Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

191. FN verdensmål 13 - Klimaindsats, forslag til initiativer

Sagsnr.: 00.16.02-A00-1-19 Sagsbehandler: Lene Kimø  

FN verdensmål 13 - Klimaindsats, forslag til initiativer

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere:

Sagsresume

Teknik- og Miljøudvalget drøftede på mødet den 10. august 2020, pkt. 142 forslag til initiativer i forhold til verdensmål 13, samt ønsker og fokus på 3. kvartalsmøde.


Udvalget ønsker at indhold på 3. kvartalsmøde fortsat er klimamål 13 og en videre drøftelse af de foreslåede tiltag i inspirationsoplægget fra den 10. august 2020.


På 3. kvartalsmøde fremlægges et oplæg, som beskriver de konkrete initiativer, som udvalget ønsker at arbejde videre med: Skovrejsning, energirenovering i kommunale bygninger, herunder udfasning af gas/oliefyr, cykelstier, klimavenlig asfalt og permeabel asfalt.


Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager oplægget til orientering og drøfter forslag til initiativer, samt ønsker til fokus på 4. kvartalsmøde.

Sagsfremstilling

FN´s Verdensmål er på såvel den globale som den nationale og lokale dagsorden. Verdensmålene dækker over 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter medlemslandene til at arbejde med bæredygtighed bredt forstået: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed.


Mål 13, Klimaindsats omhandler bekæmpelse af klimaforandringer og deres konsekvenser.


Vi gør allerede meget i dag både til bekæmpelse men også til forebyggelse af klimaforandringer.


Der er gennemført flere klimatilpasningsprojekter i Herning, ny renovationsordning med affaldssortering, udledningsfri skraldebiler og bybusser, skovrejsning, energirenovering etc.


Med budgetforlig 2021-2022 ønsker forligspartierne, at Herning Kommune kommer med i første ansøgningsrunde til klimapartnerskab DK2020, der er afsat 2 mio. kr. til bynær skovrejsning og 18 mio. kr. til udskiftning til LED i gadebelysning og til nye signalanlæg mv.


Forvaltningen fremlægger oplæg på mødet, der går i dybden med de konkrete emner:

  • Skovrejsning (statslig tilskudspulje)
  • Energirenovering i kommunale bygninger, herunder udfasning af gas/oliefyr
  • Flere cykelstier, f.eks. hvor der ikke længere er busruter (statslig tilskudspulje)
  • Klimavenlig asfalt på større veje og permeabel asfalt i nye udstykningsområder.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

at oplægget tages til orientering


at udvalget drøfter igangsættelse af mulige initiativer i forhold til verdensmål nr. 13, klimaindsats


at udvalget drøfter fokus og indhold til 4. kvartalsmøde.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Oplægget taget til orientering.


Udvalgets bemærkninger til de fremlagte indsatsområder indarbejdes i de konkrete forslag til udvalget videre behandling.


Fokus og indhold til 4. kvartalsmøde er Grøn kollektiv trafik.