


Herning Kommune arbejder med klimatilpasning bl.a. gennem kommunens strategi for klimatilpasning, og kan dermed leve op til sammenslutningens forventninger.


3. Dele vision, resultater, erfaringer og knowhow med lokale og regionale myndigheder i og uden for EU


Denne forpligtelse indebærer bl.a. afrapportering i form af klimaopgørelser hvert andet år. Herning Kommune har siden 2007 ført klimaregnskab og har de fleste nødvendige data tilgængelige. Men selve indberetningen til CoM er kompleks og kræver en yderligere omskrivning af data.


Ud over de tre overordnede forpligtelser, binder deltagerne sig også til at sikre indsatsen gennem: Stærkt politisk lederskab, ambitiøse langsigtede mål, indsats på tværs af forvaltninger, ressourcemæssig prioritering, samarbejde på tværs af kommuner, inddragelse af borgere og virksomheder.


Bæredygtighed og FNs verdensmål for bæredygtig udvikling


Deltagelse i CoM vil berøre flere af FNs verdensmål positivt, såfremt der arbejdes aktivt med klimaindsatsen. Direkte vil mål nr. 7 om vedvarende energi og mål nr. 13 om klimaindsats blive fremmet. Det sker bl.a. gennem strategi og planlægning for vedvarende energi, og gennem kommunens forskellige tiltag for klimatilpasning og CO2-reduktion.

Økonomi

Medlemskab af Global Covenant of Mayors er gratis.


Der skal anvendes anslået 1/6 årsværk til udarbejdelse af klimaopgørelser og indberetning til CoM.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at Herning Kommune fortsat skal være medlem af Global Covenant of Mayors.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

  • Borgmesterpagten Tilslutningsdokument