Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

197. Orientering om lakseforskningsprojekt i Skjern Å

Sagsnr.: 24.05.00-P22-1-15 Sagsbehandler: Daniel Lindvig  

Orientering om lakseforskningsprojekt i Skjern Å

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X

X


Øvrige sagsbehandlere: Dan Overgaard, Pia Colstrup

Sagsresume

Der er udarbejdet anlægsregnskab for forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å.


Herning Kommune har bidraget med medfinansiering til den store lakseundersøgelse. Projektet er et lakse-forsknings- og formidlingsprojekt, som har forløbet over de seneste 4 år, og som nu er nået til en afslutning. Ny viden fra projektet kan gennem forvaltningsmæssige justeringer bidrage positivt til laksens fremgang i de vestjyske åer, samt bidrage med øget lokal kendskab og ejerskab til laksen.


Forvaltningen anbefaler, at Teknik- og Miljøudvalget tager sagen til orientering, og Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender anlægsregnskabet for projektet.

Sagsfremstilling

Der foreligger anlægsregnskab for stednr. 662098 02 forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å på Serviceområde 20 Administration.


Byrådet bevilgede den 1. marts 2016, pkt. 39 1 mio. kr. til projektet. Projektet havde et samlet budget på 21,036 mio. kr., hvor Herning Kommune bidrog med 1 mio. kr.


Projektet har bidraget med en række forskningsmæssige resultater, som omhandler laksens livscyklus lige fra æg til voksenindivid, på genetisk plan såvel som viden om laksens adfærd i å og hav. Resultaterne er blevet afrapporteret på projektets hjemmeside (https://www.danmarksvildlaks.dk), og bliver samlet præsenteret på en afsluttende konference den 11. november 2020. Der er blevet formidlet bredt undervejs i projektet, hvor der er afholdt konferencer, skrevet populært videnskabelige artikler, artikler til sportsfiskere i ind- og udland, og udgivet mindre film og nyheder på sociale medier.

Økonomi


Sted nr.

Anlægsprojekt

Anlægsbevilling kr.

Forbrug kr.

Forskel kr.

662098 02

Åturisme Forsknings- og formidlingsprojekt om laks i Skjern Å

1.000.000

1.000.000

0Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2020.


Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at sagen tages til orientering.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til orientering.