Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

205. Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 3. kvartal 2020

Sagsnr.: 85.00.00-P05-1-20 Sagsbehandler: Hans Eghøj  

Orientering om status på byggesagsbehandlingen for 3. kvartal 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Hans Eghøj

Sagsresume

Den kommunale byggesagsbehandling har traditionel haft stor opmærksomhed i forhold til byggeriets samlede processer og de involverede parter. Derfor følges udviklingen nøje af byggeriets parter, byggeriets interesseorganisationer og Kommunernes Landsforening - KL., m.fl.


Hensigten er at få fokus på data, således at flaskehalse, der kan påvirke samfundsøkonomien og beskæftigelsen, minimeres i videst mulige omfang.


Til udvalgets orientering fremlægges hermed status for byggesagsbehandlingen 3. kvartal i Herning Kommune baseret på antal indkomne sager i selvbetjeningsprogrammet Byg og Miljø og de interne sagsstyringsprogrammer. Hermed status for 3. kvartal 2020, pr. 1. oktober.


Det anbefales, at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 3. kvartal 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Der henvises til forvaltningens egne skemaer og opgørelser for området, bilag 1-4 som er baseret på indkomne sager med servicemål og uden servicemål. Herunder med nedslag på udviklingen og årsager.


For 3. kvartal 2020 kan fremhæves følgende:


  • at den samlede indkomne sagsmængde pr. 1 oktober for 3. kvartal 2020 vurderes at være høj og svare til gennemsnittet for de øvrige kvartaler, se bilag 1.


  • at den aktuelle Corona situation fortsat har haft lidt indflydelse på 3. kvartal. Bl.a. har der ekstraordinært været behov for at udarbejde tilladelser til test-center, telte, pavilloner mm. til skoler og institutioner.

.

  • målretttet fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden på enfamiliehuse har resulteret i, at sagsbehandlingstiden nu kun er 25 dage, mod de aftalte 40 dage i servicemålene. Det forventes, at der i 4. kvartal rettes mere fokus på erhvervssager, så sagsbehandlingstiden kan nedbringes yderligere. De store udsving i bilag 2 inden for erhvervskategorierne, kan henvises til meget få sager, der har haft et særligt forløb, som vi af tekniske årsager ikke har mulighed for at korrigere for. Ellers overholdes servicemålene nu stort set for alle kategorier.


Forvaltningen har i 3. kvartal primært haft fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden for de sager, som overskrider KL's Servicemål. I øvrigt fremgår det af bilag 1 nederste skema, at mere end halvdelen af alle sagerne nu nærmer sig servicemålene og har flyttet sig fra 52 procent i 1. kvartal til nu 40 procent i 3. kvartal.


Forvaltningen forventer, at den positive udvikling vil fortsætte for 4. kvartal 2020, under samme forudsætninger.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager byggesagsbehandlingens status for 3. kvartal 2020 til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.

Bilag

  • Bilag 1 - Overordnet statistik
  • Bilag 2 - Sagsbehandlingstid
  • Bilag 3 - Opfyldelse af servicemål samt fordeling af afgjorte sager
  • Bilag 4 - Tallene bag graferne