Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

198. Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

Sagsnr.: 09.00.00-P19-40-07 Sagsbehandler: Asger Astrup Kristensen  

Udlejning af areal til skydebane i Sørvad

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Henrik Thimsen

Sagsresume

Lokale jagtforeninger ønsker at indgå nyt lejemål for skydebanen vest for Sørvad. Skydebanen er beliggende i en bynær skov, ejet af Herning Kommune. Der er også andre interesser i området bl.a. arbejder Vinding Borgerforening på at lave et tårn på toppen af Resdal Baune '100 meter tårnet' i umiddelbar nærhed af skydebanen. Skydebanen er af ældre dato og skal opgraderes for at kunne få en ny miljøgodkendelse. Opgraderingen omfatter blandt andet etablering af et større voldanlæg.


Sagen er tidligere behandlet på Teknik- og Miljøudvalgets møde 21. september, pkt. 182.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen, og i givet fald om der kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Sagsfremstilling

Foreningen Resdal Riffelbane ønsker at indgå lejemål for skydebanen, beliggende på adressen Agerfeldvej 2a, 7550 Sørvad. Skydebanearealet ligger i en bynær kommunal skov, ca. 800 meter vest for Sørvad by. Skoven er udpeget som fredskov, den er certificeret, som Herning Kommunes øvrige skove og drives efter principperne for naturnær skovdrift. Skydebanen omfatter 200-meter bane, 100-meter bane, klubhus, p-plads, sikkerhedsvolde.Lejemålet er et fælles projekt for Vinding-Sørvad Jagtforening, Aulum Jagtforening, Timring-Vildbjerg Jagtforening og Vind Jagtforening. Skydebanen ønskes overtaget efter Skytteforeningen, der har opsagt deres lejemål. For at skydebanen kan få en ny miljøgodkendelse og dermed sikre den fremtidige drift, er det nødvendigt med en ny baneindretning med støjdæmpende foranstaltninger i form af en større støjvold. Voldanlægget vil sikre, at støjbelastningen fra skydebanen kan nedbringes således, at det er muligt at få en ny miljøgodkendelse af skydebanen. Endvidere vil et voldanlæg forbedre sikkerheden, da skydebanen vil kunne gøres til en afspærringsfri bane.


Jordvoldene skal efter planen opbygges af lettere forurenet jord, som er normal praksis ved etablering af støjvolde i forbindelse med vejprojekter. Lettere forurenet jord er den mildeste grad for forurening og må ikke benyttes i arealfølsomme områder, som børnehaver og skoler. Jorden leveres med lastbiler fra forskellige projekter i Jylland. Projektet med tilkørsel af jord vil forløbe over en ukendt tidsperiode.


Tidligere forhold

Skydebanen er godkendt efter de bestemmelser, der gælder for eksisterende skydebaner, dvs. baner der etableret før 1995. Ifølge godkendelserne fra 27. juni 1997 og 9. marts 2004 må 200-meter banen benyttes i perioden 1. marts - 1. november. Der må skydes fra 5 standpladser op til 3 aftener om ugen fra kl. 18-21. Max. støjniveau er 71 dB(A) målt ved mest belastet nabobeboelse.


Der må skydes med våbenklasserne 1, 3, 5 og 9. Våbenklasse 1 svarer til støjniveauet for jagtvåben i kalibrene 308 win. og 6,5 mm.


Der er tidligere blevet skudt fra en 100 meter standplads i det fri, men denne skydning har ikke været omfattet af godkendelserne.


Da det i beregningen af støjniveauet er forudsat, at standpladser er placeret i skydehus, vil skydning fra 100 meter standpladsen i det fri sandsynligvis ikke kunne overholde det fastsatte max. støjniveau på
71 dB(A).


Fremtidige forhold

Ændringer/udvidelser på eksisterende skydebaner efter retsbeskyttelsens udløb (8 år efter meddelelse af en miljøgodkendelse) skal altid godkendes efter bestemmelserne for nye skydebaner.


Da indskydning af jagtrifler normalt sker på 100 meter, ønsker man 4 standpladser på 100 meter bane. Samtidigt ønsker man at bevare 4 standpladser på 200 meter bane. Dvs. i alt 8 standpladser mod tidligere 5, da det vil være muligt at skyde på begge baner samtidigt. Alle standpladser placeres i skydehus.


Man ønsker at skyde 2 aftener mandag til fredag året rundt fra kl. 18-22. Man ønsker at skyde 1 hverdag om ugen i sommerhalvåret fra kl. 07-18 og 3 hverdage i vinterhalvåret fra 7-20. Lørdag betragtes i denne sammenhæng som en hverdag.


For at tilgodese skydning med de forskellige kalibre, som jægerne anvender, er der i beregningen af max. støjniveau taget højde for, at jagtvåben støjer mere end de tidligere anvendte skytteforeningsvåben.


Ovenstående ændringer/udvidelser gør, at banen skal have en ny miljøgodkendelse efter de bestemmelser, der gælder for etablering af nye skydebaner.


I denne forbindelse skal støjniveauet reduceres fra 71 dB(A) til 68 dB(A), hvilket i teorien betyder en halvering af støjen.


Forvaltningen har været i dialog med Jægerforbundet, der meddeler, at de første 40 meter støjvold fra skydehuset er nødvendig for at nedbringe støjen fra 71 dB(A) til 68 dB(A). Rent sikkerhedsmæssigt mener Jægerforbundet, at dette kan klares med skiltning og trådhegn, som det er praksis andre steder.


Kommunen skal meddele miljøgodkendelse til de skydertider og den støjbelastning, der er søgt om, og som Skydebanevejledningen giver mulighed for. Ønsker kommunen, at der skal skydes mindre end det, der er søgt om, og som vejledningen giver mulighed for, skal det reguleres i lejekontrakten, således at der kan tages størst muligt hensyn til øvrige aktiviteter i skoven.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at udvalget tager stilling til, om der skal laves ny lejeaftale for skydebanen vest for Sørvad


at udvalget tager stilling til, om der, såfremt der indgåes ny lejeaftale af skydebanen, kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Forvaltningen bemyndiges til at indgå en ny lejeaftale for skydebanen vest for Sørvad.


Der kan bruges lettere forurenet jord til opbygning af støjvold.

Bilag

  • Bilag 1 - Oversigtskort Resdal Skydebane
  • Placering af Kibæk Skydecenter og Herning Jagtcenter