Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget
Mødedato: 26. oktober 2020
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

211. Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

Sagsnr.: 00.30.10-P19-1-20 Sagsbehandler: Jacob Philipsen  

Orientering om Herning Kommunes budgetforlig 2021-2022

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
X
Øvrige sagsbehandlere: Jonna Sørensen

Sagsfremstilling

Budgetforlig for 2021-2022 blev indgået den 23. september 2020.


Byrådet ønsker at fastholde det høje aktivitetsniveau på bæredygtighedsområdet, hvorfor der tages yderligere initiativer blandt andet medlemskab af nationalt klimapartnerskab DK2020.


I Teknik og Miljø skal der blandt andet arbejdes med analyse af El-ladestandere, LED-belysning Giftfri Have oprensning af okkerbassiner, skovrejsning mm.


Under Natur og Miljø skal der arbejdes med naturnationalpark, Ålandet, biodiversitet samt udbedring af de grønne områder. Herudover fremrykkes byggemodning af boliggrunde heriblandt Fuglsang Holm, som medfører udgravning af den resterende del af Holing Sø.


Endvidere skal der bygges 2 nye daginstitutioner, den gamle del af Herning Svømmehal skal renoveres, og Nørregade/Tinghuskareen skal have et løft.


På vej- og trafikområdet skal der renoveres cykelstier og fortove samt ske udvidelse af Silkeborgvej til tosporet vej.


Udvalget vil på kommende møder få forelagt sager vedr. udmøntning af de respektive tiltag, og iøvrigt løbende få en orientering om fremdriften i de besluttede tiltag for 2021-22.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

at orientering om budgetforlig 2021-2022 tages til efterretning.
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller,

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Bilag

  • Endelig Opfølgning på budgetforlig 2021-22 TMU